Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 6. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Тема 6. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Тема 6. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

Стаття 80 ЦК України передбачає, що юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому зако-ном порядку. Юридична особа наділяється цивільною право-здатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Ознаки юридичної особи:

– Організаційна єдність. Юридична особа — це не окремий громадянин (фізична особа), а колективне утворення, певним чином організований колектив людей (організація).

– Наявність відокремленого майна. Кожна юридична особа має своє майно, відокремлене, по-перше, від майна членів тру-дового колективу даної організації; по-друге, від майна держа-ви чи автономного утворення, територіальної громади; по-третє, від майна інших організацій, у тому числі вищестоящих органів.

– Виступ у цивільному обороті від свого імені. Кожна юри-дична особа має своє найменування (ім’я). Від свого імені во-на набуває майнових та особистих немайнових прав і несе обов’язки, вступаючи в різні цивільно-правові відносини з іншими організаціями та громадянами. Інші особи можуть діяти від імені юридичної особи тільки за її згодою (напри-клад, на основі довіреності).

– Здатність нести самостійну майнову відповідальність. Здатність організації від свого імені брати участь у цивільних правовідносинах, самостійно набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки зумовлює і самостійну май-нову відповідальність юридичної особи за своїми зобов’язан-нями. Юридична особа відповідає за своїми зобов’язаннями належним їй (закріпленим за нею) майном, на яке за ст. 7 За-кону України “Про власність”, ст. 96 ЦК України та іншими актами законодавства може бути звернено стягнення. Учасник

О. С. Мазур Цивільне право України

(засновник) юридичної особи не відповідає за зобов’язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зо-бов’язаннями її учасника (засновника), крім випадків, вста-новлених установчими документами та законом.

– Здатність бути позивачем або відповідачем у суді. Згідно зі ст. 102 ЦПК України сторонами у цивільному процесі можуть бути державні підприємства, установи, організації, колгоспи, інші кооперативні організації, їхні об’єднання, інші громадські організації, що користуються правами юридичної особи.

Правоздатність юридичної особи. Як суб’єкт майнових та особистих немайнових відносин юридична особа на-діляється цивільною праводієздатністю.

Юридична особа здатна мати такі самі цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність може бути обмежена лише за рішен-ням суду.

Цивільна правоздатність юридичної особи згідно із ст. 91 ЦК України виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Цивільні права та обов’язки юридичних осіб виникають з правочинів (договорів). Майнові права та обов’язки юридич-ної особи можуть виникати з односторонніх правочинів (за-повіту, оголошення конкурсу тощо), а також із неправомірних дій (заподіяння шкоди, придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав тощо).

Юридична особа також здатна мати особисті немайнові права та обов’язки. До них відносять права на найменування, виробничу марку, знаки для товарів і послуг, право на честь, гідність і ділову репутацію та ін.

Юридична особа має своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. Найменуван-ня установи повинно також містити інформацію про характер її діяльності (ст. 90 ЦК України).

Тема 6. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

Найменування юридичної особи вказ