Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 5. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Тема 5. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Цивільна правоздатність згідно зі ст. 25 ЦК України — це здатність мати цивільні права та обов’язки. Така здатність визнається за всіма громадянами України. Вона виникає в мо-мент народження громадянина і припиняється у момент його смерті. Таким чином, правоздатність — це невід’ємна влас-тивість кожного громадянина. Він є правоздатним протягом всього свого життя незалежно від віку та стану здоров’я. Слід зазначити, що у випадках, встановлених законом, охороняють-ся інтереси зачатої, але ще не народженої дитини (ч. 2 ст. 25 ЦК України).

Для характеристики обсягу цивільної правоздатності принципове значення має закріплена чинним законодавством рівність прав громадян. Тому і правоздатність громадян закріплюється як рівна для всіх і однакова для кожного неза-лежно від походження, соціального і майнового становища, ра-сової та національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. У Цивільному кодексі України окремої норми про цивільну правоздатність іноземців та осіб без громадянства не передбачено, це дає підстави вважати, що обсяг цивільної пра-воздатності цих осіб є таким самим, як і у громадян України. Адже ст. 26 Конституції України закріплює положення про те, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’яз-ки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Кон-ституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Деякі громадяни фактично або за прямою вказівкою зако-ну не можуть (не здатні) мати окремі права та обов’язки (непо-внолітні, психічно хворі), але це зовсім не означає відхилення від принципу рівної правоздатності. Наприклад, малолітній не

Тема 5. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права

може мати такі елементи змісту правоздатності, як право за-повідати майно або бути членом кооперативу. У таких випад-ках йдеться про неможливість мати деякі права, яка поши-рюється однаковою мірою на усіх громадян (наприклад, на усіх неповнолітніх), і, таким чином, принцип рівності право-здатності не порушується, не має винятків.

Правоздатність визнається за кожним громадянином. При цьому відповідно до закону громадянин не має права відмови-тися від правоздатності або обмежити її. Отже, право-здатність є невідчужуваною. Частина 1 ст. 27 ЦК України встановлює, що правочин, спрямований на обмеження право-здатності, є нікчемним. Громадянин має право, додержуючись встановлених законом вимог, розпоряджатися суб’єктивними правами (продати або подарувати належну йому річ тощо), але не може розпорядитися своєю правоздатністю.

За чинним законодавством обмеження правоздатності можливо, зокрема, як покарання за вчинений злочин, причому громадянин за вироком суду може бути позбавлений право-здатності не в цілому, а лише здатності мати деякі права — обіймати певні посади, займатися певною діяльністю.

Примусове обмеження правоздатності не означає позбав-лення громадянина деяких суб’єктивних прав (наприклад, конфіскація майна за вироком суду не пов’язана з обмеженням правоздатності, вона означає позбавлення громадянина права власності на певні речі та цінності.

При реалізації правоздатності, набутті і захисті суб’єктив-них прав істотне значення має ім’я фізичної особи, а також місце проживання фізичної особи. Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або зви-чаю національної меншини, до якої вона належить. Право на ім’я належить до особистих невідчужуваних прав громадян. При здійсненні окремих цивільних прав фізична особа може використовувати псевдонім (вигадане ім’я) або діяти без за-значення імені. Наприклад, авто