Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 35. Спадкове право : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Тема 35. Спадкове право


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Перехід права на прийняття спадщини (ст.1276 ЦК Ук-раїни). Перехід права на прийняття спадщини до спадкоємців особи, яка мала це право, називається спадковою трансмісією. Спадкова трансмісія має місце, коли спадкоємець, закликаний до спадкування за законом або за заповітом, помре після відкриття спадщини, не встигнувши її прийняти у встановле-ний строк.

Не відбувається перехід права спадкоємця на спадщину, яку він не встиг прийняти до своєї смерті (в межах шес-тимісячного строку, встановленого для цього законом) до йо-го спадкоємців, коли йдеться про частку, на яку мав право по-мерлий спадкоємець, оскільки право на цю частку мають ви-ключно непрацездатні особи.

Відповідальність спадкоємців за борги спадкодавця. У складі спадкового майна до спадкоємців переходять не лише права (право власності на різне майно, в тому числі на буди-нок, гроші, права вимоги до боржників спадкодавця), а й обов’язки. Спадкоємці несуть відповідальність за борги спад-кодавця перед кредитором померлого спадкодавця (ст.1281 ЦК України). Законодавством встановлено правило, що спад-коємець, який прийняв спадщину, відповідає за борги лише в межах дійсної вартості спадкового майна. Кожний із спад-коємців відповідає за борги спадкодавця пропорційно одержа-ній частці спадкового майна (ст.1282 ЦК України).

Кредитори спадкодавця зобов’язані пред’явити свої пре-тензії протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. Як-що ж протягом цього строку претензії не було пред’явлено, кредитори втрачають належні їм права на вимоги.

Претензії мають бути пред’явлені спадкоємцям, які прий-няли спадщину, або виконавцеві заповіту за місцем відкриття спадщини. За відсутності зазначених осіб претензія може бути в той же строк пред’явлена до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. Не всі права та обов’язки спадкодавця переходять до спадкоємців.

О. С. Мазур Цивільне право України

Оформлення права на спадщину. Нотаріальна контора встановлює коло спадкоємців, що закликаються до спадкуван-ня, і визначає частку кожного з них у спадковому майні. Кож-ний спадкоємець, який має право на спадщину, може одержа-ти в нотаріальній конторі свідоцтво про право на спадщину. У свідоцтві вказуються спадкоємці, які прийняли спадщину, склад, вартість та місцезнаходження спадкового майна, розмір частки кожного із спадкоємців. Свідоцтво про право на спад-щину не встановлює прав спадкоємців, а лише підтверджує наявність цих прав. Якщо спадкоємець прийняв спадщину, то до нього переходять права на відповідну частку майна спадко-давця (або на все майно) незалежно від того, одержав він свідоцтво про право на спадщину чи ні. Свідоцтво про право на спадщину видається після закінчення шестимісячного строку з дня відкриття спадщини, оскільки лише після закінчення цього строку може бути визначено коло спад-коємців, які прийняли спадщину.

Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину.

Якщо у складі спадщини, яку прийняв спадкоємець, є не-рухоме майно, спадкоємець зобов’язаний зареєструвати право на спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна (ст. 182 ЦК України).

Право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього майна (ст. 1299 ЦК Ук-раїни).

Спадковий договір. За спадковим договором, який є двос-тороннім, одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача (ст.1303 ЦК України). У ст. 1305 роз’яснюється, в чому можуть поляга-ти обов’язки набувача, а саме набувач може бути зобов’язаний вчинити певну дію майнового або намайнового характеру до відкриття спадщини або після її відкриття.

Тема 35. Спадкове право

Заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є нікчемним. Забезпечення виконання спадкового договору полягає в тому, що відчужувач не має права укладати договори на відчуження майна, з приводу яко-го укладено спадковий договір, оскільки на майно, визначене у спадковому договорі, нотаріус, який посвідчив цей договір, на-кладає заборону відчуження. Отже, відчужувач не має права після укладення спадкового договору заповідати майно, ви-значене в цьому договорі.

Розірвання спадкового договору. Спадковий договір мо-же бути розірвано судом на вимогу відчужувача у разі невико-нання набувачем його розпоряджень. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача (ст. 1308 ЦК України).