Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 8. СПАДКОВЕ ПРАВО Тема 35. Спадкове право : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Розділ 8. СПАДКОВЕ ПРАВО Тема 35. Спадкове право


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Поняття спадкового права можна розглядати як в об’єктивному, так і в суб’єктивному значенні.

Спадкове право в об’єктивному значенні — це су-купність встановлених державою правових норм, що регулю-ють умови та порядок переходу після смерті громадянина май-нових і деяких особистих немайнових прав та обов’язків.

Під спадковим правом у суб’єктивному значенні ро-зуміють права особи, яка закликається до спадкоємства, та права особи, яка вже прийняла спадщину. Таких осіб назива-ють спадкоємцями1.

Поняття спадкування. Відповідно до ст. 1216 ЦК Ук-раїни спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Види спадкування. Спадкування здійснюється за за-повітом або за законом.

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що на-лежали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не при-пинилися внаслідок його смерті.

Не входять до складу спадщини права та обов’язки, що не-розривно пов’язані з особою спадкодавця, зокрема:

1)         особисті немайнові права;

2)         право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено зако-ном або їх установчими документами;

1 Цивільне право України: Підручник: у 2 кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер. — Кн. 2. — 2002. — С. 583.

О. С. Мазур Цивільне право України

3)         право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

4)         права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом;

5)         права та обов’язки особи як кредитора або боржника, передбачені статтею 608 ЦК України (ст.1219 ЦК України).

Місце відкриття спадщини.Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою.

Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (ч. 3 ст. 46 ЦК України).

Якщо протягом однієї доби померли особи, які могли б спадкувати одна після одної, спадщина відкривається одно-часно і окремо щодо кожної з них.

Якщо кілька осіб, які могли б спадкувати одна після одної, померли під час спільної для них небезпеки (стихійного лиха, аварії, катастрофи тощо), припускається, що вони померли од-ночасно. У цьому випадку спадщина відкривається одночасно і окремо щодо кожної з цих осіб.

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.

Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна — місцезнаходження основної частини рухомого майна.

Відповідно до ст. 1222 ЦК України спадкоємцями за за-повітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини.

Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Відповідно до ст. 2 ЦК України такими учасниками є також держава Україна, Авто-номна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні дер-жави та інші суб’єкти публічного права.

Тема 35. Спадкове право

Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприй-няття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщи-ни право на спадкування за законом одержують особи, визна-чені у ст.ст. 1261–1265 ЦК України. Право на спадкування ви-никає у день відкриття спадщини (ст. 1223 ЦК).

ЦК України передбачає також усунення від пра