Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 31. Договори по наданню юридичних і фактичних послуг : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Тема 31. Договори по наданню юридичних і фактичних послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Договорами по наданню юридичних і фактичних послуг є договори зберігання, доручення і комісії.

Поняття договору зберігання. Договір зберігання нале-жить до категорії договорів про надання послуг. Так, відповідно до ст. 936 ЦК України за договором зберігання од-на сторона (зберігач) зобов’язується зберігати річ, яка переда-на їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її покла-жодавцеві у схоронності.

Договір зберігання є реальним, тобто він вважається укла-деним з моменту передачі речі на зберігання. Це має місце у договорах, де однією стороною виступає громадянин (напри-клад, при здачі майна в ломбард, камеру схову на вокзалі). Але в певних випадках договір зберігання може бути консенсуаль-ним, коли він укладається між суб’єктами підприємництва, один з яких бере на себе зобов’язання прийняти на схов майно від іншого. Так, договором зберігання, у якому зберігачем є особа, що здійснює зберігання на засадах підприємницької діяльності (професійний зберігач), може бути встановлений обов’язок зберігача зберігати річ, яка буде передана йому у майбутньому (ч. 2 ст. 936 ЦК України).

Договір зберігання є двостороннім договором, тобто обидві сторони мають певні права та обов’язки. Охоронець зо-бов’язаний забезпечити зберігання майна і повернути його іншій стороні, яка, в свою чергу, зобов’язана після закінчення строку, зазначеного охоронцем, взяти назад здане нею на схов майно і відшкодувати охоронцеві (зберігачеві) витрати, не-обхідні для збереження майна, та збитки, завдані властивостя-ми цього майна, коли охоронець (зберігач), приймаючи майно на схов, не знав і не міг знати про ці властивості.

Договір зберігання може бути як оплатним, так і безо-платним. Реальний, безоплатний договір зберігання є одно-

Тема 31. Договори по наданню юридичних і фактичних послуг

стороннім. Реальний і оплатний договір зберігання є двосто-роннім.

Сторони договору зберігання. Сторонами договору зберігання є поклажодавець і зберігач, ними можуть виступати будь-які особи, як громадяни, так і юридичні особи. Зберігача-ми можуть бути дієздатні громадяни та організації, що мають статус юридичної особи.

Поклажодавцями в основному є власники майна, що зда-ють його на зберігання.

Предметом зберігання можуть бути будь-які речі, у тому числі документи, цінні папери, які не вилучені з цивільного обігу. Предметом договору зберігання не можуть бути тварини.

Форма договору. Договір зберігання укладається у пись-мовій формі у випадках, встановлених статтею 208 ЦК.

Договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прий-няти річ на зберігання в майбутньому, має бути укладений у письмовій формі, незалежно від вартості речі, яка буде переда-на на зберігання.

Письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене розпискою, кви-танцією або іншим документом, підписаним зберігачем.

Прийняття речі на зберігання при пожежі, повені, рапто-вому захворюванні або за інших надзвичайних обставин може підтверджуватися свідченням свідків.

Прийняття речі на зберігання може підтверджуватися ви-дачею поклажодавцеві номерного жетона, іншого знака, що посвідчує прийняття речі на зберігання, якщо це встановлено законом, іншими актами цивільного законодавства або є звич-ним для цього виду зберігання (ст. 937 ЦК України).

Строк зберігання. Зберігач зобов’язаний зберігати річ протягом строку, встановленого у договорі зберігання. Якщо строк зберігання у договорі зберігання не встановлений і не може бути визначений виходячи з його умов, зберігач зо-бов’язаний зберігати річ до пред’явлення поклажодавцем ви-моги про її повернення.

О. С. Мазур Цивільне право України

Якщо строк зберігання речі визначений моментом