Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 30. Зобов’язання зі страхування : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Тема 30. Зобов’язання зі страхування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Тема 30. Зобов’язання зі страхування

Страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених до-говором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадяна-ми та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів (ст. 1 Закону України “Про страхування” від 4 жовтня 2001 р. № 2745-III).

Цивільний кодекс також закріплює поняття страхування. Так, відповідно до ст. 979 ЦК України за договором страхуван-ня одна сторона (страховик) зобов’язується у разі настання пев-ної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (стра-хувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов’язується спла-чувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Але при застосуванні норм ЦК про страхування необхідно враховувати, що страхова справа, відносини, що виникають у цьому зв’язку, забезпечення фінансової стійкості організацій-страховиків, державний нагляд за страховою діяльністю і де-які інші питання загального характеру регулюються Законом України “Про страхування”. Страхове правовідношення між страхувальником, страховиком і вигодонабувачем є цивільним правовідношенням і підкоряється цивільному за-конодавству. У випадку виявлення розбіжностей між цивільно-правовими нормами, що містяться в Законі “Про страхування” або будь-яких інших актах, і нормами ЦК варто керуватися останніми в силу їхнього пріоритету, установлено-го ч. 2 ст. 4 ЦК.1.

1 Цивільний кодекс України. Коментар // За заг. ред. Є.О. Харитонова, О. М. Калітенко. — Одеса: Юридична література. — 2004. — С. 789.

О. С. Мазур Цивільне право України

Характеристика договору — оплатний, двосторонній та консенсуальний.

Він укладається у письмовій формі шляхом видачі страху-вальникові страхового свідоцтва (сертифіката), а в морському страхуванні — поліса.

Для укладення договору страхування страхувальник по-дає страховикові письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування. Факт укладення договору засвідчується видачею страхового свідоцтва (поліса, сертифіката). Договір страхування має містити: назву документа; назву та адресу страховика; прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву юридичної особи — страхувальника та його адресу; зазначення об’єкта страхування; розмір страхової суми; вказівку на стра-ховий ризик; розмір страхового платежу і строки його сплати; строк дії договору та порядок його зміни чи припинення; інші умови за згодою сторін або визначені актами цивільного зако-нодавства; підписи сторін (ст. 16 Закону України “Про страху-вання”).

Страховик за договором страхування зобов’язаний:

1)         ознайомити страхувальника з умовами і правилами страхування;

2)         протягом двох робочих днів, як тільки стало відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлен-ня всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхо-вої суми або страхового відшкодування страхувальникові;

3)         при настанні страхового випадку виплатити страхову суму або страхове відшкодування у передбачений договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчас-ну виплату страхової суми шляхом сплати страхувальникові неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами страхування або угодою сторін;

4)         відшкодувати витрати, що їх зазнав страхувальник при настанні страхового випадку, щодо запобігання або зменшен-ня збитків, якщо це передбачено умовами договору;

Тема 30. Зобов’язання зі страхування

5)         за заявою страхувальника у разі проведення страхови-ком заходів щодо зменшення страхового ризику або збільшен-ня вартості майна переукласти з