Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 29. Транспортні договори : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Тема 29. Транспортні договори


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Тема 29. Транспортні договори

У ст.6 Закону України “Про транспорт” від 10.11.1994 р. виз-начено загальні основи господарської діяльності підприємств транспорту. Перевезення пасажирів, вантажів, багажу та по-шти, надання інших транспортних послуг здійснюють залізниці, пароплавства, порти (пристані), автомобільні, авіаційні, дорожні підприємства, якщо це передбачено їх ста-тутами. Транспортні договори поділяються на основні (догово-ри про перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, до-говори буксирування), та допоміжні (договори на організацію перевезень, експедиції, на експлуатацію під’їзних колій тощо).

Перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти залеж-но від видів транспорту, якими вони здійснюються, поділя-ються на:

1)         залізничні;

2)         внутрішніми водними шляхами (річкові);

3)         морські;

4)         автомобільні;

5)         повітряні. На морському транспорті перевезення та буксирування

бувають:

1)         каботажні — між портами України;

2)         міжнародні — між іноземними портами.

Зміст та укладення договорів про перевезення ван-тажів. Договір про перевезення є оплатний і двосторонній. Договір про перевезення конкретного вантажу є реальним, то-му що вважається укладеним в момент здачі вантажу транс-портній організації для перевезення.

Договір перевезення вантажу укладається у письмовій формі. Укладення договору перевезення вантажу підтверд-жується складенням транспортної накладної (коносамента або іншого документа, встановленого транспортними кодексами (статутами). Законом можуть бути передбачені особливості

О. С. Мазур Цивільне право України

укладення та виконання договору перевезення вантажу (ст.909 ЦК України).

Коносамент є підтвердженням прийняття вантажу пе-ревізником і товаророзпорядницьким документом у перевоз-ках морським транспортом.

У результаті укладення договору перевезення вантажу права й обов’язки виникають не тільки у перевізника і відправника вантажу, а й у третьої особи — вантажоодержува-ча. Однак одержувач вантажу не є стороною за договором пе-ревезення, за винятком того випадку, коли відправник ванта-жу і його одержувач — та сама особа. Одержувач здобуває пра-ва й обов’язки за договором перевезення вантажів у силу чин-них правил перевезення (спеціального транспортного законо-давства) і в силу дії раніше укладених договорів між відправ-ником вантажу й одержувачем (це може бути договір поста-чання, купівлі-продажу, міни тощо).

Сторонами договору є перевізники та відправники. Пе-ревізники — це транспортні організації — юридичні особи, для яких діяльність по перевезенню вантажів, пасажирів є ре-алізацією спеціальної правоздатності. Якщо в процесі переве-зення беруть участь кілька транспортних організацій одного чи декількох видів транспорту, то при укладенні договору бе-ре участь тільки одна транспортна організація, що є стороною за договором перевезення. Що стосується інших транспортних організацій, які беруть участь у перевезенні, то вони свої обов’язки також виконують відповідно до укладених дого-ворів і правил перевезення.

Відправником вантажу може бути будь-яка юридична і фізична особа з належною право- і дієздатністю1.

Крім перевізника та відправника, учасником перевезення є також одержувач вантажу. Вантажоодержувач перебуває у договірних відносинах з вантажовідправником (з поставки,

1 Цивільний кодекс України. Коментар // За заг. Ред. Є.О. Харитоно-ва, О.М. Калітенко. — Одеса:Юридична література. — 2004. — С. 749.

Тема 29. Транспортні договори

купівлі-продажу тощо) і на основі цих договорів повинен прийняти доставлений йому перевізником вантаж.

Обов’язок одержувача прийняти вантаж у пункті призна-чення випливає також з юридичного факту укладення догово-ру перевезення конкретного вантажу, його закріплено у транс-портних статутах (код