Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 28. Договір підряду : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Тема 28. Договір підряду


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

За ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну ро-боту за завданням другої сторони (замовника), а замовник зо-бов’язується прийняти й оплатити виконану роботу. Це кон-сенсуальний, двосторонній та оплатний договір.

Договір підряду може укладатися на виготовлення, оброб-ку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з пе-реданням її результату замовникові. Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов’язаний одержати спеціальний дозвіл. Перелік цих робіт встановлено Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 р. Слід також зауважити, що деякі види діяльності, наприклад, виготовлен-ня і реалізація наркотичних засобів, військової зброї та боєприпасів до неї, можуть виконувати лише державні підприємства та організації і ці обмеження також встановлю-ються законом.

Сторонами у договорі підряду є підрядник і замовник. Підрядник — це особа, яка бере на себе обов’язок виконати за-мовлену роботу (послуги), а замовник — це особа, що замов-ляє виконання певної роботи (послуги), беручи на себе обов’язок прийняти й оплатити її результат. Договірними сто-ронами можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи. Підрядні роботи виконують спеціально створені для цього підприємства (будівельні, будівельно-монтажні, у сфері побу-тового обслуговування тощо), а також інші підприємства, що займаються виробничо-господарською діяльністю1.

Найчастіше спеціалізовані підприємства виступають як підрядники. Підрядник має право доручити виконання певної роботи третім особам — субпідрядникам.

1 Цивільний кодекс України. Коментар // За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. — Одеса: Юридична література. — 2004. — C. 699.

Тема 28. Договір підряду

Згідно зі ст. 838 ЦК України підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання робо-ти інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи, і у цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підряд-ник, а перед субпідрядником — як замовник.

Підрядні відносини безпосередньо врегульовано ст.ст. 837–874 ЦК України. Норми цих статей мають загальний ха-рактер. Тому щодо окремих видів договору підряду, яким вла-стива специфіка, можуть прийматися спеціальні нормативні акти, наприклад Правила побутового обслуговування насе-лення (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 р.)

Види договору підряду:

– побутовий підряд;

– будівельний підряд;

– підряд на проведення проектних та пошукових робіт.

Крім того, у ЦК України виділяється окрема категорія до-говорів про надання послуг. За цим договором одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням іншої сторони (за-мовника) надати послугу, яка споживається у процесі вчинен-ня певної дії або бездіяльності, а замовник зобов’язується оп-латити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не передба-чено договором (ст.ст. 901–1010 ЦК України). Правила цих статей щодо надання послуг можуть застосовуватися до дого-ворів перевезень, транспортної експедиції, зберігання, дору-чення. Саме ці договори ЦК України визнає договорами про надання послуг.

Верховна Рада України прийняла Закон України “Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоеко-номічних відносинах” від 15 вересня 1995 р. Відповідно до ст. 1 цього Закону операціями з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах мають вважатися “операції по переробці (обробці, збагаченню чи використанню) даваль-ницької сировини незалежно від кількості замовників і вико-О. С. Мазур Цивільне право України

навців, а також етапів (операцій) по переробці цієї сировини, ввезеної на митну територію України (чи закупленої інозем-ним замовником за іноземну валюту в Україні) чи вивезеної за її межі з метою одержання готової продукції за відповідну пла-ту”. Розрахунки за перер