Тема 28. Договір підряду


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

За ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну ро-боту за завданням другої сторони (замовника), а замовник зо-бов’язується прийняти й оплатити виконану роботу. Це кон-сенсуальний, двосторонній та оплатний договір.

Договір підряду може укладатися на виготовлення, оброб-ку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з пе-реданням її результату замовникові. Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов’язаний одержати спеціальний дозвіл. Перелік цих робіт встановлено Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 р. Слід також зауважити, що деякі види діяльності, наприклад, виготовлен-ня і реалізація наркотичних засобів, військової зброї та боєприпасів до неї, можуть виконувати лише державні підприємства та організації і ці обмеження також встановлю-ються законом.

Сторонами у договорі підряду є підрядник і замовник. Підрядник — це особа, яка бере на себе обов’язок виконати за-мовлену роботу (послуги), а замовник — це особа, що замов-ляє виконання певної роботи (послуги), беручи на себе обов’язок прийняти й оплатити її результат. Договірними сто-ронами можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи. Підрядні роботи виконують спеціально створені для цього підприємства (будівельні, будівельно-монтажні, у сфері побу-тового обслуговування тощо), а також інші підприємства, що займаються виробничо-господарською діяльністю1.

Найчастіше спеціалізовані підприємства виступають як підрядники. Підрядник має право доручити виконання певної роботи третім особам — субпідрядникам.

1 Цивільний кодекс України. Коментар // За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. — Одеса: Юридична література. — 2004. — C. 699.

Тема 28. Договір підряду

Згідно зі ст. 838 ЦК України підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання робо-ти інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи, і у цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підряд-ник, а перед субпідрядником — як замовник.

Підрядні відносини безпосередньо врегульовано ст.ст. 837–874 ЦК України. Норми цих статей мають загальний ха-рактер. Тому щодо окремих видів договору підряду, яким вла-стива специфіка, можуть прийматися спеціальні нормативні акти, наприклад Правила побутового обслуговування насе-лення (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 р.)

Види договору підряду:

– побутовий підряд;

– будівельний підряд;

– підряд на проведення проектних та пошукових робіт.

Крім того, у ЦК України виділяється окрема категорія до-говорів про надання послуг. За цим договором одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням іншої сторони (за-мовника) надати послугу, яка споживається у процесі вчинен-ня певної дії або бездіяльності, а замовник зобов’язується оп-латити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не передба-чено договором (ст.ст. 901–1010 ЦК України). Правила цих статей щодо надання послуг можуть застосовуватися до дого-ворів перевезень, транспортної експедиції, зберігання, дору-чення. Саме ці договори ЦК України визнає договорами про надання послуг.

Верховна Рада України прийняла Закон України “Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоеко-номічних відносинах” від 15 вересня 1995 р. Відповідно до ст. 1 цього Закону операціями з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах мають вважатися “операції по переробці (обробці, збагаченню чи використанню) даваль-ницької сировини незалежно від кількості замовників і вико-О. С. Мазур Цивільне право України

навців, а також етапів (операцій) по переробці цієї сировини, ввезеної на митну територію України (чи закупленої інозем-ним замовником за іноземну валюту в Україні) чи вивезеної за її межі з метою одержання готової продукції за відповідну пла-ту”. Розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи викори-стання давальницької сировини можуть здійснюватися у гро-шовій формі шляхом виділення частини давальницької сиро-вини чи готової продукції або з використанням трьох форм од-ночасно за згодою замовника і виконавця (ст. 6 Закону). Цей закон встановлює також порядок реалізації готової продукції на території України, особливий порядок ввезення на митну територію України давальницької сировини та ін.

Переробка давальницької сировини досить широко засто-совується в аграрному секторі економіки, нафтопереробній промисловості та деяких інших сферах виробництва. Харак-терною рисою цих відносин є те, що в усіх випадках власника-ми давальницької сировини, переданої на переробку, та виго-товленої з неї готової продукції є замовники, крім сировини і готової продукції, які є платою виконавцям за переробку.

Договір підряду має спільні риси з договором купівлі-про-дажу і трудовим договором. З договором купівлі-продажу до-говір підряду подібний у тих випадках, коли підрядник виготов-ляє за завданням замовника певну річ і передає її у власність за-мовника за винагороду. Відмінності між ними полягають у то-му, що предметом договору підряду в цих випадках є індивіду-ально визначена річ, яку підрядник ще повинен виготовити, а предмет договору купівлі-продажу при укладенні договору вже є в наявності (за винятком, наприклад, купівлі-продажу за зраз-ками), причому він може бути як індивідуально визначеним, так і визначеним родовими ознаками. Хто є суб’єктом його ви-готовлення, значення не має. Крім того, у договорі підряду обу-мовлені права та обов’язки сторін, пов’язані з виготовленням предмета, а не тільки з його переданням і оплатою. Моменти ук-ладення і виконання договору підряду ніколи не збігаються, у той час як у договорі купівлі-продажу вони можуть збігатися.

Тема 28. Договір підряду

Договір підряду відрізняється і від трудового договору в тих ви-падках, коли підрядником виступає громадянин. Подібність між цими договорами полягає в тому, що по обох договорах відповідно до завдання однієї сторони іншою стороною за вина-городу виконується визначена робота. Однак розходження по-лягає в тому, що підрядник на свій розсуд організує виконання дорученої йому за договором роботи і повинен передати замовнику закінчений результат роботи. За трудовим догово-ром працівник виконує відповідно до кваліфікації і посади, а та-кож отриманим завданням визначену роботу, однак результат, як такий, предметом договору не є, тому що передання резуль-тату за договором, як правило, не відбувається і здійснення тру-дових функцій не обов’язково пов’язано з виготовленням закінченого виробу. Крім того, працівник при здійсненні тру-дових функцій дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку організації і ризику випадкової загибелі предмета праці він не несе1.

Зміст договору підряду. Істотними у договорі підряду є умови, що стосуються його предмета, ціни та строку виконан-ня. Саме вони визначають зміст підряду, його особливості.

За ЦК України, предметом договору підряду є матеріалі-зовані результати створення, перетворення, поновлення і навіть ліквідації речей виробничого, споживчого та науково-культурного призначення.

У договорі підряду мають бути чітко визначені вимоги до його предмета щодо якості, кількості тощо. Пріоритет у фор-мулюванні предмета договору належить замовникові. Підряд-ник також бере участь в оцінці предмета, виходячи зі своїх ма-теріальних, професійних та інших можливостей. У деяких ви-падках сторони можуть і не погоджувати ті чи інші вимоги до предмета договору, якщо вони безпосередньо передбачені спеціальними нормативними актами, стандартами, технічни-

1 Цивільний кодекс України. Коментар // За заг. Ред. Є.О. Харитоно-ва, О.М. Калітенко. — Одеса: Юридична література. — 2004. — С. 698.

О. С. Мазур Цивільне право України

ми умовами, зразками (наприклад у сфері капітального будівництва).

Для досягнення замовленого результату можуть викорис-товуватися матеріали підрядника або замовника, можливе та-кож поєднання матеріалів обох сторін (ст.ст. 839–840 ЦК Ук-раїни).

Ціна договору підряду — це грошова сума, що належить підрядникові за виконане замовлення, і також є істотною умо-вою договору. Визначення ціни залежить від складу сторін до-говору. Так, якщо сторонами в ньому виступають громадяни, то ціна визначається за погодженням між ними. На виконання робіт, передбачених договором підряду, може складатися кош-торис, згідно з яким визначається ціна замовлення.

Якщо робота виконується відповідно до кошторису, скла-деного підрядником, кошторис набирає чинності та стає час-тиною договору підряду з моменту підтвердження його замов-ником. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором.

Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за погодженням сторін. У разі перевищення твердого кошторису усі пов’язані з цим витрати несе підрядник, якщо інше не вста-новлено законом.

Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв’язку з цим істотного перевищення визначеного приблиз-ного кошторису, підрядник зобов’язаний своєчасно попереди-ти про це замовника. Замовник, який не погодився на переви-щення кошторису, має право відмовитися від договору підря-ду. У цьому разі підрядник може вимагати від замовника опла-ти виконаної частини роботи.

Підрядник, який своєчасно не попередив замовника про не-обхідність перевищення приблизного кошторису, зобов’язаний виконати договір підряду за ціною, встановленою договором.

Підрядник не має права вимагати збільшення твердого ко-шторису, а замовник — його зменшення в разі, якщо на момент

Тема 28. Договір підряду

укладення договору підряду не можна було передбачити по-вний обсяг роботи або необхідні для цього витрати.

У разі істотного зростання після укладення договору вар-тості матеріалу, устаткування, які мали бути надані підрядни-ком, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими осо-бами, підрядник має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови замовника від збільшення кошторису підрядник має право вимагати розірвання договору (ст. 844 ЦК України).

Важливою умовою договору підряду є строк його вико-нання, яким визначається момент завершення підрядних робіт і здачі їх результатів замовникові. Цей строк встановлюється за погодженням сторін або відповідними нормативними акта-ми, адміністративно-плановими завданнями, у яких передба-чено максимальні строки виконання робіт (наприклад у сфері побутового обслуговування). Якщо у договорі підряду не були встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов’яза-ний виконати роботу на вимогу замовника у розумні строки, відповідно до суті зобов’язання, характеру, обсягів роботи та звичаїв ділового обороту (ст. 846 ЦК України).

У ЦК України безпосередньо не встановлюються спеціальні вимоги до форми договору підряду, тому сторони мають право керуватися загальними правилами про правочи-ни, якщо інше не передбачено спеціальними нормативними актами, що регулюють окремі різновиди договору підряду.

Договір підряду може бути укладений як в усній, так і в письмовій формі, оскільки його виконання віддалене від мо-менту укладення певним часом. Якщо робота виконується у присутності замовника (дрібний ремонт), договір на її вико-нання не потребує обов’язкового письмового оформлення, не-залежно від суми ремонту.

Надання побутових послуг оформляється документом встановленої форми (квитанцією, договором, розпискою то-що). Послуги, виконувані в терміновому порядку в присут-ності замовника та за методом самообслуговування, можуть оформлятися видачею жетона, талона, касового чека (п. 3 Пра-О. С. Мазур Цивільне право України

вил побутового обслуговування населення, затверджених По-становою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1995 р.).

Договори на ремонт, будівництво жилих будинків з надвірними будівлями, на виконання проектно-пошукових робіт, на будівництво жилих будинків з надвірними будівля-ми, на технічне обслуговування телевізійних антен колектив-ного користування та інші види підрядних робіт можуть укла-датися з додержанням вимог, передбачених типовими догово-рами.

Правові наслідки недодержання форми договору підряду визначаються за загальними нормами цивільного права, якщо інше не передбачено спеціальним законом.

Під час виконання замовлення підрядник зберігає свою господарську та організаційну самостійність, тобто замовник не має права втручатися в організацію праці підрядника, у ви-робничі й технологічні процеси. Організаційно-господарська самостійність підрядника значною мірою зумовлює існування принципу ризику, суть якого зводиться до встановлення відповідного розподілу правових наслідків випадкової заги-белі матеріалів і предмета підряду між замовником і підрядни-ком. Ризик підрядника полягає в тому, що в разі випадкової загибелі (випадкового знищення) предмета підряду до здачі або у разі неможливості закінчити роботу без вини сторін, підрядник не має права вимагати винагороди за роботу (ч.1 ст. 855 ЦК України). При цьому за ЦК підрядник має право на плату, якщо такі наслідки настали через недоліки матеріалу, переданого замовником, або внаслідок його вказівок про спосіб виконання робіт, або після пропущення замовником строку прийняття виконаної роботи (ч.2 ст. 855 ЦК України). Права та обов’язки сторін. Після укладення договору підряду сторони набувають певних прав та беруть на себе відповідні обов’язки. Права та обов’язки підрядника і замов-ника обумовлюються умовами договору, якщо інше прямо не передбачено законом або типовими договорами.

Тема 28. Договір підряду

Підрядник зобов’язаний:

а)         виконати певну роботу за завданням замовника (ст.

837 ЦК України);

б)         виконати роботу із своїх матеріалів, якщо інше не вста-

новлено законом або договором ( ст. 839 ЦК України);

в)         правильно використовувати матеріали замовника; дати

замовникові звіт про використання матеріалів і повернути ли-

шок матеріалу (ст. 840 ЦК України);

г)         вжити усіх заходів до забезпечення збереження ввіре-

ного йому замовником майна (ст. 841 ЦК України);

д)         своєчасно попередити замовника про недоброякісність

або непридатність матеріалів, одержаних від нього, про не-

прийнятність вказівок замовника та інших, не залежних від

підрядника обставин, що загрожують міцності, якості або

придатності виконуваної роботи (ст. 848 ЦК України);

е)         своєчасно приступити до виконання замовлення ( ст.

849 ЦК України);

є) здати належно виконану роботу замовникові в обумов-лений договором строк ( ст. 846 ЦК України).

Перелік обов’язків підрядника не є вичерпним, сторони можуть передбачити й інші умови, обов’язкові для них. Неви-конання або неналежне виконання підрядником передбачених договором обов’язків надає замовникові право пред’явити до нього визначені законом вимоги.

Обов’язки замовника:

а)         прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до

договору (ст. 853 ЦК України);

б)         оплатити виконану підрядником роботу після здачі

всієї роботи, якщо інше не встановлено законом або договором

(ст. 854 ЦК України);

в)         на вимогу підрядника усунути обставини, які загрожу-

ють міцності або придатності виконуваної роботи (ст. 848 ЦК

України);

г)         сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в

обсязі та в порядку, встановлених договором підряду (ст. 850

ЦК України).

О. С. Мазур Цивільне право України

У разі невиконання чи неналежного виконання переліче-них та інших передбачених законом або договором обов’язків можуть настати відповідальність сторін та інші правові наслідки. Відповідальність сторін базується на загальних принципах цивільного права.

За ст. 853 ЦК України замовник зобов’язаний прийняти виконану підрядником роботу, оглянути її та негайно заявити йому про виявлені недоліки. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає у подальшому право посилатися на ці не-доліки у виконаній роботі. Замовник, який прийняв роботу без перевірки, втрачає право посилатися на ті недоліки, які могли бути встановлені при звичайному способі прийняття роботи (явні недоліки). Замовник зобов’язаний також негайно повідомити підрядника про виявлені після прийняття роботи приховані недоліки.

Дуже важливе правило міститься у ч. 5 ст. 853 ЦК Ук-раїни. Так, якщо у разі ухилення замовника від прийняття ви-конаної роботи протягом одного місяця, підрядник має право після дворазового попередження продати результат роботи, а суму виторгу, за вирахуванням належних йому платежів, вне-сти в депозит нотаріуса на ім’я замовника, якщо інше не вста-новлено договором.

За ЦК України до вимог щодо неналежної якості викона-ної за договором підряду роботи застосовується позовна давність у один рік, а щодо будівель і споруд — три роки від дня прийняття роботи замовником (ст. 863).

Законом України від 6 квітня 2000 р. “Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (кон-тракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів” окремо визначені правові засади майнової відповідальності за недо-тримання умов договору підряду будівництва об’єктів, здійснюваного за бюджетні кошти.

Тема 28. Договір підряду

Контрольні питання

1.         Як визначається законом договір підряду?

2.         Які істотні умови договору підряду?

3.         Розкрийте зміст договору підряду.

4.         Як встановлюється законом відповідальність за невиконання чи неналежне виконання сторонами обов’язків за договором підря-ду?

Рекомендована література

1.         Цивільний кодекс України: Офіційне видання. — К.: Атіка, 2003. — 416 с.

2.         Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. ( в ред. від 15 грудня 1993 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — №30.

3.         Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — №47.

4.         Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів: Закон України від 6 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради Ук-раїни. — 2000. — №27.

5.         Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоеко-номічних відносинах: Закон України від 15 вересня 1995р. // Відо-мості Верховної Ради України. — 1995. — №32. — Ст.255.

6.         Про затвердження Правил побутового обслуговування насе-лення: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1995 р. №313.

7.         Положення про підрядні контракти в будівництві України Затверджено Протоколом Науково-технічної ради Міністерства Ук-раїни у справах будівництва і архітектури від 15 грудня 1993 р.

 

8.         Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной де-ятельности в строительстве. — К., 1994.

9.         Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. — К., 1999.

 

10.       Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: 2-е вид. — К., 2003.

11.       Харисов Ф., Фаршатов И. Санкции в договоре строительно-го подряда // Хозяйство и право. — 1999. — №7. — С.82–88.

О. С. Мазур Цивільне право України

12.       Цивільне право України: Підручник // Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с.

13.       Цивільний кодекс України. Коментар // За заг. ред. Є.О. Ха-ритонова, О.М. Калітенко. — Одеса: Юридична література, 2004. — 1112 c.

14.       Цивільне право України: Підручник: у 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — Кн. 2. — С. 175–191.

15.       Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Т.2. — С. 232–256.