Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВСТУП : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Цивільне право — одна з основних фундаментальних дис-циплін, які вивчаються у вищих навчальних закладах юридич-ного профілю.

В умовах кардинального реформування соціально-еко-номічних відносин у нашому суспільстві відповідно зростає і роль цивільного права як основного регулятора товарно-гро-шових відносин.

Програма вивчення цивільного права будується на струк-турі цивільного законодавства, враховує досягнення науки цивільного права, певні навчально-методичні вимоги, які відо-бражають специфіку предмета вивчення.

Метою викладання цивільного права, за умови постійного оновлення цивільного законодавства і відповідних змін прак-тики його застосування, повинно бути не лише вивчення ос-новних положень законів і численних нормативних актів, а й опанування основних положень цивільно-правової науки, які вироблені нею і перевірені багаторічною практикою, науковий аналіз чинного законодавства і практики його застосування.

Студент повинен чітко засвоїти загальноприйняті посту-лати наук цивільного права, вміти самостійно аналізувати за-конодавчі акти, володіти основними навичками практичного використання цивільно-правових засобів. У такому разі набуті знання і практичні навички не застаріють і при прийнятті но-вих нормативних актів.

Посібник відповідає методичним вимогам, згідно з якими вивчення предмета повинно починатися з загальних понять та категорій, з подальшим переходом до спеціальних питань ок-ремих цивільно-правових інститутів.

Курс цивільного права поділений на вісім розділів, в яких розглядаються норми про суб’єктів, об’єкти цивільного права, правочини, представництво і довіреність, позовну давність, право власності, зобов’язальне право, недоговірні зобов’язан-О. С. Мазур Цивільне право України

ня та спадкове право. Серед договірних зобов’язань важливе місце відводиться вивченню таких, які опосередковують різні сторони господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності: постачання, збут, контрактація, будівництво, орен-да, транспортна та страхова діяльність, кредитування та ін.

У розділі “Недоговірні зобов’язання” вивчаються умови (підстави) виникнення недоговірних зобов’язань, їх зміст та роль у забезпеченні охорони прав людини і відносин власності в суспільстві.