Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0333800cf529eca735d488e16e368385, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 25. Договори про реалізацію сільськогосподарської продукції : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Тема 25. Договори про реалізацію сільськогосподарської продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Для забезпечення населення продовольством та сільсько-господарською продукцією держава формує відповідні ресур-си, налагоджує систему договірних відносин із закупівель цієї продукції у її виробників. Виробники сільськогосподарської продукції самостійно розпоряджаються своєю продукцією, во-ни реалізують її за державними договорами контрактації, які укладаються на основі державних замовлень.

Договір контрактації є одним з різновидів договору купівлі-продажу. За договором контрактації сільськогоспо-дарської продукції виробник сільськогосподарської продукції зобов’язується виробити визначену договором сільськогоспо-дарську продукцію і передати її у власність заготівельникові (контрактантові) або визначеному ним одержувачеві, а за-готівельник зобов’язується прийняти цю продукцію та опла-тити її за встановленими цінами відповідно до умов договору. До договору контрактації застосовуються загальні положення про договір купівлі-продажу та положення про договір постав-ки, якщо інше не встановлено договором або законом.

Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції (ст. 713 ЦК України).

Договір контрактації двосторонній, оскільки обидві сто-рони беруть на себе відповідні обов’язки та мають право вимо-ги щодо один одного, консенсуальний та оплатний. Оплата відбувається продукцією, яка закуповується.

Сторони договору контрактації — з одного боку, це ви-робник сільськогосподарської продукції. Ними можуть бути підприємства (державні, колективні, селянські (феремерські) та інші), що виробляють сільськогосподарську продукцію.

Друга сторона — це заготівельники (контрактанти). До них належать: підприємства та організації, на які у встановле-

Тема 25. Договори про реалізацію сільськогосподарської продукції

ному законом порядку покладені функції державної закупівлі сільськогосподарської продукції (міністерства, відомства, ус-танови та організації, яким виділено з цією метою кошти з дер-жавного бюджету).

Зміст договору контрактації. За договором контрак-тації виробник і заготівельник пов’язані взаємними правами та обов’язками. У ньому мають бути умови про предмет, назва, кількість (за видами продукції), якість, строки, ціна, загальна сума договору та умови доставки, місця здавання-приймання, вимоги до тари й упаковки, порядок розрахунків, обов’язки за-готівельника щодо надання виробнику допомоги в організації виробництва сільгосппродукції та її транспортування на прий-мальний пункт заготівельника, взаємна майнова відпо-відальність сторін у разі невиконання або неналежного вико-нання договору. Предметом договору контрактації є сільськогосподарська продукція у сирому вигляді або така, що пройшла первинну обробку.

Договори на реалізацію сільськогосподарської продукції можуть укладатись на спеціалізованих аграрних біржах. Укла-дення таких договорів визначається правилами організації та проведення торгів ф’ючерсними та форвардними контрактами під закупівлю сільгосппродукції та продуктів її переробки. До-говірні відносини з контрактації регулюються типовими дого-ворами контрактації та іншими нормативними актами.

Оскільки договір контрактації має плановий характер, то кількість продукції, належної до закупівлі, встановлюється сторонами, виходячи з плану державних закупівель.

Якість продукції, яку продає виробник, визначається стандартами, технічними умовами, правилами ветеринарного та санітарного нагляду. Якщо продукція недоброякісна, за-готівельник має право або повністю відмовитися від неї, або прийняти її за ціною, яка відповідає дійсній якості продукції.

Строки здачі продукції заготівельникові зазначаються в договорі з урахуванням пори дозрівання культур, умов вироб-ництва, переробки та зберігання. За погодженням із за-готівельником виробник може достроково здати продукцію у

О. С. Мазур Цивільне право України

рахунок наступних здавальних періодів. Також в договорі між сторонами погоджуються графіки доставки, які конкретизу-ють строки здачі продукції. У договорі зазначають місце зда-вання-приймання сільськогосподарської продукції. Порядок здавання-приймання продукції за якістю та кількістю визна-чається спеціальними інструкціями та технічними умовами.

У договорі має передбачатися обов’язок виробника прий-няти доставлену на приймальний пункт продукцію, не допус-каючи простою транспортних засобів понад встановлені стро-ки. В товарно-транспортних накладних зазначається час при-буття транспорту і час закінчення навантаження або виванта-ження продукції.

У разі відмови від приймання продукції заготівельник по-винен заявити виробнику про факт відмови у письмовій формі шляхом позначення на товарно-транспортній накладній або в інший спосіб. Якщо заготівельник ухиляється від письмової заяви про відмову від приймання продукції, виробник складає про це акт з участю державного інспектора із заготівель і якості продукції або іншого представника управління сільського господарства і продовольства, або представника іншої не заінтересованої організації. У разі відмови заготівель-ника прийняти продукцію, що швидко псується, пред’явлену відповідно до умов договору і погодженого графіка, виробник може реалізувати цю продукцію державним, кооперативним організаціям і на колгоспному ринку за договірними цінами з включенням зазначеної продукції у виконання зобов’язань з контрактації. При цьому заготівельні організації не звільня-ються від відповідальності за необґрунтовану відмову прийня-ти продукцію. Заготівельник повинен своєчасно і повністю розрахуватися за одержану продукцію.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання сторонами своїх обов’язків за договором контрак-тації можлива у формі стягнення неустойки (пені, штрафу) і відшкодування збитків. Але сплата неустойки не звільняє сто-рону від виконання договору.

Тема 25. Договори про реалізацію сільськогосподарської продукції

Якщо зобов’язання за договором невиконані через стихійні лиха або з вини заготівельника, то виробник звільняється від відповідальності. Доказами на підтвердження цих обставин можуть бути висновки державної інспекції із за-готівель та якості продукції, довідки ветеринарного нагляду, довідки метеослужби, акти, складені за участю представника страхової організації, тощо. Вина заготівельника може поляга-ти у ненаданні допомоги в організації виробництва і транспор-туванні продукції на приймальний пункт, непогодженні графіка здачі тощо.

У договорі має передбачатися обов’язок заготівельника за-безпечити сільськогосподарського виробника основними технічними та матеріальними ресурсами в рахунок авансів під закупівлю продукції (наприклад, паливно-мастильними ма-теріалами).

З господарства, яке уклало договір контрактації, не може бути стягнуто штраф за неналежну якість продукції, якщо інше не передбачено інструкціями, правилами про порядок проведення закупівель або в договорі за згодою обох сторін встановлено санкції за таке порушення. Заготівельник не має право стягувати з господарства вартість недоброякісної про-дукції у безспірному порядку. Як сторона у договорі поставки заготівельник відповідає за неналежну якість продукції перед споживачем (одержувачем).

Контрольні питання

1.         Дайте визначення договору контрактацїї.

2.         Розкрийте особливості договору контрактації.

3.         Дайте характеристику змісту договору контрактації.

4.         Що є предметом договору контрактацїї.

5.         Яка передбачається відповідальність за невиконання догово-ру контрактацїї?

О. С. Мазур Цивільне право України

Рекомендована література

1.         Цивільний кодекс України: Офіційне видання. — К.: Атіка,

2003. — 416 с.

2.         Господарський кодекс України. Господарський процесуаль-

ний кодекс України: Офіційні тексти — К.: Юрінком Інтер, 2003. —

304 с.

4.         Венская конвенция о договорах международной купли-про-дажи товаров: комментарий. — М., 1994.

5.         Цивільний кодекс України: Коментар. — Харків, 2003.

6.         Демченко Н. Особливі умови договору купівлі — продажу об’єктів приватизації // Право України. — 1999. — №11. — С.49–51.

7.         Заїкін Ю. Проблема захисту постраждалих від неякісної про-дукції та можливі шляхи її вирішення // Предпринимательство, хо-зяйство и право. — 2000. — №5. — С.41–45.

8.         Зобов’язальне право: теорія і практика / За ред. О.В. Дзери. — К., 1998.

9.         Косинов С. Особенности правовых норм, обеспечивающих защиту прав потребителей по договору купли-продажи // Право Ук-раїни. — 1999. — №1. — С.90–92.

10.       Токар І.Л. Деякі проблеми правового регулювання прийман-ня продукції (товарів) покупцем // Вісник Вищого арбітражного су-ду України. — 1998. — №2. — С.252–258.

11.       Шмитгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. — М., 1993.

12.       Цивільне право України: Підручник // Є,О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с.

13.       Цивільне право України: Підручник: у 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — Кн. 2. — С. 99–104.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0333800cf529eca735d488e16e368385, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0