Тема 24. Договір поставки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Тема 24. Договір поставки

Договір поставки є одним із різновидів договору купівлі-продажу. Згідно зі ст. 712 ЦК України договір поставки — це договір, за яким продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у вста-новлений строк (строки) товар у власність покупця для вико-ристання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або ін-шим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, за-коном або не випливає з характеру відносин сторін.

Законом можуть бути передбачені особливості регулю-вання укладення та виконаная договорів поставки, у тому числі договору поставки товару для державних потреб.

Слід відмітити, що ЦК України містить лише загальні по-ложення про поставку. Регулювання договірних відносин з поставок продукції здійснюється у різних формах. Основними спеціальними нормативно-правовими актами є:

1. Угода про загальні умови поставок товарів між ор-ганізаціями держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав від 20 березня 1992 р. (вона поширюється на відноси-ни між суб’єктами господарювання держав — учасниць Співдружності за міждержавними економічними зв’язками, незалежно від форм власності, громадян, що мають статус підприємців, організацій, підприємств та їх об’єднань);

1.         Положення про порядок поставок і митного оформлен-

ня продукції за виробничою кооперацією підприємств і

галузей держав — учасниць СНД, затверджене постано-

вою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р.

2.         Поставки продукції за державними замовленнями

(контрактами) здійснюються відповідно до Закону Ук-

О. С. Мазур Цивільне право України

раїни “Про поставки продукції для державних потреб” від 22 грудня 1995 р. 3. Також діють Положення про поставки продукції вироб-ничо-технічного призначення та Положення про по-ставки товарів народного споживання, затверджені по-становою Ради Міністрів СРСР від 25 липня 1988 р., і набули чинності 1 серпня 1988 р. Договір поставки є консенсуальним, оскільки вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов, двостороннім, бо права та відповідні обов’язки виникають для обох контрагентів, та оплатним, тому що одер-жану від постачальника продукцію покупець оплачує за пого-дженими цінами.

Сторонами договору є постачальник і покупець, які, як правило, займаються підприємницькою діяльністю. Суб’єкта-ми підприємницької діяльності згідно з законодавством мо-жуть бути: громадяни України, інших держав не обмежені за-коном у правоздатності або дієздатності; юридичні особи усіх форм власності. Предметом договору поставки є товар, про-дукція, призначена для виробничого споживання (матеріали, обладнання, сировина тощо), або для продажу на ринку чи промислової переробки.

Порядок укладення договорів поставки. Відповідно до ст. 206 ЦК України договір укладається в письмовій формі, але при цьому допускається свобода вибору учасниками одно-го чи кількох можливих способів оформлення договірних відносин:

а)         складання одного документа, що його підписують сто-

рони;

б)         прийняття постачальником до виконання замовлення

покупця;

в)         обмін телеграмами, телетайпограмами, телефонограма-

ми, радіограмами або повідомленнями за допомогою

факсу.

Тема 24. Договір поставки

Порядок і строки укладення договору поставки залежать від форми договірних відносин, обраної учасниками. Уклада-ючи договори, застосовують уніфіковані форми замовлень, протоколів розбіжностей, придатні для машинної обробки. При оформленні конкретного договору сторони можуть вико-ристовувати договори, що розробляються і рекомендуються для прискорення і спрощення договірної роботи на підприємствах, як зразкові.

При поставках за міждержавними угодами покупець, одержавши повідомлення про прикріплення, у 20-денний строк надсилає постачальникові замовлення-специфікацію із зазначенням усіх умов, необхідних для поставки товару. По-стачальник протягом 20 днів після одержання замовлення-специфікації повідомляє покупця про прийняття замовлення або надсилає свій проект договору. Такий договір підписує керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним осо-ба та скріплюється печатками.

Зміст договору поставки. Відповідно до ч.1 ст.632 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти) як ті, що погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов’язкові на основі чинного законодавства.

Відповідно до ч.1 ст.640 ЦК України договір вважається укладеним, якщо між сторонами в потрібній у належних ви-падках формі досягнуто згоди за всіма істотними умовами. До істотних умов договору поставки можна віднести кількість, номенклатуру (асортимент), якість, строки поставки, ціна продукції, відвантажувальні та платіжні реквізити тощо. Якщо ці умови в договорі відсутні, то він вважається неукладеним. Проте інші умови також можуть набути значення істотних, як-що на визначенні таких умов у договорі наполягає одна із сторін.

Строки поставки. Договір поставки може бути укладе-ний на один рік, на строк, більший одного року (довгостроко-вий договір), або на інший строк, передбачений угодою сторін (наприклад, квартальні, місячні, декадні тощо).

О. С. Мазур Цивільне право України

Дострокова поставка допускається у випадках, коли ії доз-волено законодавством та за згодою покупця. Достроково по-ставлене і прийняте покупцем зараховується в рахунок про-дукції, що підлягає поставці в наступному періоді.

Кількість товару визначається у договорі на основі за-мовлення покупця. Умова щодо кількості товару може бути погоджена шляхом встановлення у договорі поставки визна-чення цієї кількості (ст. 669 ЦК України).

Асортимент (номенклатура) обумовлюється або в са-мому договорі, або у специфікації, яка додається до договору і є його невід’ємною частиною. Асортимент буває груповий і розгорнутий.

Груповий асортимент — це співвідношення загальної кількості продукції одного найменування за основними вида-ми, обумовленої в договорі.

Розгорнутий (внутрішньогруповий) асортимент — це ха-рактеристика в договорі окремих груп продукції за більш де-тальнішими ознаками (за артикулами, малюнками, фасонами, моделями, розмірами тощо).

Якщо за договором купівлі-продажу переданню підлягає товар у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), продавець зобов’язаний передати покупцеві товар в асорти-менті, погодженому сторонами.

Якщо договором поставки асортимент товару не встанов-лений або асортимент не був визначений у порядку, встанов-леному договором, але із суті зобов’язання випливає, що товар підлягає переданню покупцеві в асортименті, постачальник має право передати покупцеві товар в асортименті, виходячи з потреб покупця, які були відомі постачальникові на момент укладення договору, або відмовитися від договору (ст. 671 ЦК України).

Під час виконання договору постачальником може допус-катися відхилення від погодженого асортименту, тоді постав-лена продукція однієї назви, що входить до асортименту, не за-Тема 24. Договір поставки

раховується у покриття недопоставки продукції іншої назви, крім випадків, коли поставку здійснено з попередньої згоди покупця або останній прийняв продукцію для використання.

Якість продукції — це сукупність властивостей і характе-ристик, які відображають рівень новизни, надійність, дов-говічність, економічність продукції і зумовлюють її здатність задовольняти відповідно до свого призначення потреби спо-живачів.

Згідно з Положенням про поставки продукції (п. 39) та По-ложенням про поставки товарів (п. 32) продукція і товари ма-ють відповідати за якістю стандартам, технічним умовам, іншій документації, що встановлює вимоги до якості продукції, або зразкам (еталонам). У договорі на поставку продукції потрібно зазначати посилання на нормативні документи, що пройшли державну реєстрацію, за якими поставлятиметься продукція1.

Відповідно до ст.673 ЦК України постачальник повинен передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам до-говору поставки.

У разі відсутності в договорі поставки умов щодо якості постачальник зобов’язаний передати покупцеві товар, придат-ний для мети, з якою товар такого роду звичайно використо-вується.

Якщо постачальник при укладенні договору був повідо-млений покупцем про конкретну мету придбання товару, по-стачальник повинен передати покупцеві товар, придатний для використання відповідно до цієї мети.

У разі продажу товару за зразком і (або) за описом поста-чальник повинен передати покупцеві товар, який відповідає зразку та (або) опису.

Якщо законом встановлені вимоги щодо якості товару, по-стачальник зобов’язаний передати покупцеві товар, який відповідає цим вимогам.

1 Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — Кн. 2. — С. 89.

О. С. Мазур Цивільне право України

Постачальник і покупець можуть домовитись про пере-дання товару підвищеної якості порівняно з вимогами, вста-новленими законом.

Постачальник повинен засвідчити якість продукції відпо-відним документом, який надсилається покупцеві разом з про-дукцією, якщо інше не передбачено обов’язковими правилами чи договором.

Якщо продукція імпортується та підлягає обов’язковій сер-тифікації на території України, то вона має супроводжуватись відповідним сертифікатом, який підтверджує відповідність її обов’язковим вимогам нормативних документів.

Товар, який постачальник передає або зобов’язаний пере-дати покупцеві, має відповідати вимогам до його якості в мо-мент їх передання покупцеві, якщо інший момент визначення відповідності товарів цим вимогам не встановлено договором поставки.

Договором або законом може бути встановлений строк, протягом якого продавець гарантує якість товару (га-рантійний строк).

Гарантія якості товару поширюється і на всі комплектуючі вироби, якщо інше не встановлено договором (ст.675 ЦК Ук-раїни).

Гарантійний строк починається з моменту передання то-варів покупцеві, якщо інше не встановлено договором поставки.

Гарантійний строк, встановлений договором поставки, продовжується на час, протягом якого покупець не міг вико-ристовувати товар у зв’язку із обставинами, що залежать від продавця, до усунення їх продавцем.

Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого товар не міг використовуватися у зв’язку з виявленими в ньо-му недоліками, за умови повідомлення про це продавця. Поку-пець зобов’язаний повідомити продавця про порушення умов договору поставки щодо кількості, асортименту, якості, ком-плектності, тари та (або) упаковки товарів у строк, встановле-ний договором або актами цивільного законодавства, а якщо

Тема 24. Договір поставки

такий строк не встановлений, — у розумний строк після того, як порушення могло бути виявлене відповідно до характеру і призначення товарів.

У разі невиконання покупцем цього обов’язку постачаль-ник має право у повному обсязі або частково відмовитися від задоволення відповідних вимог покупця, якщо доведе, що не-виконання покупцем обов’язку повідомити постачальника про порушення умов договору поставки спричинило немож-ливість задоволення його вимог або спричинить для поста-чальника витрати, непропорційні його можливим витратам у разі своєчасного повідомлення про порушення умов договору.

Гарантійний строк на комплектуючий виріб дорівнює га-рантійному строку на основний виріб, і починає спливати од-ночасно з ним.

При заміні товару (комплектуючого виробу) неналежної якості на товар (комплектуючий виріб), що відповідає умовам договору, гарантійний строк на нього з цього моменту починає спливати з моменту заміни.

Сторони можуть визначати гарантійні строки у договорі, якщо вони не передбачені нормативними документами, і навіть подовжувати вже встановлені гарантійні строки.

Відповідно до ст. 677 ЦК України законом, іншими право-вими актами, стандартами або іншими обов’язковими прави-лами може бути визначений строк, по закінченні якого товар вважається непридатним для використання за призначенням (строк придатності).

Продукція має поставлятися комплектно, відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів. Якщо комплектність не визначена цими документами, вона, в разі потреби, обумовлюється договором (ст.682 ЦК України).

Ціни на продукцію, а також на тару й упаковку встановлю-ють у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Виконання договору поставки. Відповідно до ч.2 ст. 540 ЦК України взаємні зобов’язання за договором мають викону-ватися одночасно, якщо інше не випливає із закону, звичаїв

О. С. Мазур Цивільне право України

ділового обороту, договору або змісту зобов’язання. Зо-бов’язання мають виконуватися у натурі, належним чином і в установлений строк згідно із законом, договором, а за відсут-ності таких вказівок — згідно з вимогами, що звичайно став-ляться. Під час виконання договорів кожна сторона повинна зважати на інтереси другої сторони, виконувати їх найеко-номічнішим чином і всіляко сприяти другій стороні у вико-нанні нею своїх обов’язків.

Поставку товарів постачальник здійснює шляхом відван-таження (передавання) товарів покупцеві за договором або особі, зазначеній у договорі як одержувач. У разі якщо догово-ром передбачено право покупця давати вказівки про відванта-ження товарів окремим одержувачам (відвантажувальні роз-нарядки), відвантаження (передання) товарів здійснюється постачальником на адресу одержувачів, які зазначені у відван-тажувальній рознарядці. Зміст відвантажувальної рознарядки і строк її направлення покупцем постачальникові визначають-ся договором. Якщо строки направлення відвантажувальної рознарядки договором не передбачені, рознарядка має бути направлена постачальникові не пізніше ніж за 30 днів до на-стання періоду поставки. Якщо покупець не надав відвантажу-вальної рознарядки у встановлений строк, то постачальник має право або відмовитися від виконання договору, або вима-гати від покупця оплати товарів. Крім того, постачальник мо-же зажадати відшкодування збитків, заподіяних у зв’язку з не-наданням відвантажувальної рознарядки.

Доставку товарів постачальник здійснює шляхом відван-таження їх транспортом і на умовах, передбачених у договорі. Якщо у договорі не визначено, яким видом транспорту або на яких умовах здійснюється доставка, право вибору виду транс-порту або визначення умов доставки товару належить поста-чальникові, оскільки інше не випливає із закону, інших право-вих актів, звичаїв ділового обороту або суті зобов’язання.

Виконуючи зобов’язання, постачальник повинен додер-жуватися умов договору щодо кількості, асортименту, якості,

Тема 24. Договір поставки

строків та інших умов поставки. Поставлену відповідно до умов договору продукцію покупець повинен прийняти й опла-тити за встановленими цінами.

Покупець (одержувач) зобов’язаний вчинити всі необ-хідні дії, що забезпечують прийняття товарів, поставлених відповідно до умов договору. Прийнятий покупцем товар слід належним чином оглянути у строк, визначений законом, інши-ми правовими актами, договором або звичаями ділового обо-роту. Покупець повинен у цей самий строк перевірити кількість, асортимент, якість, комплектність, тару й упаковку товару та додержання постачальником інших умов договору в порядку, встановленому законом, іншими правовими актами, звичаями ділового обороту або договором, і про виявлені невідповідності негайно повідомити постачальника у пись-мовій формі. Якщо під час приймання продукції виявлено не-достачу або порушення умов щодо якості, комплектності то-що, одержувач повинен зупинити перевірку і забезпечити зберігання одержаної продукції в умовах, які запобігають погіршенню якості або змішуванню її з іншою однорідною продукцією. Про порушення, виявлені під час перевірки, скла-дають акт за підписами сторін, уповноважених на приймання керівником підприємства-одержувача.

Результати перевірки продукції оформляють актом, який підписують усі особи, які брали участь у перевірці, і який за-тверджує керівник підприємства-одержувача. Якщо умови до-говору будуть порушені, то акт приймання з необхідними до-датками до нього є підставою для пред’явлення претензій і по-зову.

За загальним правилом, розрахунки за поставлену про-дукцію здійснюються безпосередньо між відправниками і одержувачами. Порядок і форми розрахунків визначаються в договорі відповідно до банківських правил.

Відповідно до ст. 692 ЦК України покупець зобов’язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаро-розпорядчих документів на нього, якщо договором або актами

О. С. Мазур Цивільне право України

цивільного законодавства не встановлений інший строк опла-ти товару.

Покупець зобов’язаний сплатити постачальнику повну ціну переданого товару. Договором поставки може бути перед-бачено розстрочення платежу.

У разі прострочення оплати товару постачальник має пра-во вимагати оплати товару та сплати процентів за користуван-ня чужими коштами.

Якщо покупець відмовився прийняти та оплатити товар, постачальник має право за своїй вибором вимагати оплати то-вару або відмовитися від договору поставки.

Якщо постачальник зобов’язаний передати покупцеві, крім неоплачених, також і інші товари, він має право зупини-ти передання цих товарів до повної оплати всіх раніше переда-них товарів, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства.

Закон забороняє односторонню відмову від виконання зо-бов’язання або односторонню зміну умов договору, за винят-ком випадків, передбачених спеціальним законодавством. Сто-рони можуть подовжити дію договору на новий строк. Зміна, розірвання або подовження дії договору оформляються додат-ковою угодою, яку сторони зобов’язані підписати, або іншим шляхом. Наприклад, у положеннях про поставки передбача-ються випадки, коли покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору, а саме:

1)         при поставці продукції з відхиленнями за якістю від нормативної документації;

2)         при завищенні постачальником ціни на продукцію то-що. Покупець може також відмовитися від передбаченої дого-вором продукції (повністю або частково) за умови, що він повністю відшкодує постачальникові збитки, спричинені та-кою відмовою.

Відповідальність сторін за договором поставки. До-говір поставки може бути невиконаним або виконаним нена-лежним чином і в цьому разі відповідальність настає у формі відшкодування збитків і неустойки (штрафу або пені).

Тема 24. Договір поставки

ЦК України визначає правові наслідки порушення умов договору поставки щодо кількості товару та асортименту това-ру (ст.ст. 670, 672 ЦК України).

Якщо постачальник передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором поставки, покупець має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає, або відмовитися від переданого товару та їх оплати, а якщо він оплачений, — вимагати повернення сплаченої за нього грошо-вої суми.

Якщо постачальник передав покупцеві товар у більшій кількості, покупець зобов’язаний сповістити про це постачаль-ника. Якщо в розумний строк після одержання такого повідо-млення постачальник не розпорядиться товаром, покупець має право прийняти весь товар, якщо інше не встановлено до-говором.

У разі прийняття покупцем товару у більшій кількості до-датково прийнятий товар оплачуються за ціною, встановле-ною для товару, прийнятого відповідно до договору, якщо інша ціна не встановлена за домовленістю сторін.

Якщо постачальник передає товар в асортименті, що не відповідає умовам договору поставки, покупець має право відмовитися від його прийняття та оплати, а якщо він вже оп-лачений, — вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

Якщо постачальник передав покупцеві частину товару, асортимент якого відповідає умовам договору поставки, і час-тину товару з порушенням асортименту, покупець має право на свій вибір:

1)         прийняти частину товару, що відповідає умовам дого-вору, і відмовитися від решти товару;

2)         відмовитися від усього товару;

3)         вимагати заміни частини товару, що не відповідає асор-тименту, товаром в асортименті, який встановлено до-говором;

4)         прийняти весь товар.

О. С. Мазур Цивільне право України

У разі відмови від товару, асортимент якого не відповідає умовам договору поставки, або пред’явлення вимоги про заміну цього товару, покупець має право відмовитися від оп-лати цього товару, а якщо він вже оплачений, — вимагати по-вернення сплаченої за нього грошової суми.

Товар, асортимент якого не відповідає умовам договору, є прийнятим, якщо покупець у розумний строк після його одер-жання не повідомив постачальника про свою відмову від ньо-го.

Якщо покупець не відмовився від товару, асортимент яко-го не відповідає умовам договору поставки, він зобов’язаний оплатити його за ціною, погодженою з постачальником.

Якщо постачальник не вжив необхідних заходів для пого-дження ціни в розумний строк, покупець оплачує товар за ціною, яка на момент укладення договору звичайно застосову-валась щодо аналогічного товару.

Контрольні питання

1.         Як визначається договір поставки?

2.         Які особи можуть виступати у договорі поставки?

3.         Які ознаки (особливості) притаманні договору поставки?

4.         Охарактеризуйте спільні і відміні риси між договором постав-ки і договором купівлі-продажу.

5.         Які істотні умови поставки?

6.         У яких формах укладається договір поставки?

7.         У якому порядку виконується договір поставки?

8.         Який порядок укладання договору поставки?

9.         Яка покладається відповідальність за невиконання або нена-лежне виконання договору поставки?

10.       Які наслідки поставки продукції (товарів), що не відповідає

вимогам стандартів, технічних умов, іншої документації, еталоном?

Тема 24. Договір поставки

Рекомендована література

1.         Цивільний кодекс України: Офіційне видання. — К.: Атіка, 2003. — 416 с.

2.         Про поставки продукції для державних потреб: Закон України від 22 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — №3.

3.         Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зо-бов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 р. №543/96 //Голос України. —1997. — 14 січня.

4.         Про запровадження Положення про порядок поставок і мит-ного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав-учасниць СНД: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. №323.

5.         Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, Положення про поставки товарів народного спожи-вання та основних умов регулювання договірних відносин при здійсненні експортно-імпортних операцій //ЗП СРСР. — 1988. — №24 — 25.

6.         Кукина Т.Е. Предмет договора поставки // Право и экономи-ка. — 2001. — №1. — С.19–27.

7.         Наумова Л. Договор поставки: наиболее типичные ошибки // Хозяйство и право. — 1999. — №2. — С.106–108.

8.         Притыка Д.Н., Осетинский А.И. Правовое регулирование поставок. — К., 1989.

9.         Цивільне право України: Підручник // Є,О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с.

10.       Цивільне право України: Підручник: у 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — Кн. 2. — С. 83–98.

О. С. Мазур Цивільне право України