Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 24. Договір поставки : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Тема 24. Договір поставки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Тема 24. Договір поставки

Договір поставки є одним із різновидів договору купівлі-продажу. Згідно зі ст. 712 ЦК України договір поставки — це договір, за яким продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у вста-новлений строк (строки) товар у власність покупця для вико-ристання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або ін-шим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, за-коном або не випливає з характеру відносин сторін.

Законом можуть бути передбачені особливості регулю-вання укладення та виконаная договорів поставки, у тому числі договору поставки товару для державних потреб.

Слід відмітити, що ЦК України містить лише загальні по-ложення про поставку. Регулювання договірних відносин з поставок продукції здійснюється у різних формах. Основними спеціальними нормативно-правовими актами є:

1. Угода про загальні умови поставок товарів між ор-ганізаціями держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав від 20 березня 1992 р. (вона поширюється на відноси-ни між суб’єктами господарювання держав — учасниць Співдружності за міждержавними економічними зв’язками, незалежно від форм власності, громадян, що мають статус підприємців, організацій, підприємств та їх об’єднань);

1.         Положення про порядок поставок і митного оформлен-

ня продукції за виробничою кооперацією підприємств і

галузей держав — учасниць СНД, затверджене постано-

вою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р.

2.         Поставки продукції за державними замовленнями

(контрактами) здійснюються відповідно до Закону Ук-

О. С. Мазур Цивільне право України

раїни “Про поставки продукції для державних потреб” від 22 грудня 1995 р. 3. Також діють Положення про поставки продукції вироб-ничо-технічного призначення та Положення про по-ставки товарів народного споживання, затверджені по-становою Ради Міністрів СРСР від 25 липня 1988 р., і набули чинності 1 серпня 1988 р. Договір поставки є консенсуальним, оскільки вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов, двостороннім, бо права та відповідні обов’язки виникають для обох контрагентів, та оплатним, тому що одер-жану від постачальника продукцію покупець оплачує за пого-дженими цінами.

Сторонами договору є постачальник і покупець, які, як правило, займаються підприємницькою діяльністю. Суб’єкта-ми підприємницької діяльності згідно з законодавством мо-жуть бути: громадяни України, інших держав не обмежені за-коном у правоздатності або дієздатності; юридичні особи усіх форм власності. Предметом договору поставки є товар, про-дукція, призначена для виробничого споживання (матеріали, обладнання, сировина тощо), або для продажу на ринку чи промислової переробки.

Порядок укладення договорів поставки. Відповідно до ст. 206 ЦК України договір укладається в письмовій формі, але при цьому допускається свобода вибору учасниками одно-го чи кількох можливих способів оформлення договірних відносин:

а)         складання одного документа, що його підписують сто-

рони;

б)         прийняття постачальником до виконання замовлення

покупця;

в)         обмін телеграмами, телетайпограмами, телефонограма-

ми, радіограмами або повідомленнями за допомогою

факсу.

Тема 24. Договір поставки

Порядок і строки укладення договору поставки залежать від форми договірних відносин, обраної учасниками. Уклада-ючи договори, застосовують уніфіковані форми замовлень, протоколів розбіжностей, придатні для машинної обробки. При оформленні конкретного договору сторони можуть вико-ристовувати договори, що розро