Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 22. Цивільно-правовий договір : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Тема 22. Цивільно-правовий договір


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Відповідно до ст.626 ЦК України договором визнаються дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав або обов’язків. Двостороннім чи багатостороннім правочином (договором) є погоджена дія двох або більше сторін. Договір є юридичним фактом, який виступає засобом регулювання поведінки сторін у цивільних правовідносинах. Цивільні права та обов’язки виникають як з угод (договорів), передбачених законом, так і з угод, які хоч і не передбачені законом, але йому не суперечать.

Функція договору — це певний вид дій юридичного факту на суспільні відносини. Договору властиві такі загальні функції:

Ініціативна функція договору полягає в тому, що як ре-зультат погодження волі сторін договір є водночас актом вия-ву ініціативи і реалізації диспозитивності учасників договору.

Програмно-координаційна функція означає, з одного боку, що договір є своєрідною програмою поведінки його учасників один щодо одного, а з іншого, — засобом координації цієї по-ведінки сторін на засадах рівності, диспозитивності та ініціативи.

Інформаційна функція виявляється в тому, що завдяки чітко сформульованим умовам договір містить певну інфор-мацію щодо наявних прав та обов’язків у сторін, яка в разі спо-ру може бути врахована і юрисдикційним органом для пра-вильної кваліфікації взаємовідносин сторін і прийняття за-конного та обґрунтованого рішення з цього спору.

Гарантійна функція зводиться до залучення для стимулю-вання належного виконання зобов’язань системи забезпечу-вальних засобів, які також набувають договірної форми (за-стави, завдатку, гарантії, поруки, неустойки тощо).

Захисна функція полягає в тому, що завдяки договору включається в дію механізм захисту порушених прав шляхом примусу до виконання обов’язку в натурі, відшкодування збитків, застосування заходів оперативного впливу тощо.

Тема 22. Цивільно-правовий договір

Зазначені функції об’єднуються більш загальною — регу-лятивною функцією договору як правового засобу регулюван-ня правомірної поведінки учасників цивільних правовідносин.

Система цивільно-правових договорів. Оскільки договір є різновидом правочину, то поділ договорів на окремі групи можна проводити за тими самими критеріями, що й поділ пра-вочинів: консенсуальні та реальні, оплатні та безоплатні, абст-рактні та казуальні тощо. За ознакою розподілу прав та обов’язків між сторонами у зобов’язанні, що виникло з догово-ру, виділяють односторонні та двосторонні договори.

За одностороннім договором одна сторона (особа) бере на себе обов’язок перед другою стороною (особою) вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої сторони. Односторонніми є договори дарування.

Двостороннім є договір, за яким права та обов’язки покла-дено на обидві сторони зобов’язання, що виникло з цього дого-вору. Переважна більшість договорів у цивільному праві є двосторонніми (купівля-продаж, оренда, комісія тощо).

Залежно від послідовності досягнення цілей, які ставлять перед собою сторони, вступаючи у договірні зв’язки, договори можна поділити на попередні та основні. За попереднім дого-вором сторони зобов’язуються протягом певного строку ( у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний до-говір) на умовах, встановлених попереднім договором (ст. 635 ЦК України). У цьому договорі визначається й порядок пого-дження істотних умов майбутнього договору, які не передба-чені попереднім договором.

Основним вважається такий договір, укладення якого пе-редбачене попереднім договором. Хоч істотні умови основно-го договору названі у попередньому договорі, але вони мають бути узгоджені сторонами при укладенні основного договору. Сторона, яка обґрунтовано ухиляється від укладення основно-го договору, повинна відшкодувати другій стороні збитки, зу-мовлені простроченням, якщо інше не передбачено попе-О. С. Мазур