Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 20. Забезпечення виконання зобов’язань : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Тема 20. Забезпечення виконання зобов’язань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Забезпечення виконання зобов’язань може здійснюватися такими способами:

– правилом про зустрічне виконання зобов’язань;

– положенням про субсидіарну відповідальність учас-ників повного товариства;

– обов’язком власника відповідати за зобов’язаннями на-лежного йому підприємства або установи;

– правом кредитора, який виконав угоду, у разі ухилення іншої сторони від її нотаріального посвідчення вимага-ти через суд визнання її дійсною;

– правом кредитора вимагати реєстрації угоди у разі ухи-лення іншої сторони від її реєстрації;

– положенням про відповідальність, яку поряд з боржни-ком несуть треті особи, на яких покладено виконання зобов’язання, та деякі інші.

Залежно від часу і способу встановлення (виникнення) способи забезпечення виконання зобов’язань поділяють на:

– спеціальні (виникають у момент виникнення зо-бов’язання);

– універсальні (відшкодування боржником збитків, що їх зазнав кредитор у результаті невиконання зобов’язан-ня).

Класифікувати забезпечувальні зобов’язання можна за іншими критеріями, зокрема за механізмами їх реалізації. За цим критерієм розрізняють:

– забезпечення виконання зобов’язань шляхом звернен-ня стягнення на майно боржника (застава);

– забезпечення виконання зобов’язань шляхом звернен-ня грошових стягнень (неустойка, завдаток);

– забезпечення виконання зобов’язань шляхом притри-мання майна боржника;

Тема 20. Забезпечення виконання зобов’язань

– забезпечення виконання зобов’язань шляхом притяг-нення до відповідальності третіх осіб (порука, га-рантія)1. Відповідно до ч.1 ст.546 ЦК України виконання зо-бов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, га-рантією, заставою, завдатком, притриманням.

Залежно від джерела встановлення неустойка поділяється на:

– законну, тобто встановлену в нормативному порядку —

в законі або іншому правовому акті; – договірну, яка встановлюється безпосередньо в нормах

договору (правочину), укладеного між сторонами. За видами неустойки поділяються на: – залікову — це неустойка, що передбачає можливість стягнення як неустойки, так і збитків, але в тій частині, яка не покрита неустойкою; – виняткову — закон або договір можуть передбачити

стягнення лише неустойки, але не збитків; – штрафну — це неустойка, яка підлягає сплаті понад розмір збитків, які заподіяні невиконанням або нена-лежним виконанням зобов’язання; – альтернативну — за вибором кредитора стягується або

неустойка, або збитки ( ст. 624 ЦК України). Статті 549–552 ЦК України дають вичерпне визначення поняття, змісту та застосування неустойки:

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі пору-шення зобов’язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання. Штраф як різновид неустойки в чинному законодавстві закріплюється у кількох варіантах, а саме:

5 Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцо-вої. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — Кн. 1. — С. 660.

О. С. Мазур Цивільне право України

а)         штраф у конкретній грошовій сумі;

б)         штраф у відсотковому відношенні до суми всього зо-

бов’язання або до не виконаної його частини;

в)         штраф у розмірі вартості предмета зобов’язання;

г)         штраф у кратному розмірі предмета зобов’язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми

несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Право на неустойку виникає незалежно від наявності у кре-дитора збитків, завданих невиконанням або неналежним вик