Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ДОГОВОРИ Тема 19. Поняття зобов’язань у цивільному праві : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Розділ 5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ДОГОВОРИ Тема 19. Поняття зобов’язань у цивільному праві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Забов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) забов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, на-дати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку (ч.1 ст.509 ЦК України).

Зобов’язання опосередковують процес переміщення майна або інших матеріальних результатів, які також мають майновий характер, тому вони завжди виступають як майнові цивільні правовідносини. А оскільки зобов’язання опосередковують процес руху майна, яке може бути передане виключно конкрет-но-визначеним, а не будь-яким третім особам, ці правовідноси-ни завжди встановлюються з конкретним суб’єктом. Цим зо-бов’язання відрізняються від цивільних абсолютних майнових правовідносин, передусім від правовідносин власності.

У зобов’язаннях, які опосередковують рух майна, боржни-ки покликані до відповідних активних (позитивних) дій, а кредитори мають можливість вимагати певної поведінки від зобов’язаної особи.

Зобов’язання можуть виникати між юридичними особами, між юридичними та фізичними особами та між фізичними осо-бами, які і виступають суб’єктами забов’язань. Зобов’язання ви-никають між їх учасниками з метою задоволення певних потреб.

Правомочна сторона у зобов’язальних правовідносинах називається кредитором, а зобов’язана — боржником. У ч.3 ст.510 ЦК України передбачається, що у разі, коли кожна із сторін зобов’язання має обов’язок на користь іншої сторони,

Тема 19. Поняття зобов’язань у цивільному праві

ця сторона вважається боржником на користь іншої сторони у тому, що вона зобов’язана вчинити на її користь, і водночас її кредитором у тому, що вона має право від неї вимагати.

Відповідно ст.511 ЦК України у зобов’язаннях можуть брати участь і ті особи, які не є сторонами; їх називають третіми особами. За загальним правилом, зобов’язання не створює обов’язків для третіх осіб, але у випадках, передбаче-них домовленістю сторін, зобов’язання може породжувати для третіх осіб права щодо однієї чи обох сторін зобов’язання.

Юридичним об’єктом визнається певна поведінка зо-бов’язаної особи, яка виражається, згідно договору, у вчиненні певних дій або утриманні від їх здійснення.

Матеріальним об’єктом зобов’язальних правовідносин є майно, по відношенню до якого зобов’язана сторона має пев-ний обов’язок (зберігання, передача тощо).

Зміст зобов’язальних правовідносин утворює суб’єктивні права та обов’язки їх учасників, які найчастіше носять майно-вий характер. Але кредитор має право вимагати вчинення і дій немайнового характеру.

Цивільно-правове регулювання і цивільно-правовий за-хист інтересів сторін здійснюється в судовому порядку шля-хом подання позову про відновлення порушеного майнового права і відповідним застосуванням санкцій до порушника по відшкодуванню збитків потерпілій стороні.

Зобов’язання, згідно з ч.2 ст. 509 і ч.2 ст.11 ЦК України, виникають з таких підстав:

– з правочинів (у тому числі договорів) як передбачених законом, так і неперед бачених законом, але таких, що не суперечать йому;

– внаслідок створення творів науки, літератури, мис-тецтва, а також винаходів та інших результатів творчої діяльності;

– внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, а також прид-бання або збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав;

О. С. Мазур Цивільне право України

– внаслідок інших дій громадян та організацій;

– внаслідок подій, з якими закон пов’язує настання

цивільно-правових наслідків. Зобов’язання виникають, перев