Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 16. Речові права на чуже майно : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Тема 16. Речові права на чуже майно


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Тема 16. Речові права на чуже майно

Речове право на чужі речі — це один з цивільно-правових інститутів, що був відомим ще у римському приватному праві. Цивільний кодекс розрізняє такі види речових прав на чуже майно:

1)         право володіння;

2)         право користування (сервітут);

3)         право користування земельною ділянкою для сільсько-господарських потреб (емфітевзис);

4)         право забудови земельної ділянки (суперфіцій).

Законом можуть бути встановлені інші речові права на чу-

же майно, отже перелік є невичерпний.

Право володіння чужим майном. Суб’єктами права во-лодіння чужим майном є особи, які фактично тримають його у себе. Право володіння чужим майном може належати одночас-но двом або більше особам. Фактичне володіння майном вва-жається правомірним, якщо інше не випливає із закону або не встановлено рішенням суду.

Право володіння виникає на підставі договору з власни-ком або особою, якій майно було передане власником, а також на інших підставах, встановлених законом.

Право володіння припиняється у разі:

1)         відмови володільця від володіння майном;

2)         витребування майна від володільця власником майна або іншою особою;

3)         знищення майна.

Також право володіння може припинятися в інших випад-ках, встановлених законом.

Право користування чужим майном (сервітут) може бу-ти встановлене щодо земельної ділянки, інших природних ре-сурсів (земельний сервітут) або іншого нерухомого майна для задоволення потреб інших осіб, які не можуть бути задоволені іншим способом. Сервітут може належати власникові (во-О. С. Мазур Цивільне право України

лодільцеві) сусідньої земельної ділянки, а також іншій, конкрет-но визначеній особі (особистий сервітут) ( ст. 401 ЦК України).

Сервітут може бути встановлений договором, законом, за-повітом або рішенням суду. Земельний сервітут може бути встановлений договором між особою, яка вимагає його встанов-лення, та власником (володільцем) земельної ділянки. Договір про встановлення земельного сервітуту підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно. У разі недосягнення домовленості про встановлення сервітуту та про його умови спір вирішується су-дом за позовом особи, яка вимагає встановлення сервітуту.

Щодо змісту сервітуту, то він визначає обсяг прав щодо користування особою чужим майном. Сервітут може бути встановлений на певний строк або без визначення строку. Особа, яка користується сервітутом, зобов’язана вносити пла-ту за користування майном, якщо інше не встановлено догово-ром, законом, заповітом або рішенням суду. Сервітут не підлягає відчуженню і не позбавляє власника майна, щодо яко-го він встановлений, права володіння, користування та розпо-ряджання цим майном.

Сервітут також зберігає чинність у разі переходу до інших осіб права власності на майно, щодо якого він встановлений.

Згідно зі ст. 405 ЦК України члени сім’ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону. Житлове приміщення, яке вони мають право займати, визначається його власником. Член сім’ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім’ї без поважних причин по-над один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Припинення сервітуту

Сервітут припиняється у разі:

– поєднання в одній особі особи, в інтересах якої встанов-лений сервітут, і власника майна, обтяженого сервіту-том;

Тема 16. Речові права на чуже майно

– відмови від нього особи, в інтересах якої встановлений

сервітут; – спливу строку, на який було встановлено сервітут; – припинення обставини, яка була підставою для вста-новлення сервітуту; – невикористання сервітуту протягом трьох років підряд; – смерті особи, на користь якої було встановлено особис-тий сервітут. Сервітут може бути припинений за рішенням суду на ви-могу власника майна за наявності обставин, які мають істотне значення. Власник земельної ділянки має право вимагати при-пинення сервітуту, якщо він перешкоджає використанню цієї земельної ділянки за її цільовим призначенням. Закон може встановлювати також інші випадки припинення сервітуту.

Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзіс). Емфітевзіс — це довгострокове, відчужуване та успадковуване речове право на користування земельною ділянкою для сільськогоспо-дарських потреб.

Підставою виникнення права користування чужою земель-ною ділянкою для сільськогосподарських потреб є договір між власником земельної ділянки і особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для сільськогоспо-дарських потреб (далі — землекористувач). Строк цього догово-ру встановлюється в самому договорі. Якщо договір про надан-ня права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб укладено на невизначений строк, кожна із сторін може відмовитися від договору, попередньо по-передивши про це другу сторону не менш як за один рік.

Власник земельної ділянки має право:

– вимагати від землекористувача використання її за при-значенням, встановленим у договорі;

– на одержання плати за користування нею. Розмір пла-ти, її форма, умови, порядок та строки її виплати вста-новлюються договором;

О. С. Мазур Цивільне право України

– на відчуження права користування земельною ділян-кою для сільськогосподарських потреб, якщо інше не встановлено законом;

– на одержання відсотків від ціни продажу (вартості пра-ва), встановлених договором.

Власник земельної ділянки зобов’язаний:

– надати земельну ділянку в користування;

– не перешкоджати землекористувачеві у здійсненні його прав.

Права та обов’язки землекористувача:

– має право користуватися земельною ділянкою в повно-му обсязі, відповідно до договору;

– зобов’язаний вносити плату за користування земель-ною ділянкою, а також інші платежі, встановлені зако-ном;

– зобов’язаний ефективно використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення, підви-щувати її родючість, застосовувати природоохоронні технології виробництва, утримуватися від дій, які мо-жуть призвести до погіршення екологічної ситуації.

Емфітевзіс припиняється у разі:

– поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землкористувача;

– спливу строку, на який було надано право користування;

– викупу земельної ділянки у зв’язку із суспільною не-обхідністю.

Також емфітевзіс може бути припинений за рішенням су-ду та в інших випадках, встановлених законом.

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). Суперфіцій — це довгострокове, відчужуване та таке, що може передаватися у спадок, право ко-ристування чужою земельною ділянкою для забудови.

Суб’єктами цих відносин є:

1)         власник земельної ділянки, що надається для забудови;

2)         особа, яка має право використання цієї ділянки для за-будови (суперфіціарій).

Тема 16. Речові права на чуже майно

На зведені суперфіціарієм будівлі у нього виникає право власності.

Власник земельної ділянки, наданої для забудови, має право на одержання плати за користування нею.

Якщо на земельній ділянці збудовані промислові об’єкти, договором може бути передбачено право власника земельної ділянки на одержання частки від доходу землекористувача.

Власник земельної ділянки має право володіти, користу-ватися нею в обсязі, встановленому договором із землекорис-тувачем.

Перехід права власності на земельну ділянку до іншої осо-би не впливає на обсяг права власника будівлі (споруди) щодо користування земельною ділянкою.

Підстави припинення права користування земельною ділянкою для забудови:

1)         поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача;

2)         сплив строку права користування;

3)         відмова землекористувача від права користування;

4)         невикористання земельної ділянки для забудови про-тягом трьох років підряд.

Право користування земельною ділянкою для забудови може бути припинене за рішенням суду в інших випадках, встановлених законом (ст. 416 ЦК України).

У ст. 417 ЦК України встановлено правові наслідки припи-нення права користування земельною ділянкою. Так, у разі при-пинення права користування земельною ділянкою, на якій була споруджена будівля (споруда), власник земельної ділянки та власник цієї будівлі (споруди) визначають правові наслідки та-кого припинення. У разі недосягнення домовленості між ними власник земельної ділянки має право вимагати від власника будівлі (споруди) її знесення та приведення земельної ділянки до стану, в якому вона була до надання її у користування. Якщо знесення будівлі (споруди), що розміщена на земельній ділянці, заборонено законом (житлові будинки, пам’ятки історії та куль-тури тощо) або є недоцільним у зв’язку з явним перевищенням

О. С. Мазур Цивільне право України

вартості будівлі (споруди) порівняно з вартістю земельної ділянки, суд може з урахуванням підстав припинення права ко-ристування земельною ділянкою постановити рішення про ви-куп власником будівлі (споруди) земельної ділянки, на якій во-на розміщена, або про викуп власником земельної ділянки будівлі (споруди), або визначити умови користування земель-ною ділянкою власником будівлі (споруди) на новий строк.

Контрольні питання

1.         Назвіть види речових прав на чужемайно.

2.         Дайте визначення сервітуту, емфітевзісу та суперфіцію.

3.         Перелічіть права та обов’язки власника земельної ділянки.

4.         Назвіть підстави припинення сервітуту.

Рекомендована література

1.         Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — №30. — Ст. 141.

2.         Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Голос Ук-раїни. — 2003. — № 45–46. — 12 березня 2003 р.; № 47–48. — 13 берез-ня 2003 р.

3.         Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. // Відо-мості Верховної Ради України. — 1991. — № 20. — Ст. 249.

4.         Цивільний кодекс України. Коментар // За заг. ред. Є.О.Хари-тонова, О.М.Калітенко. — Одеса: Юридична література, 2003. — С. 355–376.

5.         Підопригора О.А., Харитонов Е.О. Римське право: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

6.         Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — Кн. 1. — С. 479–491.

7.         Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В.І.

(кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І.

Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. — К.: Юрінком

Інтер, 2004. — Т.1. — С. 357–370.