Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 3. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА Тема 14. Загальні положення права власності : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Розділ 3. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА Тема 14. Загальні положення права власності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Власність як науковий термін вживається у двох аспектах: в економічному і юридичному. В економічному — це при-своєння матеріальних благ. Інший аспект присвоєння ма-теріальних благ — це суспільні відносини власності. ЦК Ук-раїни визначає такі форми власності:

власність Українського народу ( ст. 324);

приватну власність ( ст. 325);

державну власність ( ст. 326);

комунальну власність ( ст. 327).

Ст. 2 Закону України “Про власність” визначає також та-ку форму власності, як колективна. При цьому в законі вста-новлено, що всі форми власності є рівноправними.

Види права власності:

1)         право приватної власності: – право власності фізичних осіб; – право власності юридичних осіб;

2)         право державної власності: – право повного господарського відання; – право оперативного управління;

3)         право комунальної власності: – право територіальних громад.

4)         право спільної власності: – право спільної часткової власності; – право спільної сумісної власності. За допомогою права держава регулює належність тих чи

інших об’єктів власності певному суб’єктові (громадянину, ко-лективу, державі); обсяг і зміст суб’єктивних повноважень власника, порядок і форми їх реалізації стосовно різних

О. С. Мазур Цивільне право України

об’єктів; засоби і способи правової охорони відносин власності тощо.

Цивільним кодексом визначається право володіння, ко-ристування і розпорядження майном.

Володіння — це закріплення матеріальних благ за конкрет-ними власниками — індивідами і колективами, фактичне ут-римання речі у сфері господарювання цих осіб.

Користування — це вилучення з речей їхніх корисних вла-стивостей, які дають можливість задовольнити відповідні по-треби індивіда чи колективу.

Розпорядження — це визначення власником юридичної або фактичної долі речі.

Індивід або колектив здійснює володіння, користування і розпорядження речами (матеріальними благами) за своїм інтересом, незалежно від волі і бажання інших осіб.

Кожне із зазначених повноважень власник може передати іншій особі на визначений договором, угодою або іншим нор-мативним актом строк. Здійснення таких дій власником може випливати з договору оренди, схову, комісії, довічного утри-мання та ін. При цьому право власності на річ продовжує на-лежати власнику. Можливі й такі випадки, коли права во-лодіння, користування і розпорядження одночасно зосереджу-ються в особи, яка не є власником майна (наприклад, право власності на майно, закріплене за державним підприємством, належить державі, а не підприємству, яке ним володіє, корис-тується і розпоряджається).

Згідно зі ст. 318 ЦК України суб’єктами права власності є:

– фізичні особи;

– юридичні особи;

– Український народ;

– Держава Україна;

– Автономна Республіка Крим;

– територіальні громади;

– іноземні держави;

– інші суб’єкти публічного права.

Тема 14. Загальні положення права власності

Всі суб’єкти права власності рівні перед законом.

Способи виникнення і припинення права власності. Всі спо-соби набуття права власності, зазначені в законодавстві, поділяються на первісні і похідні.

Первісними визначаються такі способи, коли право влас-ності виникає на річ вперше або незалежно від попередніх власників. До них належать:

- Створення нової речі внаслідок виробничої діяльності. Власником стає той, хто виготовив цю річ для себе, якщо інше не встановлено договором або законом ( ст. 331 ЦК України). Момент виникнення права власності встановлюється залежно від того, рухома ця річ чи нерухома. На рухому річ право вла-сності виникає з моменту її створення, а на нерухомі