Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 2. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Тема 13. Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав фізичної особи : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Розділ 2. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Тема 13. Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав фізичної особи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом. Особисті немайнові права фізичної особи не мають економічного змісту та тісно пов’язані з нею. Фізична особа не може відмовитися від особи-стих немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав. Особистими немайновими правами фізична особа во-лодіє довічно.

Види особистих немайнових прав встановлюють, перш за все, Конституція України, Цивільний Кодекс та інші закони, але перелік цих прав не є вичерпним.

В Конституції України правам та свободам людини при-свячено 2 розділ “Права, свободи та обов’язки людини і грома-дянина” (ст.ст. 21–68).

Зміст особистого немайнового права становить мож-ливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя ( ст.271 ЦК України).

Фізична особа здійснює особисті немайнові права са-мостійно. В інтересах малолітніх, неповнолітніх, а також по-внолітніх фізичних осіб, які за віком або за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої особисті немайнові пра-ва, їхні права здійснюють батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники.

Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи можливе лише у випадках, передбачених Конституцією Ук-раїни, Цивільним кодексом та іншими законами.

О. С. Мазур Цивільне право України

Цивільний кодекс України поділяє особисті немайнові права на 2 групи:

1.         Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи;

2.         Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

До першої групи відносяться такі права:

1)         право на життя ( ст. 281);

2)         право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров’ю ( ст.282);

3)         право на охорону здоров’я ( ст. 283);

4)         право на медичну допомогу ( ст.284);

5)         право на інформацію про стан свого здоров’я ( ст. 285);

6)         право на таємницю про стан здоров’я ( ст. 286);

7)         права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я ( ст. 287);

8)         право на свободу ( ст.288);

9)         право на особисту недоторканість ( ст. 289);

 

10)       право на донорство ( ст. 290);

11)       право на сім’ю ( ст. 291);

12)       право на опіку або піклування ( ст. 292);

13)       право на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 293).

Згідно зі ст. 3 Конституції України життя людини виз-

нається найвищою соціальною цінністю. Фізична особа має

невід’ємне право на життя і не може бути його позбавлена. Во-

на має право захищати своє життя та здоров’я, а також життя

та здоров’я іншої фізичної особи від протиправних посягань

будь-якими засобами, не забороненими законом.

Медичні, наукові та інші досліди можуть провадитися ли-ше щодо повнолітньої дієздатної фізичної особи за її вільною згодою. Забороняється задоволення прохання фізичної особи про припинення її життя.

Стерилізація може відбутися лише за бажанням по-внолітньої фізичної особи, оскільки це є право на репродук-тивне відтворення і воно гарантується державою. Сте-Тема 13. Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав...

рилізація недієздатної фізичної особи за наявності медичних показань може бути проведена лише за згодою її опікуна, з до-держанням вимог, встановлених законом.

Також, за бажанням жінки дозволяється штучне перери-вання вагітності, якщо вона не перевищує дванадцяти тижнів ( п. 6 ст. 281 ЦК України). У випадках, встановлених законо-давством, штучне переривання вагітності мож