Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 12. Строки та терміни. Позовна давність : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Тема 12. Строки та терміни. Позовна давність


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Строки розглядаються за їх місцем у системі юридичних фактів цивільного права. Оскільки права та обов’язки частіше виникають за волею їхніх носіїв, то вольовий характер мають і строки, які обмежують їхню дію у часі. Строки, встановлені за-коном, стають обов’язковими для суб’єктів правовідносин або внаслідок того, що закон забороняє їхнє скорочення за угодою сторін (наприклад, строки позовної давності), або тому, що сторони не використали надану їм можливість визначити строк на свій розсуд (наприклад, збільшити гарантійний строк). Строки встановлюються самими учасниками пра-вовідносин або за рішенням суду чи іншого юрисдикційного органу. Перебіг і обчислення строків у цивільному праві відбу-ваються за правилами, встановленими законодавством. Серед обставин, які впливають на перебіг строків позовної давності (зупинення, перерву), закон передбачає вольові дії учасників правовідносин або державних органів.

Суд за наявності поважних причин прогаяння строку по-зовної давності може відновити цей строк і захистити поруше-не право (п.5 ст.267 ЦК України). Учасники відносин можуть змінювати встановлені ними строки, наближати або віддаляти момент здійснення певних дій у часі.

Змістом строку є дія, або подія. Строки як часова форма, в якій відбуваються події або здійснюються дії (бездіяльність), породжують юридичні наслідки лише у зв’язку з діями і подіями. Пропуск строку позовної давності тягне за собою відмову у позові не просто у зв’язку із закінченням такого строку, а тому, що позивач у встановлений строк не вчинив по-зову до відповідача про захист порушеного права.

Відповідно до ст.251 ЦК України строком визнається період у часі, із закінченням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення. У цьому разі строк визначається пе-ріодом, що обчислюється роками, місяцями, тижнями, днями

Тема 12. Строки та терміни. Позовна давність

чи годинами. Початок строку чи його закінчення може визна-чатися також вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Терміном визнається момент у часі, із настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Термін визначається календарною датою або ж вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Класифікація цивільно-правових строків (термінів). Строки у цивільному праві класифікуються за різними крите-ріями.

За джерелами встановлення виділяють строки (терміни), які визначаються:

– законом (наприклад, авторське право діє протягом усьо-го життя автора і 70 років після його смерті, починаючи з 1 січня року, який настає за роком смерті автора), такі строки є імперативними;

– договором (наприклад, за договором позики сторони виз-начили строк повернення грошей до 15 січня поточного року);

– рішенням суду, господарського або третейського суду (наприклад, за рішенням суду відповідач повинен виконати зобов’язання тощо).

За ступенем самостійності учасників цивільних пра-вовідносин у встановленні строків їх поділяють на імпера-тивні і диспозитивні. Імперативні не підлягають зміні за зго-дою сторін (наприклад, не допускається скорочення позовної давності — ч. 2 ст. 259 ЦК України). Диспозитивні строки виз-начаються за згодою сторін, тобто можуть бути змінені (на-приклад, строки в орендних відносинах).

За розподілом обсягу прав та обов’язків сторін за окремими періодами часу розрізняють загальні й окремі строки (напри-клад, річний строк дії договору — це загальний строк поставки продукції, окремі ж строки — місячні, квартальні тощо — виз-начають поставку окремих партій продукції до закінчення цих проміжків часу у межах загального строку).

За способами встановлення строки визначаються закінченням періоду часу, що обчислюється роками, місяця-О. С. Мазур Цивільне право України

ми, тижнями, днями і годинами. Термін, встановлени