Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 10. Правочини : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Тема 10. Правочини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

За ст. 202 ЦК України — правочином є дія особи, спрямо-вана на набуття, зміну чи припинення цивільних прав та обов’язків. Правочини — це вольові і правомірні дії.

ЦК України (ст. 205) розрізняє такі форми зовнішнього вияву волі: усно, письмовим актом, поведінкою особи. Мов-чання визначається виявом волі укласти правочин у випадках, передбачених законом або договором.

Види правочинів.

1)         Залежно від кількості сторін, що беруть участь у право-

чині, вони бувають одно-, дво- або багатосторонніми.

Одностороннім є такий правочин, якщо для його виникнен-ня достатньо волевиявлення однієї сторони. Наприклад, заповіт (розпорядження своїм майном на випадок смерті) є односторон-нім правочином, тому що для його складання і оформлення не-обхідно волевиявлення тільки заповідача. До односторонніх правочинів належать також прийняття і відмова від спадщини.

Двосторонній правочин — для його виникнення необхідні зустрічні волевиявлення двох сторін. Такий правочин також називається договором. Наприклад, волевиявлення однієї сто-рони (покупця) купити майно і зустрічне (тобто протилежне за змістом) волевиявлення іншої сторони (продавця) продати майно є двостороннім правочином купівлі-продажу або дого-вором купівлі-продажу.

Для виникнення багатостороннього правочину необхідно волевиявлення трьох і більше сторін. Наприклад, укладення договору про спільну діяльність між трьома або більше особа-ми ( юридичними чи фізичними).

До правовідносин, які виникли з односторонніх правочинів, застосовуються загальні положення про зобов’язання та про до-говори, якщо це не суперечить актам цивільного законодавства або суті одностороннього правочину ( ч. 5 ст. 202 ЦК України).

2)         Залежно від мети правочини поділяються на оплатні і

безоплатні, каузальні і абстрактні.

Тема 10. Правочини

У оплатному правочині дії однієї сторони відповідає обов’язок іншої сторони вчинити зустрічну дію. У договорі купівлі-продажу продавець передає майно у власність покуп-ця, а останній зобов’язаний прийняти майно і сплатити за ньо-го певну грошову суму.

У безплатному правочині сторона зобов’язана вчинити дії, а інша має право вимагати виконання цих дій без вчинення зустрічних власних дій. Односторонні правочини є безоплат-ними. Наприклад, договір дарування та безоплатного користу-вання майном є двосторонім, безоплатним правочином.

Каузальними (від лат. сause — причина ) називаються пра-вочини в яких визначається мета їх укладення. Більшість цивільно-правових правочинів є каузальними, тому що суб’єкти, як правило, прагнуть досягти певної мети (напри-клад, договір купівлі-продажу, підряду тощо).

У абстрактних правочинів не визначено підстави їх здій-снення. На дійсність та укладання такого правочину потрібна вказівка закону. Абстрактним правочином є видача векселя.

3)         Залежно від способу укладання правочини поділяються

на реальні та консенсуальні.

Для укладення реального правочину (від лат. res — річ) поряд зі згодою сторін необхідне вчинення фактичних дій (на-приклад, передача майна, речей тощо). До реальних право-чинів належать договори позики, перевезення, дарування.

Консенсуальні правочини (від лат. сonsensus — згода) вва-жаються укладеними з моменту досягнення згоди сторін за всіма істотними умовами. Більшість правочинів є консенсу-альними.

4)         Залежно від строку дії правочини бувають строкові та

безстрокові.

Строковим вважається правочин, в якому визначено мо-мент його вступу в дію, момент припинення, момент виник-нення у сторін прав і обов’язків тощо.

Слід відрізняти також умовні правочини, щодо яких правові наслідки пов’язуються з настанням певної обставини. Обстави-О. С. Мазур Цивільне право України

на може бути відкладальною та скасувальною. Особи мають пра-во обумовити настання або зміну прав та обов’язків обставиною, щодо якої не