Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Відмінки іменників : Мова у професії юриста : Бібліотека для студентів

Відмінки іменників


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

Загрузка...

В українській мові є сім відмінків, кожен з яких відповідає на конкретне питання, має своє значення і форму його вираження.

Н а з и в н и й відмінок - хто? що? (захисник подає, прокурор відкриває, закон вимагає).

Р о д о в и й відмінок - кого? чого? (промова адвоката, підпис юриста, учасник процесу).

Давальний відмінок - кому? чому? (спасибі представни-ку, надати позивачу, назустріч слідству).

Знахідний відмінок - кого? що? (обтрунтовую думку, го-тую виступ, складаю акт).

О р у д н и й відмінок - ким? чим? (володіти мовою, передба-чений законом, доведений слідством).

М і с ц е в и й відмінок - на кому? на чому? (в адвокатській колегії, уу висвітленні обставин, на судовому слідстві).

К л и ч н и й відмінок - означає особу, до якої звертаємось: (пане, добродію, адвокате).

Відмінювання іменників

За належністю до роду та за характером відмінкових закінчень розрізняють чотири відміни іменників.

До I відміни належать іменники жіночого, чоловічого та спі-льного роду із закінченнями -а, -я: суддя, колегія, комісія, голова, умова, особа, ідея, версія; Микола, Тетяна, Марія.

До II відміни належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням: закон, вердикт, варіант, процес, захист, факт, ви-сновок, наслідок, свідок, адвокат; дядько, батько; Шевченко; Дніпро.

До цієї відміни належать також іменники середнього роду, які в називному відмінку мають закінчення -о, -е, -я: життя, міркуван-ня, захоплення, місто, село.

До III відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням у називному відмінку однини та іменник мати: ра-дість, вість, мить, галузь, річ, зустріч, Умань, Рось.

 

До IV відміни належать іменники середнього роду, що мають за-кінчення -а, (-я) і при відмінюванні приймають суфікси -ат-, (-ят-),

-ен-: ім 'я - імені, хлоп 'я - хлоп 'яти, дитя - дитяти.

Іменники I та II відміни поділяються на три групи - т в е р д у, м’яку, мішану:

До т в е р д о ї групи належать іменники I та II відміни з осно-вою на твердий приголосний: відмова, обставина, справа, перевага, доказ, напрям, спосіб, виклад, розгляд.

До м ’ я к о ї групи належать іменники I та II відміни з осно-вою на м'який приголосний: юриспруденція, юрисдикція, кваліфіка-ція, уміння, почуття, завдання, день, край.

До м і ш а н о ї групи належать іменники I та II відміни з ос-новою на шиплячий приголосний: позивач, обвинувач, звинувач, мережа, площа, межа, ведуча.

Іменники III та IV відміни на групи не поділяються.

Зразки відмінювання іменників:

Відмінювання іменників I відміни

Тверда група М’яка група    Мішана група

О д н и н a

 

н.         справа            ідея      мережа

р.         справи            ідеї       мережі

д.         справі ідеї       мережі

3.         справу            ідею    мережу

о.         справою         ідеєю   мережею

м.        (у) справі        (на) ідеї           в мережі

Кл.ф.   справо            ідеє      мереже

                        М н о ж и н a

Н.        справи            ідеї       мережі

Р.         справ  ідей     мереж

д.         справам          ідеям   мережам

3.         справи            ідеї       мережі

о.         справами       ідеями мережами

м.        (у) справах     (на) ідеях        в мережах

Кл.ф.   справи            ідеї       мережі

 

Відмінювання іменників II відміни Твердагрупа М'яка група Мішана група

 

                        0 д н и н a     

н.         закон, право  завдання, край          позивач, становище

р.         закону, права завдання, краю          позивача, становища

д.         закону, праву завданню, краю(-єві)            позивачеві, становищу

3.         закон, право  завдання, край          позивача, становище

о.         законом, правом       завданням, краєм      позивачем, становищем

м.        (у) законі,       (на) завданні, (на) позивачеві (-у)

            (у) праві          (на) краю(-єві)           (на) становищі

Кл.ф. законе, право  завдання, краю          позивачу, становище

                        Мн о жи н a  

Н.        закони, права            завдання, краї            позивачі, становища

Р.         законів, прав  завдань, країв            позивачів, становищ

д.         законам, правам        завданням,     позивачам, станови

щам                

                        краям 

3.         закони, права            завдання, краї            позивачів, становища

О.        законами,       завданнями,   позивачами,

            правами         краями            становищами

м.        (на) законах,  (на) завданнях,          (на) позивачах,

            правах            краях   становищах

Кл       . ф. закони, права      завдання, краї            позивачі, становища

Відмінювання іменників III відміни

Однина          Множина

 

Н. річ, мить, радість Р. речі, миті, радості Д. речі, миті, радості 3. річ, мить, радість О. річчю, миттю, радістю М. (на) речі, миті, радості Кл. ф.рече, мите, радосте

 

речі, миті, радості речей, митей, радостей речам, митям, радостям речі, миті, радості речами, митями, радостями (на) речах, митях, радостях речі, миті, радості

 

 

Відмінювання іменників IV відміни

Однина          Множина

 

Н. ім'я, теля    імена, телята

Р. імені, теляти          імен, телят

Д. імені, теляті           іменам, телятам

3. ім'я.теля      імена, телят

О. іменем (ім'ям), телям       іменами, телятами

М. (на) імені, теляті   (на) іменах, телятах

Кл. ф. ім'я.теля          імена, телята

Вправи:

1.         Провідміняйте подані слова і складіть з ними (на вибір)

речення, в яких вибрані Вами слова вживалися б у родовому та

орудному відмінках.

Прокурор, припис, об’єкт, шлюб, позивач, спонсор, територія, протокол, квартал, папір, ваучер, фініш, клієнт, арбітр, браслет, за-мовник, лекція, семінар.

2.         Прочитайте текст. Знайдіть іменники і прокоментуйте, в

яких відмінках вони вжиті.

У 1864 році в Російській імперії, до складу якої входила Украї-на, була проведена судова реформа, яка запровадила суд присяж-них, відділила суд від адміністрації, закріпила виборність суддів, змагальність кримінального процесу. Була створена адвокатура. Між звинуваченням і захистом проходили публічні змагання, які викликали інтерес слухачів. Судові промови часто висвітлювалися в пресі. Все це сприяло швидкому розвиткові й удосконаленню су-дової риторики.

З’являється ціле сузір’я талантів, серед яких і зірки з України: Сергій Андрієвський, Микола Карабчевський, Микола Холева. До цього сузір’я можна віднести й Анатолія Коні, мати якого була українка з Полтавської губернії, а сам він з 1867 по 1870 pp. працю-вав товаришем прокурора спочатку Сумського, а потім Харківсько-го окружного суду (Посіб.).