Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА : Цивільна оборона : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

 

1.         Закон України «Про Цивільну оборону України» 1999 р.

2.         Закон України «Про захист населення і території від надзвичай-них ситуацій техногенного і природного характеру» 2000 р.

3.         Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих випро-мінювань» 1998 р.

4.         Про концепцію по захисту населення і території при загрозі і ви-шжненні надзвичайних ситуацій. Указ президента України № 284/99. — К., 1999.

5.         Положення «Про Цивільну оборону України». Постанова КМУ №299. — К., 1994.

6.         Положення «Про класифікацію надзвичайних ситуацій». Поста-нова КМУ, №1099. — К.,1998.

7.         Корсаков Г. А. Практические и лабораторньіе работьі по дисцип-лине «Гражданская оборона», ИПКРС. — СПб., 1993.

8.         КаммерерЮ.Ю. и др. Защитньіе сооружения Гражданской обо-роньі. — М.: Знергоиздат, 1986.

9.         Максимов М. Т. Защита от сильнодействующих ядовитьіх ве-

ществ. — М.: Знергоиздат, 1983.

10.       Максимов М. Т. Радиоактивньіе загрязнения и их измерения. — М.: Знергоатомиздат, 1986.

11.       ШоботовВ.М.  Защита населения в чрезвьічайньіх ситуациях. Учебное пособие. — ПГТУ, 2000.

12.       Шоботов В. М. Действия производственного персонала и населе-ния в чрезвьічайньіх ситуациях. Учебное пособие. — ПГТУ, 1999.

13.       Шоботое В. М. Оценка обстановки при чрезвьічайньіх ситуациях. Учебное пособие. — ПГТУ, 1999.

14.       ШоботоеВ.М. Устойчивость работьі промьішленньіх обьектов при чрезвьічайньіх ситуациях. Учебное пособие. — ПГТУ, 1999.

15.       Шоботое В. М. Пожарная безопасность предприятий черной ме-таллургии и транспорта. Учебное пособие. — ПГТУ, 2001.  

Навчальне видання

ШОБОТОВ В. М.

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

Керівник вид. проектів Б. А. Сладкевич

Дизайн обкладинки Б. В. Борисов

Верстка О. В. Бабич, О. Г. Михолат

Підп. до друку 11.10.05. Формат 60×84/16.

Папір офсет. № 1. Гарнітура Таймс. Друк офсет.

Обл. вид. Арк. 32,1. Ум. друк. арк. 27,4.

Видавництво “Центр навчальної літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81, 428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002

сайт: WWW.CUL.COM.UA