Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ з ЦИВІЛЬНОІ ОБОРОНИ : Цивільна оборона : Бібліотека для студентів

7.5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ з ЦИВІЛЬНОІ ОБОРОНИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Одним з основних завдань цивільної оборони, яке ви-значене Законом України «Про цивільну оборону України», є підготовка і перепідготовка керівного складу цивільної оборони, її органів управління і сил, навчання населення умінню застосо-вувати засоби індивідуального захисту і діяти в надзвичайних си-туаціях. Навчання з цивільної оборони є загальним для всіх гро-мадян і організовується як за місцем роботи, так і за місцем проживання. Організація навчання робітників та службовців об'єктів господарської діяльності покладається на керівників цих об'єктів, які через свої штаби ЦО організовують, забезпечують і керують проведенням навчальних заходів, здійснюють постійний контроль за своєчасним і якісним проведенням занять і навчань.

Організація навчання з ЦО

Усе населення, що залучається до навчання з ЦО, умо-вно поділяється на категорії:

•          керівний склад ЦО, до якого входять начальники ЦО, їхні заступники, начальники служб, головні фахівці, керівники евако-органів і працівники штабів ЦО;

•          командно-начальницький склад і рядовий склад невоєнізо-ваних формувань;

•          робітники та службовці, які не входять до складу формувань;

•          учні і студенти. Для кожної категорії розробляються свої програми підготов-ки. Завдання по підготовці різних категорій визначаються «Орга-нізаційно-методичними вказівками» начальника ЦО на новий на-вчальний рік щорічно. Кожна категорія вивчає способи захисту від стихійних лих, аварій, катастроф, при цьому дотримуючись поетапного принципу нарощування знань і навичок з огляду на місцеві умови, соціальний стан, вік, стан здоров’я та освіти.

Начальникам ЦО всіх ступенів дозволяється частково зміню-вати тематику навчання і порядок проведення занять. Передба-чаються такі форми підготовки, які дозволяють скоротити відрив від виробництва. Деякі теми можуть вивчатися слухачами само-стійно з проведенням заліків по них.

Навчальний рік у системі ЦО триває з 2 січня по 30 листопада. Грудень виділяється для підведення підсумків, постановки за-вдань, проведення навчально-методичних зборів керівників за-нять, показних занять і для удосконалювання навчально-мето-дичної бази.

Підготовка керівного складу

Метою навчання цієї категорії є підготовка до управ-ління силами ЦО своїх об’єктів у випадку стихійних лих чи ава-рій. Підготовка проводиться на курсах ЦО, у навчальних закла-дах підвищення кваліфікації, а також безпосередньо на об’єктах.

Шдготовка і перепідготовка слухачів на курсах здійснюється шляхом зборів з відривом від виробництва терміном від двох до п’яти діб, у залежності від категорії слухачів, з періодичністю 3-5 років.

У навчальних закладах підвищення кваліфікації підготовка з ЦО головних фахівців здійснюється за програмами і в обсязі, що визначається відповідними міністерствами і відомствами з пері-одичністю один раз у 5-6 років.

На об’єктах господарювання підготовка керівного складу пла-нується і проводиться відповідно до тематики в обсязі 15 годин. Відповідальність за організацію і проведення занять несе началь-ник ЦО об’єкта, в групу начальника ЦО входять:

•          заступники начальника ЦО;

•          працівники штабу ЦО;

•          начальники служб і головних фахівців;

•          командири формувань загального призначення. Вивчення всіх тем програми здійснюється на зборах або що-

місячних заняттях, а окремих тем — самостійно. Підготовка

командно-начальницького

або рядового складу невоєнізованих формувань

Основною метою навчання формувань є підготовка їх до чіт-ких дій у районах стихійних лих, аварій і катастроф відповідно до їхнього призначення.

Шдготовка командно-керівного складу, до якого відносяться командири формувань та їхні заступники, проводиться на курсах з відповідних програм один раз на 3 роки, а також на об’єктах у групах керівного складу чи в групах начальників відповідних служб.

Основний склад формувань проходить підготовку на об’єктах господарювання за програмою спеціальної підготовки триваліс-тю 15 годин щорічно (9 годин — за загальною тематикою, 6 — за спеціальною).

Спеціальна тематика визначається, виходячи зі специфіки об’єкта, місцевих умов та призначення формувань і затверджу-ється для територіальних формувань начальниками ЦО району, міста, області, а для об’єктових — начальниками ЦО об’єкта.

Певні категорії фахівців (хімік-розвідник, дозиметрист-розвідник та ін.) готуються на районних курсах ЦО.

Заняття з формуваннями проводить командир формувань, а з окремих тем — начальники служб.

Підготовка робітників, службовців, які не входять до складу формувань

Мета підготовки цієї категорії — навчити умінню ви-користовувати засоби індивідуального і колективного захисту, наданню першої медичної допомоги і діям в умовах надзвичай-них ситуацій. Навчання здійснюється за 12-годинною програмою під керівництвом начальників структурних підрозділів (цех, ді-льниця, відділ).

Керівникам об’єктів господарювання надається право само-стійно визначати тематику на підставі вимог, визначених в «Ор-ганізаційних вказівках», а також форму навчання: у складі навча-льних груп чи самостійно з обов’язковою участю в тренуваннях, а також складанням заліків.

Для надання допомоги робітникам та службовцям у вивченні програми ЦО на об’єктах господарювання створюються консуль-тативні пункти. Підготовка населення, яке не зайняте у сфері виробництва й обслуговування

Знання з ЦО населення одержує в навчально-мето-дичних посібниках, пам'ятках, через прослуховування радіо- і телепередач, вивчення матеріалів, що друкуються в газетах і жур-налах.

Як діяти за сигналами оповіщення ЦО в умовах надзвичайної ситуації, де одержати і як використовувати засоби індивідуально-го захисту, місця розташування захисних споруд та інше, можна одержати в консультативних пунктах, що створюються в містах при ЖЕУ, а в сільській місцевості — при сільських радах.

Підготовка учнів і студентів

Основною метою навчання учнів загальноосвітніх шкіл є набуття навичок практичного використання засобів захис-ту і дій в екстремальних ситуаціях, надання само- і взаємодопо-моги.

Програми підготовки для студентів і учнів розробляє Мініс-терство освіти і науки України.

Вони включають:

•          проведення планових занять і тренувань під керівництвом класних керівників у 2-8 класах;

•          підготовку учнів 8-11 класів, ПТУ і технікумів за програ-мою ДПЮ викладачами допризовної підготовки;

•          навчання дівчат за програмою медико-санітарної підготовки.

Головне в підготовці студентів вищих навчальних закладів —

прищепити їм навички практичних дій як майбутніх командирів формувань і начальників служб цивільної оборони при ліквідації наслідків аварій і стихійних лих.

Шдготовка студентів здійснюється за окремими програмами, які затверджуються Міністерством освіти і науки України.

Планування й облік підготовки

з ЦО на об’єктах господарювання (ОГ)

Керівними документами, за якими на ОГ організову-ється підготовка з ЦО, є:

•          наказ начальника ЦО району (міста) за підсумками підгото-вки за минулий рік і завдання на новий навчальний рік;

•          програми підготовки і навчання з ЦО; ♦          виписки з плану комплектування курсів ЦО і навчальних

установ підвищення кваліфікації.

У відповідності з цими документами на ОГ розробляються:

♦          наказ начальника ЦО об'єкта за підсумками підготовки з ЦО за минулий рік і завдання на новий навчальний рік.

♦          До наказу додаються:

♦          перелік навчальних груп;

♦          перелік тем навчання і тренувань з ЦО;

♦          тематика підготовки з ЦО;

♦          план підготовки керівного складу невоєнізованих форму-вань, робітників і службовців об'єкта;

♦          розклад занять для кожної навчальної групи.

Крім того, на об'єкті може розроблятися графік використання обєктів навчально-матеріальної бази.

Облік підготовки і навчання з ЦО на об’єкті ведеться постій-но. До облікових документів на ОГ відносяться:

♦          журнал обліку занять з ЦО (на кожну групу);

♦          журнал обліку підготовки керівного і командно-начальниць-кого складу на курсах ЦО і навчальних установах підвищення кваліфікації.

Після вивчення теоретичної частини необхідно закріпити отримані знання в ході різних тренувань і навчань.