7.4.7. ДІЇ КЕРІВНИКІВ ОБ'ЄКТІВ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Керівники об'єктів повинні передбачити управління надзвичайними ситуаціями. Для завдання забезпечення безпеки людини в НС стратегія управління повинна включати здійснення 3-х цілей:

—        запобігання причин виникнення;

—        запобігання самих екстремальних ситуацій;

—        пом'якшення, максимальне ослаблення наслідків НС. Стратегія запобігання причин виникнення НС передбачає не-

допущення таких дій чи процесів, які несуть загрозу населенню. Дана стратегія здійснюється або відмовою від будівництва не-безпечних об'єктів, або знищенням чи перепрофілюванням виро-бництв — джерел підвищеної небезпеки.

Друга стратегія — запобігання самої НС — передбачає недо-пущення виходу небезпечного процесу з-під контролю шляхом використання надійних аварійних систем, сигналізації, автомати-ки й інших заходів з підвищення надійності і стійкості роботи підприємств, а також шляхом заходів превентивної евакуації тощо.

Третя стратегія — пом'якшення наслідків — передбачає оріє-нтацію на ослаблення, локалізацію наслідків НС. Ця стратегія має пріоритет у керуванні стихійними лихами і ситуаціями «ком-бінованого» типу.

У практиці управління найбільший ефект дає спільне викори-стання всіх трьох стратегій, особливо при промислових аваріях. У НС, викликаних стихійними лихами, пріоритет надається дру-гій і третій стратегіям. Для реалізації кожної зі стратегій управ-ління необхідно розробляти і приймати комплекс превентивних та оперативних заходів.

•          аналіз і встановлення зовнішніх та внутрішніх причин, які ведуть до катастрофи;

•          прогнозування осередків ураження, втрат і збитків на під-приємстві;

•          заходи з підвищення стійкості;

•          обґрунтування сил і засобів для проведення дій з локалізації вогнищ поразки і пошуково-рятувальних робіт;

•          навчання формувань і громадян способам захисту;

•          підготовка надійного КП управління. Оперативні:

♦          оповіщення про НС;

♦          проведення всіх видів розвідки й оцінка обстановки;

♦          проведення екстрених захисних заходів (укриття в ЗС, ева-куація, використання 313);

♦          використання сил постійної готовності для локалізації ката-строфи;

♦          надання першої медичної і першої долікарняної допомоги;

♦          нарощування сил і засобів в ОП за рахунок залучення фор-мувань підвищеної готовності;

♦          термінове постачання потерпілих продовольством та інши-ми життєво необхідними засобами;

♦          введення аварійно-відбудовних робіт.

При виникненні НС організовується надзвичайне управління, яке складається з чотирьох стадій ліквідації наслідків.

1.         Стадія вжиття екстрених заходів. Мета — задіяти механізм надзвичайного управління і вчасно зреагувати на НС. Основні за-вдання початкової стадії: встановлення факту НС, попередня оці-нка обстановки в зоні лиха і масштабів наслідків, мобілізація і встановлення оперативних завдань органам надзвичайного управління, віддача розпоряджень на залучення мобільних сил пожежної охорони, швидкої медичної допомоги, охорони суспі-льного порядку й інших служб для допомоги потерпілим, спри-яння місцевим органам влади в організації рятувальних робіт і локалізації зони нещастя власними силами; інформування насе-лення та вищестоящих органів управління про НС і вжиті заходи. Тривалість початкової стадії— 1–10 годин.

2.         Стадія оволодіння ситуацією й організації механізму над-звичайного управління в зоні лиха, у плануванні і проведенні ря-тувальної операції відповідного масштабу. Завдання: детально оцінити обстановку, терміново прийняти обґрунтоване рішення й уточнити план ліквідації наслідків НС; розрахувати необхідні си-ли і засоби, ресурси для всього комплексу робіт у зоні лиха, ор-ганізувати чітку взаємодію всіх залучених сил і аварійних служб. Тривалість 2-ї стадії — від кількох годин до кількох діб.

3.         Основна і визначальна стадія. Мета — перебороти надзви-чайний характер ситуації: відновити безпеку населення в зоні ли-ха, ліквідувати загрозу життю і здоров’ю всім потерпілим, ство-рити мінімально необхідні умови для життєдіяльності населення, що залишилося. Завдання: розгортання в найкоротший термін ря-тувальних робіт на всіх потерпілих об’єктах зони лиха, надання допомоги потерпілим для захисту їхнього життя, здоров’я і підтримка життєздатності в екстремальних умовах; евакуація потер-пілих із зони нещастя та їх життєзабезпечення; термінове прове-дення аварійно-відбудовних робіт на системах водо-, тепло-, га-зо-, електросистемах і зв’язку в зоні лиха. Тривалість кілька діб — кілька тижнів.

4. Стадія відновлення, тобто економічна, соціальна, культурна й екологічна реабілітація зони лиха. Органи надзвичайного управління вичерпали свою роль і передають функції постійної дії місцевим органам управління. Розробляється спеціальна про-грама з черговістю комплексу заходів для реабілітації зони неща-стя.

Як приклад розглянемо дії керівників при аваріях на хімічно і радіаційно небезпечних об’єктах.

Управління підприємством і дії керівників при аваріях на хімічно небезпечному об’єкті

1. При виникненні виробничої аварії найважливішим заходом щодо захисту є своєчасне оповіщення.

Основним способом оповіщення в мирний час є мовна інфор-мація (радіо, телебачення, проводовий зв’язок). Перед інформа-цією вмикаються електросирени, заводські гудки і по радіо пере-дається попередній сигнал «Увага всім». За цим сигналом необхідно ввімкнути радіо, телевізор для прослуховування MOB-HOI інформації. Відповідальними за організацію і здійснення опо-віщення є територіальні органи ЦО, начальники ЦО об’єктів.

Якщо протягом 5 хвилин після подачі сигналу «Увага всім» мовної інформації нема, значить відбувся несанкціонований за-пуск сирен (помилкова тривога).

2.         При виникненні аварії зі СДОР на об’єкті начальник ЦО об’єкта негайно (через диспетчера, чергового по заводу) органі-зовує оповіщення штабу ЦО НС об’єкта, району, командирів не-воєнізованих форм’вань, робітників та службовців, населення прилягаючих до обєкта будинків. Якщо аварія відбулася на ін-шому об’єкті, оповіщення роблять штаб ЦО НС району, черговий по райвідділу міліції. При цьому повідомляється місце аварії, тип СДОР, напрямок вітру.

3.         Одержавши основні вихідні дані про аварію, диспетчер (черговий по заводу) робить прогнозування хімічної обстановки (2-3 хв.) на об’єкті з метою визначення напрямку поширення СДОР. По гучномовному зв’язку передається текст: «Увага! Ува-га!   Говорить   черговий  диспетчер   (черговий  по   заводу)!   На об’єкті вибухнула цистерна з аміаком, напрямок поширення хма-ри..., ужити заходів захисту (загерметизувати будинки, надягти протигази), людей розмістити у верхніх (нижніх) поверхах чи ви-водити в напрямку...».

4.         У зв’язку зі швидкодією СДОР і незначним часом приходу

хмари до об’єкта головне в захисті — використання 313 (при на-

явності) і екстрений вихід людей із зони поширення хмари.

5.         Розгортається робота комісії з надзвичайних ситуацій

(КНС).

6.         Дії керівників при аварії на ХНП:

 

№                               Заходи                                  Час           Відповідальний виконавець

12                                         3                                    4

l           Одержання сигналу про аварію, оцінка     обстановки,     доповідь НЦО НШЦОНС голові КНС     2 хв.            диспетчер — робочий час, черговий по заводу — не-робочий час

2          Оповіщення про аварію підроз-ділів,     розташованих     поблизу джерела СДОР, членів КНС       5 хв. 2 хв.       те ж саме робочий час НЦО

3          Ухвалення  рішення  і  передача розпоряджень, доповідь у штаб ЦОНС району департамент         30 хв.            неробочий час НЦО

4          Оповіщення робітників та служ-бовців про небезпеку і порядок їх дій (мовна інформація)   20 хв.            диспетчер, черговий, нача-льник радіовузла, началь-ники підрозділів

5          Розгортання пункту управління, цілодобове чергування на робо-чих місцях  30 хв. 1-2

год      робочий час НШЦОНСне-робочий час

6          Здійснення    розвідки    вогнища зараження в районі підприємст-ва   30 хв.  нач.       служби       ПРіПХЗ

ншцонс

7          Видача 313 робітникам та служ-бовцям    20 хв.  НПІЦОНС, нач. служби

8          Проведення   безперервного   ме-теоспостереження з метою отри-мання інформації про напрямок руху хмари СДОР  пост.   нач. метеослужби

9          Безаварійна зупинка виробницт-ва,   вихід   із   зони   дії   СДОР, укриття в будинках, цехах, захи-сних спорудженнях           15 хв.  нач. цехів, відділів, робіт-ники і службовці

 

 

Закінчення табл.

 

№                               Заходи                                  Час        Відповідальний виконавець

12                                         3                                    4

10 11

12 13   Видача охороні і черговому пер-соналу   протигазів    (промисло-вих)            5 хв.    нач. підрозділів

 

            Ліквідація   наслідків   хімічного зараження:                      штаб ЦОНС, командири не-воєнізованих      формувань, нач. розвідки, нач. служби ПРіПХЗ, нач. мед. служби

 

            організація рятувальних робіт з виведення людей із загазова-них зон, завалів і надання їм першої медичної допомоги;            

 

            проведення         невідкладних аварійно-відбудовних робіт з локалізації аварій;                    

 

            проведення дегазації;                      

 

            проведення санітарної обро-бки людей               

 

            Оточення місця аварії          не-гайно        нач. служби ООП

 

            Організація пункту інформації         пост.   нцо

14        Уживання заходів по відновлен-ню виробничої діяльності                   НЦО,   гол.   інженер,   нач. підрозділів

7. Основними відповідальними особами щодо забезпечення захисту робітників та службовців при аваріях зі СДОР є: голо-вний інженер, черговий диспетчер, начальник штабу ЦОНС, на-чальники підрозділів (цехів), начальник газорятувальної служби.

•          одержавши інформацію про аварію, прибуває на об’єкт і здійс-нює загальне керівницгво ліквідацією наслідків і порятунок людей;

•          інформує адміністрацію району (міста) про характер аварії, рятувальні та інші невідкладні роботи (РІНР);

•          створює команду фахівців, яка бере участь разом з газоряту-вальною службою (ГРС) у ліквідації наслідків аварії.

•          безпосередньо керує роботами по ліквідації наслідків аварії;

•          ознайомившись з обстановкою, приступає до виконання за-ходів по плану ЦО мирного часу; ♦          керує діями пункту управління;

♦          перевіряє особовий склад ГРС, медслужби і контролює пов-ноту оповіщення всіх посадових осіб;

♦          віддає розпорядження щодо локалізації аварії;

♦          дає вказівки на евакуацію РіС, з організації оточення району аварії і з інформації;

♦          періодично доповідає НЦО про обстановку в районі аварії.

Начальник штабу ЦОНС об'єкта:

♦          розробляє план захисту РіС від СДОР (разом з начальника-ми служб);

♦          підтримує постійну готовність сил і засобів ЦО до ліквідації наслідків аварії, організовує навчання;

♦          при виникненні аварії розгортає КП, віддає розпорядження на проведення заходів щодо захисту РІС; готує сили і засоби до ведення РІНР;

♦          ставить завдання на розвідку ОХЗ;

♦          оцінює обстановку і доповідає НЦО, готує пропозиції з про-ведення РІНР;

♦          здійснює контроль за своєчасним наданням медичної допо-моги ураженим, їх евакуацією і виведенням з вогнища зараження.

♦          до прибуття безпосереднього керівника робіт з ліквідації на-слідків аварії займається порятунком людей, локалізацією аварії (разом з начальником чергової зміни ГРС);

♦          прогнозує небезпечну зону поширення СДОР і подає сигна-ли no РТЗ «Увага! Гази, хлор»;

♦          оповіщає особовий склад ГРС, протипожежної і медичної служб, командний склад, місцеві органи, РіС і дає рекомендації начальникам підрозділів (цехів) про напрямок виведення людей з небезпечної зони (з обов'язковим підтвердженням одержання ін-формації);

♦          інформує чергового штабу ЦОНС району і диспетчерів сусі-дніх підприємств про аварію;

♦          з прибуттям командирів НЧ ставить завдання на розвідку вогнища зараження;

♦          організовує своєчасне надання медичної допомоги. Керівницг-во роботами веде з КП. 3 прибуттям головного інженера і його за-ступників інформує їх про обстановку та виконує свої обов'язки.

Комплект документів, необхідних для роботи чергового дис-петчера:

♦          посадові обов'язки;

♦          план з можливою обстановкою на ОГ, у випадку аварії; •          схема оповіщення КНС, РіС і населення при аварії;

•          схема оцінки хімічної обстановки (стенд);

•          картка-паспорт на об’єкт зі СДОР;

•          варіанти текстів оповіщення.

Начальник підрозділу (цеху), уякому відбулася аварія:

♦          оповіщає РіС, чергового диспетчера;

♦          викликає ГРС;

♦          дає вказівки щодо припинення робіт і на аварійну зупинку цеху, заборони допуску людей у вогнище зараження, порятунку людей і локалізації аварії;

♦          контролює вихід людей з небезпечної зони в безпечному на-прямку.

Управління підприємством і дії керівників при аваріях на радіаційнонебезпечних об’єктах

1. При виникненні аварії на АЕС керівники об’єкта оповіщаються штабом ЦОНС району дислокації і районним від-діленням міліції. Оповіщення керівників об’єктів (за списком) здійснюють диспетчер заводу (робочий час), а також черговий воєнізованої пожежної команди і начальник ВОХР. Здійснюється оповіщення робітників та службовців об’єкта і населення приля-гаючих до об’єкта будинків по радіо, телебаченню, гучномовцях, а також з ПМГ.

2.         Штаб ЦОНС об’єкта здійснює прогнозування радіаційної обстановки.

3.         Розгортається діяльність комісії з надзвичайних ситуацій (КНС).

4.         Виконуються заходи щодо захисту.

ДІЇ КЕРІВНИКІВ ПРИ АВАРІЇ HA РНО

 

№        Заходи            Час      Відповідальний виконавець

1          2          3          4

l           Одержання сигналу, доповідь обстановки   начальнику   ЦО, начальнику штабу ЦОНС, го-лові КЧС            5 хв.    диспетчер, черговий по за-воду, секретар директора

2          Віддача   розпорядження    про ухвалення рішення         2 хв.    НЦО заводу Продовження табл.

 

№        Заходи            Час      Відповідальний виконавець

12        3          4

3          Оповіщення і збір особового складу органів управління:                        черговий по заводу, диспе-тчер

            у неробочий час        2 години       

            у робочий час            30 хв. 

4          Доведення обстановки, прийн-ятого рішення та іншої інфор-мації до всіх рівнів управління           30 хв.            НЦО, НПІЦОНС, нач. під-розд., КНС

5          Розгортання пункту управління:                 НПІЦОНС

            у робочий час            30 хв. 

 

            у неробочий час        1-2 години    

 

6          Приведення в готовність форму-вань розвідки по обслуговуван-ню сховищ, МТО, медичної час-тини, спеціалізованих формувань 30 хв.  начальники служб і підроз-ділів

7          Організація спостереження, роз-відки й оцінка обстановки       1 година         нач. розвідки, НПІЦОНС

8          Приведення в готовність захи-сних    споруджень    цивільної оборони          1 година         нач. служб і підрозділів

9          Герметизація     підвальних     і службових приміщень    1година          начальники підрозділів

10        Організація     видачі     йодних препаратів та інформації щодо їх застосування          1 година         нач. підрозд. і медич. служби

11        Організація видачі респірато-рів і протигазів        1,5 година      НПІЦОНС, нач. служби МТС

12        Мовна інформація про аварію на АЕС, ЯЕУ, про час підходу радіоактивної хмари до об'єкта          —            НПІЦОНС, нач. радіовузла

13        Укриття робітників та службо-вців у захисних спорудженнях, приміщеннях   (режим   повної ізоляції, йодизація)      за 30 хв.

до під-

ходу

хмари  нач. підрозділів, служб

14    Посилення охорони об'єкта    1 година    нач. служби ООП Продовження табл.

 

№        Заходи            Час      Відповідальний виконавець

12        3          4

15        Обробка розвідувальних даних і угочнення радіаційної обстановки     постійно         начальник розвідки, НПІЦО

16        Прийняття рішення про діяль-ність об’єкта і уточнення ре-жиму радіаційного захисту         постійно            НЦО, штаб ЦОНС, нач. служби НРіНХЗ

17        Організація     дозиметричного контролю на об’єкті       за 30 хв.

до під-

ходу

хмари  нач. розвідки, нач. служби при НХЗ, нач. підрозділів

18        У  випадку,   якщо   прийнятий режим радіаційного захисту не забезпечує    отримання    дози менше 0,1 Зв, приймається рі-шення про збільшення Д30н до 0,25 Зв після

радіоак-

тивного

зара-

ження для о. с. формувань з лікві-дації наслідків, НЦО, нач. служби НРіНХЗ

19        Прийнятгя рішення про евакуа-цію згідно з дозовим критерієм            за

планом

мирного

часу     НЦО, голова ЕК

20        Організація виробничої діяль-ності (з урахуванням радіацій-ної обстановки) за пла-ном     НЦО, нач. підрозділів, нач. служби НРіНХЗ

21        Організація дезактивацій  них робіт           після оціню-вання обста-новки      НЦО, НПІЦОНС, команди-ри НФ

22        Організація   взаємодії  підроз-ділів об’єкта:          постійно         штаб ЦОНС

            штаб ЦОНС об’єкта зі шта-бом ЦОНС району    

           

 

            начальники      служб      ЦО об’єкта    з     начальниками служб ЦО району 

           

 

            голова КНС об’єкта з голо-вою КНС району      

           

23        Інформація штабу ЦОНС райо-ну про обстановку на об’єкгі     постійно         НЦО