Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.1.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЇ<span style='mso-ansi-language:UK'> СИЛ ЦО В НАДЗВИЧАЙНИХСИТУАЦІЯХ : Цивільна оборона : Бібліотека для студентів

7.1.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЇ СИЛ ЦО В НАДЗВИЧАЙНИХСИТУАЦІЯХ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Усебічне забезпечення дії сил ЦО є однією з вирішаль-них умов успішного проведення РІНР. Організація і проведення забезпечення покладаються на начальників ЦО, їх штаби, нача-льників служб, командирів формувань і виконуються з урахуван-ням необхідності одночасного забезпечення як дій сил, так і за-ходів ЦО по захисту населення і підвищенню стійкості роботи галузей і ОГ у воєнний час.

Основними видами забезпечення заходів і дій сил ЦО в склад-них умовах обстановки є: розвідка, оперативне маскування, транспортне і дорожнє, технічне, метрологічне, матеріальне і гід-рометеорологічне забезпечення. Крім того, для забезпечення дій сил ЦО (у тому числі і військових частин ЦО) безпосередньо у вогнищах ураження, у складних і небезпечних умовах передба-чаються ще й такі види, як захист від ЗМУ, інженерне, хімічне і медичне забезпечення. При боротьбі з диверсійно-розвідуваль-ними групами і десантами супротивника використовуються дода-тково деякі інші види забезпечення, встановлені у Збройних Си-лах, а саме: маскування, охорона, топогеодезичне і тилове (мате-ріальне, медичне, ветеринарне) забезпечення.

В умовах мирного часу всебічне забезпечення дій сил ЦО по-лягає в організації і проведенні розвідки, транспортного і дорож-нього, матеріального, технічного, гідрометеорологічного, інже-нерного, хімічного і медичного забезпечення.

Організація і ведення розвідки мають на меті одержання даних про обстановку, що склалася в результаті стихійного лиха чи ава-рії. Основні зусилля розвідки спрямовуються на своєчасне вияв-лення стану населення, з'ясування характеру і масштабів пожеж,

руйнувань і ушкоджень будинків та інших споруд, комунально-енергетичних мереж, ліній зв'язку, транспортних комунікацій, визначення зон затоплень. Розвідка ведеться відповідно до за-вдань сил ЦО і характеру майбутніх дій, а отримані дані є осно-вою для прийняття рішень по захисту населення і веденню ряту-вальних робіт.

Транспортне і дорожнє забезпечення організовується для пе-ревезення сил ЦО до об’єктів робіт, підвезення необхідного уста-ткування й оснащення, продовольства, води, медикаментів, речо-вого майна й інших засобів у район проведення рятувальних робіт, а також для вивозу населення, яке евакуюється, і матеріа-льних цінностей з районів стихійних лих.

Матеріальне забезпечення_іюпягає у своєчасному постачанні сил ЦО технікою і майном, необхідними для виконання робіт. Пальні і мастильні матеріали для транспорту і техніки постача-ються органами нафтопереробної промисловості через стаціона-рні автозаправні станції чи безпосередньо на місці роботи за до-помогою автозаправників. Харчуванням, спецодягом і транспортом формування забезпечуються за рахунок тих підпри-ємств і установ, на базі яких вони створені.

Технічне забезпечення включає комплекс заходів щодо вико-ристання, технічного обслуговування і ремонту автомобільної, інженерної й іншої спеціальної техніки, а також постачання її за-пасними частинами і ремонтними матеріалами.

Гідрометеорологічне забезпечення здійснюється безперервно з метою усебічного обліку стану погоди, негайного оповіщення і попередження про небезпечні метеорологічні, гідрологічні та ін-ші явища, які можуть викликати різкі ускладнення обстановки. Воно здійснюється гідрометеорологічними станціями, постами сейсмічного спостереження й іншими органами, які мають по-стійний зв'язок зі штабами ЦО для передачі їм необхідних відо-

Інженерне забезпечення дій сил ЦО організовується з метою створення ним необхідних умов для своєчасного виступу в район дій і успішного виконання завдань. Воно включає: інженерну розвідку об'єктів і місцевості, інженерне устаткування районів, які займаються силами і пунктами управління; улаштування і утримання шляхів руху, підвезення і евакуації; обладнання і утримання переправ через водяні перешкоди; обладнання пунктів водопостачання. Але проведення інженерних заходів щодо без-посередньої ліквідації наслідків СЛАК відноситься вже не до за-безпечення, а до РІНР. Хімічне забезпечення здійснюється з метою створення силами ЦО необхідних умов для виконання поставлених перед ними за-вдань в обстановці хімічного зараження СДОР при аваріях на хі-мічно небезпечних об’єктах, а також для забезпечення їх радіа-ційної безпеки при ліквідації аварій на АЕС. Воно включає: радіаційну і хімічну розвідку; постачання 313; дозиметричний і хімічний контроль; проведення спеціальної обробки о. с. частин формувань, техніки, матеріальних засобів, а також дегазації і де-зактивації ділянок місцевості, доріг і споруд.

Медичне забезпечення призначене для збереження здоров'я і працездатності о. с, сил ЦО, надання медичної допомоги захво-рілим чи травмованим, а також для здійснення заходів щодо за-побігання епідемічних захворювань.

Забезпечення порядку в районах стихійних лих і місцях аварій покладено на комендантську службу. Вона повинна організову-вати регулювання руху на маршрутах висування сил; евакуацію населення і матеріальних цінностей; підтримку порядку і контро-лю за дотриманням формуваннями, військовими частинами і на-селенням установленого режиму; заборону доступу населення в райони стихійних лих і до місць аварій; охорону найбільш важ-ливих дорожніх споруд, переправ та інших об'єктів. Завдання комендантської служби виконують в основному сили служби охорони громадського порядку (підрозділу органів міліції і фор-мування охорони громадського порядку ОГ). У необхідних випа-дках на допомогу цим силам військовим командуванням виділя-ються військові підрозділи.