Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.1.3. УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ ЦО : Цивільна оборона : Бібліотека для студентів

7.1.3. УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ ЦО


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Однією з головних умов успішного проведення силами ЦО РІНР у вогнищах ураження і районах стихійних лих, аварій і катастроф (СЛАК) є чітке управління ними. В сучасних умовах до управління ЦО ставляться високі вимоги: начальники ЦО і їх-ні штаби повинні впевнено орієнтуватися в складній обстановці, приймати доцільні рішення, вчасно ставити завдання підлеглим і організовувати взаємодію сил. Звідси випливає, що система управління ЦО повинна знаходитися в постійному і високому ступені готовності, а саме управління повинне бути стійким і безперервним, оперативним і прихованим, тобто готовність сис-тем управління, зв'язку й оповіщення в цілому повинна бути ви-ще готовності сил ЦО.

Існуюча система управління ЦО являє собою сукупність взає-мозалежних органів і пунктів управління, оснащених електронно-обчислювальною технікою і засобами автоматизації, системами зв'язку, оповіщення і централізованого управління, які забезпе-чують доведення в короткий термін розпоряджень і сигналів до країв, областей, районів, міст і ОГ.

Управління ЦО здійснюється відповідними начальниками че-рез штаби, служби ЦО і структурні органи управління. Останні являють собою сукупність територіальних, галузевих і військо-вих органів управління, що діють у тісному взаємозв'язку при чі-ткому розподілі між ними завдань і ступеня відповідальності за підготовку і проведення РІНР.  

Керівництво діями сил ЦО здійснюють, як правило, територі-альні органи керування незалежно від їх відомчої приналежності. При організації РІНР у вогнищах ураження і районах СЛАК важ-ливими функціями управління є швидке прийняття (уточнення) рішень і своєчасне доведення завдань до виконавців. Штаби і служби ЦО забезпечують виконання прийнятих начальниками ЦО рішень, керують висуванням сил і засобів у райони прове-дення РІНР. Вони повинні постійно знати розташування і стан підлеглих формувань, військових частин ЦО, взаємодіючих сил, підтримувати з ними безперебійний зв'язок, уточнювати завдан-ня розвідувальним підрозділам, загонам забезпечення руху, си-лам, що діють у першому і наступному ешелонах, контролювати своєчасність проходження ними вихідних пунктів і пунктів регу-лювання.

Під час проведення РІНР начальники, штаби і служби ЦО ке-рують діями сил; стежать за дотриманням ними заходів захисту і безпеки; ставлять нові чи уточнюють раніше поставлені завдан-ня; здійснюють маневрування силами і засобами; організовують спостереження за зміною хімічної чи радіаційної обстановки і до-зиметричний контроль; організовують всебічне забезпечення дій і сил, зміну формувань на ділянках робіт, заміну і ремонт 313, приладів, техніки, поповнення витрачених засобів матеріального, технічного і медичного постачання; організовують санітарну об-робку о. с. та проведення інших заходів.

Основи взаємодії сил при проведенні РІНР після раптового нападу супротивника і при планомірному проведенні заходів ЦО розробляються в мирний час і відбиваються у відповідних планах ЦО. Взаємодія організовується насамперед в інтересах тієї части-ни угруповання сил, яка при проведенні РІНР вирішує основне завдання. Це може бути перший ешелон угруповання сил міста, району чи ОГ, перша зміна у складі першого ешелону, форму-вання загального призначення, механізовані батальйони (роти) військ ЦО чи інші сили. Основні питання взаємодії сил началь-ники ЦО визначають у рішенні на проведення РІНР і при поста-чанні завдань підлеглим.

Особлива увага приділяється узгодженню дій сил ЦО катего-рійованих міст і міських районів із силами ЦО сільських районів і некатегорійованих міст, призначених для проведення РІНР у во-гнищах ураження, які виникли в результаті раптового нападу су-противника. В числі заходів по спільному використанню сили дуже важливими питаннями є також: відпрацювання узгоджених дій розвідувальних формувань ЦО з розвідувальними підрозді 

лами військових округів і гарнізонів та організація лабораторного контролю в межах округу і на території краю, області.

3 уведенням встановленого ступеня готовності ЦО або за осо-бливими вказівками приводяться в готовність міські пункти управління, на заміські запасні пункти управління висилаються оперативні групи штабів ЦО, які до прибуття основних складів штабів повинні організувати управління військовими частинами ЦО, формуваннями, виведеними з міст у заміську зону, а також силами некатегорійованих міст і сільських районів, призначених для проведення РІНР у вогнищах уражень. Крім того, вони пови-нні керувати створенням угруповання сил ЦО в заміській зоні, розгорнути додаткові канали зв'язку і вирішувати інші поточні завдання.

Начальники й основний склад штабів і служб ЦО із завершен-ням розосередження та евакуації, в залежності від особливостей обстановки і у відповідності з передбаченим планами порядком, або переміщуються на заміські пункти управління для здійснення керівництва організацією і проведенням РІНР (на міських пунк-тах управління в цих випадках залишаються оперативні групи на чолі із заступниками начальників ЦО), або продовжують керу-вання з міських запасних пунктів управління (ЗПУ).

Начальники, штаби і служби ЦО сільських районів і некатего-рійованих міст здійснюють керівництво розгортанням і приве-денням у готовність формувань ЦО радгоспів, колгоспів, лікар-няних колекторів, підприємств і уточнюють питання спільних дій підлеглих їм сил із силами ЦО міст і категорійованих ОГ на ви-падок проведення РІНР.

Для забезпечення безперервного управління силами ЦО, які ведуть РІНР у вогнищах ураження, завчасно організовується про-відний, радіорелейний і радіозв'язок, а також підготовлюються рухомі засоби зв'язку (мотоцикли, автомашини, вертольоти, літа-ки).

Існуюча система управління ЦО на ОГ звичайно складається з начальника ЦО об’єкта і його штабу, командирів формувань і їх-ніх штабів (штаби створюються у великих формуваннях, зведе-них і рятувальних загонах), начальників служб, пунктів управ-ління, системи зв'язку і технічних засобів управління.

Основою управління є рішення відповідного начальника чи командира, реалізоване через його штаб. Тому штаб ЦО об’єкта є в основному органом управління. Через нього здійснюється ви-конання всіх завдань ЦО і, в першу чергу, підтримка повсякден-ної готовності ЦО ОГ до виконання цих завдань. При організації управління на ОГ встановлюються: порядок збору, обробки й аналізу інформації штабом і службами ЦО об'єкта; які дані, у якій формі і коли доповідаються начальнику ЦО і начальнику штабу ЦО об'єкта; які дані й у які строки видаються штабу ЦО, службам, начальникам ЦО цехів і командирам формувань; термі-ни і порядок повідомлень про обстановку і представлення їх у вищестоящий штаб; як здійснюється інформація сил ЦО; порядок чергування на пункті управління; порядок роботи вузла зв'язку й обчислювального центру в надзвичайній ситуації й використання їх відповідальними особами для поточної роботи; заходи по до-триманню прихованого управління; порядок надання допомоги підлеглим і вирішення побутових питань; загальний розпорядок сил на пункті управління, у тому числі час приймання їжі та від-починку.

Для забезпечення стійкого управління силами ЦО на об'єкті створюється пункт управління, оснащений сучасними технічни-ми засобами зв'язку. На ОГ застосовуються, як правило, радіо-станції УКХ-діапазону, в окремих випадках — КХ-діапазону. В стаціонарних умовах незамінним на об’єкті залишається провід-ний зв'язок. Він застосовується при проведенні РІНР, в районах розташування формувань ЦО. Але при наявності достатньої кіль-кості сучасних засобів радіо- і провідного зв'язку управління може бути ускладнене або навіть виявитися неможливим без ру-хомих і сигнальних засобів, які використовуються в усіх ланках управління і в будь-якій обстановці.

Зараз на ОГ знаходять широке застосування автоматизовані системи управління виробництвом (АСУВ), однією з підсистем є підсистема управління ЦО. Застосування АСУ в ЦО вносить сут-тєві зміни в методи роботи і в організаційну структуру органів управління.

Характерною рисою на сучасному етапі управління ЦО є все-бічне використання в її інтересах організаційної техніки об'єкта: засобів здобуття інформації і її обробки, засобів здійснення опе-ративних та інженерно-технічних розрахунків, засобів докумен-тування і розмноження документів.

Управління проведенням РІНР на ОХ здійснюється начальни-ками ЦО об’єктів безпосередньо на місцях робіт чи з пунктів управління, розгорнутих на об'єктах робіт або поблизу них. У випадку виходу з ладу пунктів управління керівництво проведен-ням РІНР беруть на себе, не чекаючи спеціального розпоряджен-ня, дублюючі органи. При виході з ладу технічних засобів зв'язку для управління силами ЦО використовуються рухомі засоби; од 

ночасно вживаються заходи для відновлення радіо- і провідного зв'язку.

Таким чином, успішне проведення РІНР неможливе без чіткої організації і підтримки безперервної взаємодії всіх сил ЦО. Воно може бути забезпечене: правильним розміщенням пунктів управ-ління ЦО, широким використанням у складних умовах обстанов-ки рухомих і допоміжних пунктів управління, наявністю надій-ного зв'язку з підлеглими, взаємодіючими силами (сусідами) і вищестоящими штабами ЦО та систематичним обміном між ни-ми інформацією про обстановку.