Розділ 4. ОЦІНКА ОБСТАНОВКИВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 4.1. ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ НА ОБ’ЄКТІ ПРИ АВАРІЇ НА АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ (АЕС)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Поняття про радіаційну обстановку та методи її' виявлення

Наслідки радіаційних аварій, в основному, оцінюються масштабом та ступенем радіаційного впливу і радіоактивного за-бруднення, а також складом радіонуклідів та кількістю радіоак-тивних речовин у викиді. Радіаційному впливу піддаються люди, сільськогосподарські тварини, рослини і прилади, чутливі до ви-промінювань.

Радіоактивному забрудненню піддаються споруди, комуніка-ції, техніка, майно, продовольство, сільськогосподарські угіддя і природне середовище.

Небезпека ураження людей вимагає швидкого виявлення та оцінки радіаційної обстановки. Оцінка радіаційної обстановки здійснюється за результатами прогнозування наслідків радіацій-ної аварії і за даними радіаційної розвідки. Оскільки процес фор-мування радіоактивного середовища триває кілька годин, попе-редньо проводять оцінку радіаційної обстановки за результатами прогнозування радіоактивного зараження місцевості. Це дозволяє завчасно, тобто до підходу радіоактивної хмари, провести заходи щодо захисту населення. Метод прогнозування дозволяє змоде-лювати можливі аварійні ситуації на об’єкті і завчасно розробити й реалізувати ефективну систему захисту робітників та службов-ців, населення, що проживає поблизу об'єкта.

У ході радіаційної аварії, як результат градації її наслідків, утворюються зони, що мають різний ступінь небезпеки для здо-ров'я людей і характеризуються тією чи іншою можливою дозою випромінювання.

1. Зона радіоактивної небезпеки (Зона М) — ділянка забруд-неної місцевості, у межах якої доза випромінювання на відкритій місцевості буде становити від 5 до 50 рад на рік. У межах зони необхідно скоротити перебування людей, які не залучаються для ліквідації наслідків радіаційної аварії.

2.         Зона помірного радіоактивного забруднення (Зона А) — ділянка забрудненої місцевості, у межах якої доза випроміню-вання на відкритій місцевості становитиме від 50 до 500 рад на рік. У межах зони невоєнізовані формування здійснюють РІНР у засобах захисту органів дихання з використанням бронетехніки.

3.         Зона сильного радіоактивного забруднення (Зона Б) — ді-лянка забрудненої місцевості, у межах якої доза випромінювання на відкритій місцевості буде становити від 500 до 1500 рад на рік. Невоєнізовані формування здійснюють РІНР у броньованих об'єктах техніки і розміщуються в захисних спорудженнях.

4.         Зона небезпечного радіоактивного забруднення ( Зона В ) — ділянка забрудненої місцевості, у межах якої доза випроміню-вання на відкритій місцевості буде становити від 4500 до 5000 рад на рік. Невоєнізовані формування здійснюють РІНР із використанням радіаційно стійкої спеціальної техніки.

5.         Зона надзвичайно небезпечного радіоактивного забруд-нення ( Зона Г ) — ділянка забрудненої місцевості, у межах якої доза випромінювання на відкритій місцевості становитиме понад 5000 рад на рік.

He слід допускати навіть короткочасне перебування особового складу формування в зоні. В методиці оцінки радіаційної обста-новки використана математична модель, в основу якої покладені закономірності поширення невагомої домішки в пограничному шарі атмосфери з точкового джерела, розташованого на макси-мальній висоті викиду радіаційних продуктів з активної зони зруйнованого реактора, і задані параметри викиду.

Розрахунки проведені для таких варіантів метеоумов:

•          стан стійкості атмосфери: К — конвекція, Із — ізотермія, Ін — інверсія;

•          швидкість середнього вітру в діапазоні від поверхні землі до висоти поширення радіаційного продукту (РП) — 2,5,10 м/с.

Практичне розв'язання типових задач

Задача 1. Визначення місця розташування об'єкта в зоні ра-діоактивного зараження при аварії на АЕС. Вихідні дані:

тип аварійного ядерного реактора ...; процес виходу активності при аварії — %; астрономічний час аварії — Тав. ...(г.х.ч.м.); астрономічний час початку зараження об'єкта — Тнз....(г.х.ч.м.);

потужність дози випромінювання на час початку зараження об'єкта Рпз...(рад/год);

метеоумови:

швидкість вітру на висоті 10 м — Vw ... (м/с);

час доби ... ;

наявність хмарності... .

Визначити: зони забруднення в результаті радіаційної аварії і розташування об'єкта в межах зон забруднення.

1.         Визначаємо приведене значення часу виміру потужності до-

зи випромінювання:

tu.3. = Ттз. - Гав. (г.х.м.)

2.         За додатком (табл. 3) знаходимо значення потужності дози випромінювання на зовнішніх межах зон забруднення на час ви-мірювання з моменту аварії (4™)-

3.         За додатком (табл. 4) визначаємо категорію стійкості атмо-сфери на момент аварії АЕС.

4.         За додатком (табл. 5) визначаємо значення середньої швид-

КОСТІ ВІТру (Veep)-

5.         За додатком (табл. 6-10) у залежності від категорій стійкості атмосфери, середньої швидкості вітру, відсотка виходу активнос-ті і типу аварійного реактора визначаємо розміри прогнозованих зон забруднення місцевості.

6.         Знайдені зони забруднення нанести на план (карту) місце-вості (рис. 4.1).

w        N

 

S

Рис. 4.1. Зони радіоактивного зараження.

Індексація зон: М — червоного кольору; A — синього кольору; Б — зеленого кольору; В — коричневого кольору; Г — чорного кольору

7.         Зафіксувати на зовнішніх межах забруднення обмірювані значення потужностей доз випромінювання (П.2).

8.         Порівнюючи значення обмірюваної потужності дози випро-мінювання (Рп.з.) зі значеннями потужностей доз випромінювання

 

 

на зовнішніх межах зон (П.7), визначаємо положення точки виміру потужності дози випромінювання в межах зон забруднення.

Примітка: У тих випадках, коли Ршм відрізняється від граничних значень (Рм, Ра, Рб, Рв, Рг) не більше, ніж на 10-15 %, можна вважати, що точка виміру потужності дози роз-ташована поблизу відповідної межі зони.

Приклад 1. На АЕС у результаті аварії в 10.00 26.04 зруйно-вано реактор типу РБМК-1000 з виходом активності в атмосферу 30 %. Виміряна потужність дози випромінювання в 15.00 26.04 — початок зараження об'єкта— становила Рпз=3,6 рад/г. Метеоумови на момент аварії:

—        швидкість вітру на висоті 10 м — Vio = 5 м/с;

—        час доби — день;

—        наявність хмарності — відсутня; Визначити:

 

—        зони радіоактивного забруднення з нанесенням їх на план (карту) місцевості;

—        місцеперебування об'єкта в межах зон забруднення.

 

1.         Визначаємо tn3 = Тшм. - !Гав =15.00 26.04 — 10.00 26.04 = 5 год.

2.         За додатком (табл. 3) на tBIlM. = 5 год після аварії. Визначаємо:

Р„ = 0,009 рад/год; Ра = 0,09 рад/год; Рб = 0,92 рад/год; Рв = = 2,7 рад/год; Рг = 9,2 рад/год.

3.         За додатком (табл. 4) визначаємо категорію стійкості атмо-сфери для Fio = 5 м/с і безхмарної денної погоди-ізотермії.

4.         За додатком (табл. 5) визначаємо середню швидкість вітру для Fio = 5 м/с і категорії стійкості атмосфери-ізотермії:

Vcep = 5 м/с.

5.         За додатком (табл. 7) визначаємо розміри зон забруднення

на сліді хмари:

 

 Розмір зони Площа                           ^^ Найменування зони, юіг           Довжина (поч/кін), км          Ширина, км

ЗонаМ 10 300            418      31,5

Зона A 959     145      8,42

Зона В

45,8     33,7     1,73

Зона В 9.63    17,6     9,69

ЗонаГ  —         6.         Нанести на план місцевості знайдені зони забруднення.

7.         Фіксуємо на зовнішніх межах зон забруднення значення по-тужностей. Дози випромінювання на момент вимірювання (П.2).

8.         За РВим. = 3,6 рад/год. визначаємо зону забруднення, у якій перебуває об’єкт— на зовнішній межі зони небезпечного радіо-активного зараження (зони В).

Задача № 2. Визначення дози опромінення персоналу при перебуванні на робочому місці з початку зараження об’єкта про-тягом робочої зміни.

3 метою виключення переопромінення персоналу об’єкта, що опинився в зоні радіоактивного зараження, необхідно розрахува-ти дози випромінювання, які вони можуть одержати за час пере-бування в зоні радіоактивного зараження.

Вихідні дані:

—        тип аварійного реактора ...;

—        відсоток виходу активності... %;

—        астрономічний час аварії — Тав. ... (г.х.ч.м.);

—        астрономічний час початку зараження об'єкта — Тпз...(г.х.чм.);

—        потужність дози випромінювання на час Тпз. — Рпз....(рад/ч);

—        тривалість робочої зміни — tp ... (год.);

—        припустима доза опромінення персоналу Дуст ... (рад);

—        ступінь захисту від радіації Косл ...;

—        метеоумови на момент аварії:

швидкість вітру на висоті 10м — Vw (м/с) ;

час доби ... ;

наявність хмарності... .

Визначити: Дозу опромінення, яку можуть одержати працю-ючі в зоні забруднення за час перебування там.

1.         Визначаємо приведене значення часу виміру потужності до-

зи випромінювання:

tn.s. = Тн.з. - Гав. (Г.Х.Ч.М.).

2.         За додатком (табл. 3) знаходимо значення потужності дози випромінювання (Рм, Ра, Рб, Рв, Рг) на зовнішніх межах зон забру-днення на час вимірювання з моменту аварії (t3iiM).

3.         За типом аварійного реактора і відсотка виходу активності, категорії стійкості атмосфери (табл. 4) і середньої швидкості віт-ру— Vcep. (табл. 5) визначаємо за додатком (табл. 6—10) розміри прогнозованих зон забруднення і наносимо їх на план (карту) мі-сцевості (рис. 1). 4.         Знайдені значення Рм, Ра, Рб, Рв, Рг (П. 2) наносимо відповід-

но на зовнішні межі зон забруднення, відображені на плані (кар-

ті) місцевості.

5.         Шляхом порівняння обмірюваного значення потужності

дози випромінювання (Рвим) із зображеними на плані (карті)

місцевості зонами забруднення визначаємо найменування

(індекс) зони, у якій проводяться роботи.

6.         Визначаємо приведене значення часу початку роботи:

^поч = Тп.з - Гав (Г.Х.Ч.М.).

7.         За додатком (табл. 11—15) у залежності від зони забруд-нення, у якій працюють люди, за обчисленим приведеним зна-ченням часу початку опромінення і тривалості перебування в осередку забруднення визначаємо дозу опромінення відкрито розташованих людей (Д30ни)-

8.         За формулою: Д0бл =—^^   ^22^ (Рад)>

^осл

де К30Ни — коефіцієнт, що враховує місце роботи в зоні забруд-нення (у середині, на зовнішній чи внутрішній межі), визначаєть-ся за приміткою до таблиць 11-15.

Приклад 2. На АЕС у результаті аварії в 10.00 26.04 зруйно-ваний реактор типу РБМК-1000 з виходом активності в атмосфе-ру 30 %. Обміряна потужність дози випромінювання в 15.00 26.04 на початку зараження об'єкта становила Рнз = 3,6 рад/год. Роботи розпочаті в 15.00 26.04 і закінчені в 17.00 26.04. Метео-умови на момент аварії:

—        швидкість вітру на висоті 10м — Vw = 5 м/с;

—        час доби — день;

—        наявність хмарності — відсутня.

Визначити: Дозу опромінення, яку може одержати робоча зміна за час роботи в забрудненій зоні.

Розв'язання: Використовуючи результати обчислення з при-кладу № 2 (вихідні дані однакові), керуючись викладеною вище методикою визначення дози випромінювання:

—        визначаємо приведене значення часу початку роботи:

^поч = Тп.з - Тав = 15.00 26.04 - 10.00 26.04 = 5 год;

—        визначаємо тривалість роботи в забрудненій зоні:

^трив = ^зак - Тпоч = 17.00 26.04 - 15.00 26.04 = 2 год;

—        при розв'язанні прикладу № 2 встановлено, що формуван-

ня діє в зоні В;

—        За додатком (табл.14) для зони В no tn04 = 5 год д

Ттрив = 2 год визначаємо ДЗОНи = 9,48 рад;

—        визначаємо дозу опромінення такого складу:

Добл = ДзониХКзони = 9Д8ХІ = 4;74рад

^осл    ^

Задача 3. Визначення припустимого часу початку роботи робочої зміни. Вихідні дані:

—        тип аварійного реактора ... ;

—        відсоток виходу активності при аварії... % ;

—        астрономічний час початку аварії на АЕС Тав (г.х.ч.м.);

—        астрономічний час початку зараження об’єкта— Тпз. ... (г.х.ч.м.);

—        потужність дози випромінювання на час початку зараження об'єкта — Рпз... (рад/год);

—        тривалість роботи робочої зміни tp . .. (год);

—        припустима доза випромінювання Дуст... (рад);

—        ступінь захисту від радіоактивності Косл...;

—        метеоумови на момент аварії:

швидкість вітру на висоті 10м - Vw .., (м/с);

час доби —   

наявність хмарності —        

Визначити: Припустимий час початку робочої зміни на за-брудненій місцевості. Розв'язання:

1.         Визначаємо приведене значення виміру потужності дози

випромінювання:

tu.3 = 7вИМ - Гав (Г.Х.Ч.М.).

2.         За додатком (табл. 3) знаходимо значення потужності дози випромінювання (Рм, Ра, Рб, Рв, Рг) на зовнішніх межах зон забру-днення на час виміру з моменту аварії (tm3).

3.         За типом аварійного реактора і відсотка виходу активності, категорії стійкості атмосфери (табл. 4) і середньої швидкості віт-ру (табл. 5) за додатком (табл. 6—10) визначаємо розміри про-гнозованих зон забруднення і наносимо їх на план (карту) місце-вості (рис. 1).

4.         Знайдене значення Рм, Ра, Рб, Рв, Рг (П. 2) наносимо відпові-дно на зовнішні межі зон забруднення, відображених на плані (карті) місцевості.

 

 

5.         За виміряним значенням потужності дози випромінювання (РВим) шляхом порівняння з граничними значеннями потужності доз випромінювання зон забруднення визначаємо зону забруд-нення, у якій присутнє невоєнізоване формування.

6.         Визначаємо дозу випромінювання для умов відкрито розта-шованих людей у середині відповідної зони забруднення (Д30ни):

гДзони      гДзад •* *м)сл -^ ^зони,

де Кзони — коефіцієнт зони (визначаємо за приміткою до табл. 11—15).

7.         За табл. 11—15 для відповідної зони забруднення визначає-мо приведене значення припустимого часу початку (роботи) на забрудненій місцевості (tn04).

8.         Визначаємо припустимий астрономічний час початку робо-ти на забрудненій місцевості Тпоч = Таз + tn04 (г.х.ч.м.).

Приклад 3. На АЕС у результаті аварії о 10.00 26.04 зруйно-ваний реактор типу РБМК-1000 з виходом активності в атмосфе-ру-зону, і доза випромінювання о 15.00 26.04 на початку зара-ження об'єкта становила Рпз = 3,6 рад/год. Припустима доза опромінення особового складу Дзад = 5 рад.

Метеоумови на момент аварії:

—        швидкість вітру на висоті 10м- Vw = 5 м/с;

—        час доби — день;

—        наявність хмарності — відсутня.

Визначити: Припустимий час початку роботи робочої зміни на забрудненій місцевості.

Розв'язання: Використовуючи результати обчислення з при-кладу № 2, керуючись викладеною вище методикою визначення припустимого часу початку роботи на забрудненій місцевості:

—        визначаємо дозу випромінювання для умов відкрито роз-

ташованих людей в середині відповідної зони забруднення

(Дзони):

де К30ни визначається за приміткою табл. 14, К30Ни = 1.

Дзони =5-2-1= 10 рад — за табл. 14 для At = 5 год і Дюш = 10 рад визначаємо припустимий час початку дії формувань у забрудне-ній зоні — Тпоч = 2 доби.

—        астрономічний припустимий час початку дій:

Тпоч = ?аВ + tnm= 10.00 26.04 + 2 доби = 10.00 28.04.

 

Задача 4. Визначення припустимої тривалості роботи зміни за припустимим часом початку робочої зміни. Вихідні дані:

—        тип аварійного реактора ... ;

—        тривалість виходу активності при аварії... %;

—        астрономічний час аварії АЕС Тав... (г.х.ч.м.);

—        астрономічний час початку зараження Ттз ...(г.х.ч.м.);

—        потужність дози випромінювання на час (Тпз) — Рп.3. ...(рад/год) ;

—        ступінь захисту від радіації Косл...;

—        припустима доза випромінювання — ДВИпр ...(рад);

—        метеоумови на момент аварії:

швидкість вітру на висоті 10 м — Vw .., (м/с);

час доби —   

наявність хмарності —        

Визначити: Припустиму тривалість роботи робочої зміни на забрудненій місцевості.

1.         Визначаємо приведене значення вимірювання потужності

дози випромінювання:

tn.3 = Ттш - Гав (г.х.ч.м.).

2.         За додатком (табл. 3) знаходимо значення потужності дози випромінювання (Рм, Ра, Рб, Рв, Рг) на зовнішніх межах зон забру-днення на час виміру з моменту аварії (ґп.3).

3.         За типом аварійного реактора і відсотка виходу активності, категорії стійкості атмосфери (табл. 4) і середньої швидкості віт-ру (табл. 5) за додатком (табл. 6—10) визначаємо розміри про-гнозованих зон забруднення і наносимо їх на план (карту) місце-вості (рис.1).

4.         Знайдене значення Рм, Ра, Рб, Рв, Рг (П. 2) наносимо відпові-дно на зовнішні межі зон забруднення, відображених на плані (карті) місцевості.

5.         Шляхом порівняння обмірюваного значення потужності доз випромінювання (Рвим) із зображеними на плані (карті) місцевості зонами забруднення визначаємо найменування (індекс) зони за-бруднення, у якій проводяться роботи.

6.         Визначаємо дозу випромінювання для умов відкрито розта-шованих людей у середині відповідної зони забруднення (Д30Ни):

де К30ни — коефіцієнт зони (визначаємо за приміткою до табл. 11—15). 7. За табл. 11—15 для відповідної зони забруднення визначає-мо припустиму тривалість дій (роботи) на забрудненій місцевості

(А?Роб).

Час початку опромінення (ta04)      Тривалість перебування (А?ро6)

Тпоч   ►        Дзони f 4-

 

3. Визначаємо астрономічний час закінчення роботи Тзакін Гпоч + Дгроб. Приклад 4.

На АЕС у результаті аварії в 10.00 26.04 зруйнований реактор типу РБМК-1000 з виходом активності в атмосферу 30 %. Вимі-ряна потужність дози випромінювання о 15.00 26.04 на початку зараження об'єкта становила — Рпз. = 3,6 рад/год. Роботи необ-хідно почати о 16.00 26.04. Умови захисту особового складу за-безпечують Косл = 2. Встановлена доза опромінення Дзад = 5 рад. Метеоумови на момент аварії:

—        швидкість вітру на висоті 10м — Vw = 5 м/с;

—        час доби — день;

—        наявність хмарності — відсутня.

Визначити: Припустиму тривалість роботи робочої зміни (7роб).

Розв'язання: Використовуючи результати обчислення з при-кладу № 3, керуючись викладеною вище методикою визначення припустимої тривалості дій на забрудненій місцевості:

—        визначаємо дозу випромінювання для умов відкрито роз-

ташованих людей в середині відповідної зони забруднення

(Дзони):

де К30ни визначається за приміткою табл. 14, К30Ни = 1.

Дзони =5x2x1= 10 рад.

—        за табл. 14 (Зона В) по Д30ни = 10 рад і tn04 = 6 год.

визначаємо — А?роб = 2,2 год. = 2 год. 12 хв.

—        час закінчення роботи Тзакін. = ^поч + Дїроб = 16.00 26.04 +

+ 2.12 = 18.12 26.04. Таблиця 1

КОЕФЩІЄНТ КтДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ Тзщ ДОЗИ (Р) НА РІЗНИЙ ЧАС ПІСЛЯ АВАРІЇ. РЕАКТОР РБМК-1000

 

Час,     Час після аварії, на який перераховуються потужності дози

на якии виміряна потужність дози (Р)       години           ДНІ     місяці

 

            1          2          3          5          6          7          9          12        15        18        1          1,5       2          3          5            10        15        1          2          6          12

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Я

я

Я

ч: о      1

2 3 5 6 7 9 12 15 18   1          0,83     0,75     0,64     0,61     0,58     0,53     0,48     044      0,42     0,37     0,32     0,28            0,24     0,19     0,13     0,11     0,07     0,05     0,02     0,01

 

           

            1,19     1          0,89     0,76     0,72     0,69     0,63     0,57     0,53     0,5       0,45     0,38     0,34     0,28     0,23            0,16     0,13     0,09     0,06     0,03     0,02

 

           

            1,33     1,11     1          0,86     0,81     0,77     0,71     0,64     0,59     0,56     0,5       0,43     0,38     0,32     0,25            0,18     0,15     0,1       0,07     0,03     0,02

 

           

            1,54     1,29     1,16     1          0,94     0,89     0,82     0,75     0,69     0,65     0,58     0,5       0,44     0,37     0,3            0,21     0,17     0,12     0,08     0,04     0,02

 

           

            1,63     1,37     1,23     1,05     1          0,95     0,87     0,79     0,73     0,68     0,61     0,52     0,47     0,39     0„31            0,22     0,18     0,12     0,08     0,04     0,02

 

           

            1,75     1,44     1,29     1,11     1,05     1          0,92     0,83     0,77     0,72     0,65     0,55     0,49     0,41     0,33            0,24     0,19     0,13     0,09     0,04     0,02

 

           

            1,86     1,56     1,46     1,2       1,13     1          1          0,9       0,83     0,78     0,7       0,6       0,53     0,45     0,36            0,26     0,21     0,14     0,1       0,05     0,03

 

           

            2,05     1,72     154      1,32     1,25     1,99     1,1       1          0,92     0,86     0,77     0,66     0,59     0,5       0,39            0,27     0,23     0,16     0,11     0,05     0,03

 

           

            2,22     1,86     1,67     1,43     1,35     1,29     1,19     1,08     1          0,93     0,84     0,7       0,64     0,54     0,43            0,31     0,25     0,17     0,11     0,06     0,03

 

           

            2,37     1,99     1,78     1,53     1,45     1,38     1,27     1,15     1,06     1          0,89     0,76     0,68     0,57     0,46            0,33     0,27     0,18     0,12     0,06     0,04

ч:         1

2 3 5

10 15   2,64     2,21     1,96     1J        1,61     1,53     1,41     1,28     1,18     1,11     1          0,85     0,7       0,64     0,51            0,36     0,3       0,2       0,14     0,07     0,04

 

           

            3,47     2,91     2,6       2,2       2,11     2,01     1,85     168      1,56     1,46     1,31     1,12     1          0,84     0,67            0,48     0,39     0,27     0,18     0,09     0,06

 

           

            4,11     3,45     3,09     2,6       2,51     2,39     2,2       1,99     1,84     1,73     1,55     1,33     1,18     1          0,79            0,57     0,47     0,32     0,22     0,11     0,07

 

           

            5,15     4,33     3,87     3,33     3,14     2,99     2,76     2,5       2,31     2,17     1,95     1,66     1,48     1,25     1            0,72     0,58     0,4       0,27     0,14     0,08

 

           

            7,14     6          5,36     4,61     4,36     4,15     3,82     3,47     3,21     3          2,7       2,31     2,05     1,73     1,38            1          0,81     0,56     0,38     0,19     0,12

 

           

            8,75     7,37     6,57     5,65     5,34     5          4,68     4,25     3,93     3,68     3,31     2,83     2,52     2,12     1,69            1,22     1          0,69     0,47     0,24     0,15

'З" о

'3         1

2 3 12  12,6     10,5     9,46     8,14     7,69     7,32     6,74     6,12     5,66     5,3       4,76     4,7       3,62     3,01     2,44            1,76     1,44     1          0,61     0,34     0,21

 

           

            18,6     15,6     13,9

27,2     12        11,3     10,8     9,96     9,03     8,35     7,82     7,03     6,01     5,35     4,51     3,6       2,6       2,12     1,47            1          0,51     0,32

 

           

            36,2     30,4    

            23,4     72,1     21,1     19,4     17,6     16,2     15,2     13,7     11,6     10,4     8,8       7,63     5,07     4,14     2,87            1,94     1          0,62

 

           

            57,5     48,3     43,2     37,2     35,1     33,4     30,8     27,9     25,8     24,2     21,7     18,6     16,5     13,9     11,1            8,05     6,58     4,52     3,08     1,58     1

 

Таблиця 2

КОЕФЩІЄНТ Кт ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

Гзад ДОЗИ (Р) НА РІЗНИЙ ЧАС ПІСЛЯ АВАРІЇ. РЕАКТОР ВВЕР-1000

 

Час,

на який

виміряна

потужність

дози (Р)          Час після аварії, на який перераховуються потужності дози

 

            години           ДНІ     місяці

 

            1          2          3          5          6          7          9          12        15        18        1          1,5       2          3          5            10        15        1          2          6          12

К

я

К

ч: о

1-н      1

2 3 5 6 7 9 12 15 18   100      0,83     0,74     0,63     0,59     0,56     0,51     0,46     0,43     0,4       0,35     0,3       0,26            0,22     0,17     0,12     0,1       0,06     0,04     0,02     0,01

 

           

            120      1          0,88     0,75     0,71     0,67     0,62     0,56     0,51     0,48     0,42     0,36     0,32     0,29     0,21            0,14     0,12     0,08     0,05     0,02     0,01

 

           

            135      1,12     1          0,85     0,8       0,76     0,7       0,63     0,58     0,54     0,48     0,41     0,36     0,3       0,23            0,16     0,13     0,09     0,06     0,02     0,01

 

           

            158      1,31     1,17     1          0,94     0,89     0,82     0,74     0,68     0,63     0,56     0,48     0,42     0,35     0,27            0,19     0,15     0,1       0,07     0,03     0,02

 

           

            167      1,39     1,24     1,06     1          0,94     0,87     0,78     0,72     0,67     0,6       0,51     0,45     0,37     0,29            0,2       0,16     0,11     0,07     0,03     0,02

 

           

            176      1,47     1,3       1,11     1,05     1          0,91     0,82     0,76     0,71     0,63     0,53     0,47     0,39     0,31            0,22     0,17     0,12     0,07     0,03     0,02

 

           

            192      1,6       1,42     1,21     1,14     1,09     1          0,9       0,83     0,77     0,69     0,58     0,51     0,43     0,34            0,25     0,19     0,13     0,08     0,04     0,02

 

           

            213      1,77     1,58     1,35     1,27     1,2       1,1       1          0,92     0,85     0,76     0,64     0,57     0,47     0,37            0,28     0,21     0,44     0,09     0,04     0,02

 

           

            232      1,93     1,71     1,46     1,38     1,31     1,2       1,08     1          0,93     0,83     0,7       0,62     0,52     0,4            0,28     0,23     0,15     0,1       0,05     0,03

 

           

            248      2,07     1,84     1,57     1,48     1,4       1,29     1,16     1,07     1          0,89     0,75     0,66     0,55     0,43            0,31     0,25     0,16     0,11     0,05     0,03

'« ч:      1

2 3 5

10 15   278      2,31     2,06     1,76     1,65     1,57     1,44     1,3       1,19     1,11     1          0,84     0,74     0,62     0,49            0,34     0,27     0,18     0,12     0,06     0,03

 

           

            372      3,09     2,75     2,35     2,21     2,1       1,92     1,74     1,6       1,49     1,33     1,13     1          0,83     0,65            0,46     0,37     0,25     0,16     0,08     0,04

 

           

            445      3,71     3,3       2,81     2,65     2,52     2,31     2,08     1,91     1,79     1,59     1,35     1,19     1          0,78            0,55     0,44     0,3       0,2       0,09     0,05

 

           

            566      4,71     4,19     3,58     3,37     3,2       2,92     2,65     2,44     2,29     2,03     1,72     1,52     1,27     1            7          0,58     0,38     0,25     0,13     0,07

 

           

            602      6,67     5,94     5,06     4,77     4,53     4,15     3,75     3,45     3,22     2,87     2,43     2,15     1,79     1,41            1          0,8       0,54     0,36     0,17     0,1

 

           

            695      8,86     7,36     2,28     5,92     5,62     5,15     4,65     4,28     3,98     3,57     3,02     2,67     2,29     1,75            1,24     1          0,67     0,44     0,21     0,13

'З" о

'3         1

2 3 12  148      12,2     10,8     9,27     8,74     8,3       7,61     6,86     6,32     5,89     5,26     4,46     3,94     3,29     2,59            1,63     1,47     1          0,66     0,37     0,19

 

           

            222      18,5     15,4     14        13,2     12,5     11,5     10,4     9,57     8,93     7,98     6,76     5,97     4,98     3,82            2,71     2,23     1,51     1          0,48     1,29

 

           

            453      37,7     33,1     28,6     27        25,6     13,5     21,2     19,5     18,2     16,2     13,7     12,2     10,1     8,01            5,65     9,56     3,09     2,04     1          0,6

 

           

            744      62        51,1     47        44,3     42,1     38,6     39,8     32        29,9     26,7     22,8     20        16,7     13,1            9,28     7,48     5,07     3,34     1,64     1,08

 

СЕРЕДНЄ ЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ВИПРОМІНЮВАННЯ (Р) НА ЗОВНІІШПХ МЕЖАХ ЗОН ЗАБРУДНЕННЯ, рад/год

 

Час після        Зона забруднення

аварп  М        A         Б          В         Г

ГОДИНИ       1          0,014   0,14     1,42     4,2       14,2

 

            2          0,011   0,12     1,19     3,6       11,9

 

            5          0,009   0,09     0,92     2,7       9,2

 

            7          0,008   0,08     0,82     2,5       8,2

 

            9          0,007   0,08     0,76     2,3       7,6

дні       1          0,005   0,05     0,54     1,6       5,4

 

            2          0,004   0,04     0,41     1,2       4,1

 

            3          0,003   0,03     0,34     1          3,4

 

            5          0,003   0,03     0,27     0,82     2,7

 

            10        0,002   0,02     0,2       0,59     2

 

            15        0,002   0,018   0,16     0,40     1,6

місяці  1          0,001   0,011   0,11     0,34     1,1

 

            2          —        0,008   0,08     0,23     0,8

 

            3          —        0,006   0,06     0,18     0,6

 

            6          —        0,004   0,04     0,12     0,4

 

                                                                      

 

                                                                      

Таблиця 4

КАТЕГОРІЯ СТІЙКОСТІАТМОСФЕРИ

 

Швидкість

вітру

на висоті

10 м    Час доби

 

            день    ніч

 

            Наявність хмарності

 

            відсутня          середня          суцільна         відсутня          суцільна

V10      2         К         к          К         к          К

2 < V10 < 3    к          к          Із         Із         Ін

3 < V10 < 5    к          Із         Із         Із         Ін

5 < V 10 < 6   Із         Із         Із         Із         ІЗ

V 10      6        Із         Із         Із         Із         Із

Примітка:

К — дуже нестійка (конвекція) Із — нейтральна (ізотермія) Ін — дуже стійка (інверсія) Таблиця 5

СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ ВІТРУ (FCEP) В ШАРІ ВІД ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІДО ВИСОТИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ ХМАРИ, м/с

 

Категорія стійкостіатмосфери         Швидкість вітру на висоті 10 м (Рсер), м/с

 

            <2        2          3          4          5          >6

К         2          2          5                      —       

ІЗ         —        —        5          5          5          10

Ін        —        5          10        10        —        —

Таблиця 6

РОЗМІРИ ПРОГНОЗОВАНИХ ЗОН ЗАБРУДНЕННЯ МІСЦЕВОСТІ НА СЛІДІХМАРИ ПРИ АВАРІЇ HA АЕС (КАТЕГОРІЯ СТІЙКОСТІ — КОНВЕКЦІЯ, Ксер = 2 м/с)

 

Вихід

актив-

ності, %          Індекс зони    Тип реактора

 

           

            РБМК-1000   ВВЕР-1000

 

           

            Довжина

(поч/кін),

км        Ширина,

KM     Площа км       Довжина

(поч/кін),

км        Ширина,

KM     Площа,

KM

3 3 3 3 3 10

30

50        М        62,6     12,1     595      82,3     16,2     1050

 

            A         14,1     2,75     30,4     13        2,22     22,7

 

            Б          —        —        —        —        —        —

 

            В         —                                                      

 

            Г          —        —        —        —        —        —

 

            м         140      29,9     3290    185      40,2     5850

 

            A         28        5,97     131      39,4     681      211

 

            Б          6,88     9,85     4,62     —        —        —

 

            В         —                                                      

 

            Г          —        —        —        —        —        —

 

            м         249      61,8     12144  338      82,9     22000

 

            A         62,6     12,1     595      82,8     15,4     1000

 

            Б          13,9     2,71     2966    17,1     2,53     340

 

            В         6,960,з0          0,87,01            4,484,48          —        —        —

 

            Г          —        —        —        —        —        —

 

            м         324      81,8     20 800 438      Ill         38400

 

            A         88,3     18,1     1260    123      24,6     2380

 

            Б          18,3     3,64     52,3     204      3,73     59,8

 

            В         9,21     1,57     11,4     8,87     1,07     745

 

            Г          —        —        —        —        —        — Таблиця 7

РОЗМІРИ ПРОГНОЗОВАНИХ ЗОН ЗАБРУДНЕННЯ МІСЦЕВОСТІ НА СЛІДІХМАРИ ПРИ АВАРІЇ HA АЕС (КАТЕГОРІЯ СТІЙКОСТІ — ІЗОТЕРМІЯ, Ксер = 5 м/с)

 

Вихід

актив-

ності, %          Індекс зони    Тип реактора

 

           

            РБМК-1000   ВВЕР-1000

 

           

            Довжина

(поч/кін),

км        Ширина,

KM     Площа, км      Довжина

(поч/кін),

км        Ширина,

KM     Площа, км

3 3 3 3 3 10

30

50        М        145      8,42     959      74,5     3,7       216

 

            A         34,1     1,74     46,6     9,9       0,29     2,27

 

            Б          —        —        —        —        —        —

 

            В         —                                                      

 

            Г          —        —        —        —        —        —

 

            м         270      18,2     3860    155      8,76     107111

 

            A         75        3,92     231      29,5     1,16     26,8

 

            Б          17,4     0,69     9,46     —        —        —

 

            В         5,8       0,11     0,52     —        —        —

 

            Г          —        —        —        —        —        —

 

            м         418      31,5     10300  284      18,4     41112

 

            A         145      8,42     959      74,5     3,51     205

 

            Б          33,7     1,73     45,8     9,9       0,28     2,21

 

            В         17,6     0,69     9,83     —        —        —

 

            Г          —        —        —        —        —        —

 

            м         583      42,8     19600  379      25,3     7530

 

            A         191      11,7     1700    100      5,24     411

 

            Б          47,1     2,4       88,8     16,8     0,62     8,15

 

            В         23,7     1,1       20,5     —        —        —

 

            Г          9,41     0,27     2,05     —        —        —  

Таблиця 8

РОЗМІРИ ПРОГНОЗОВАНИХ ЗОН ЗАБРУДНЕННЯ МІСЦЕВОСТІ НА СЛІДІХМАРИ ПРИ АВАРІЇ HA АЕС (КАТЕГОРІЯ СТІЙКОСТІ — ІЗОТЕРМІЯ, vMp = 10 м/с)

 

Вихід

актив-

ності, %          Індекс зони    Тип реактора

 

           

            РБМК-1000   ВВЕР-1000

 

           

            Довжина

(поч/кін),

км        Ширина,

KM     Площа, км      Довжина

(поч/кін),

км        Ширина,

KM     Площа, км

3

10 30 50          М        135      5,99                 53        1,87     78

 

            A         26        1,04     21        5,22     0,07     0,31

 

            Б          —        —        —        —        —        —

 

            В         —                                                      

 

            Г          —        —        —        —        —        —

 

            м         272      14        3080    110      5,33     400

 

            A         60        2,45     115      19        0,58     875

 

            Б          11        0,32     3,02     —        —        —

 

            В         —                                                      

 

            Г          —        —        —        —        —        —

 

            м         482      28        10700  274      13        2880

 

            A         135      5,99     635      53        1,87     78

 

            Б          25        1,02     20        5,05     0,07     0,29

 

            В         12        0,33     3,14     —        —        —

 

            Г          —        —        —        —        —        —

 

            м         619      37        18300  369      19        5690

 

            A         184      8,71     1260    79        3,22     201

 

            Б          36        1,51     42        10        0,27     2,18

 

            В         17        0,59     838      —        —        —

 

            Г          —        —        —        —        —        — Таблиця 9

РОЗМІРИ ПРОГНОЗОВАНИХ ЗОН ЗАБРУДНЕННЯ МІСЦЕВОСТІ НА СЛІДІХМАРИ ПРИ АВАРІЇ HA АЕС (КАТЕГОРІЯ СТІЙКОСТІ — ІНВЕРСІЯ, Кмр = 5 м/с)

 

Вихід

актив-

ності, %          Індекс зони    Тип реактора

 

           

            РБМК-1000   ВВЕР-1000

 

           

            Довжина

(поч/кін),

км        Ширина,

KM     Площа, км      Довжина(

поч/кін),

км        Ширина,

KM     Площа, км

3

3 3 3 3

10

10

10 10 10

30

30

30 30 30

50 50

50

50 50   м         126 (11/137)   3,63     359      17 (29/46)       0,61     8,24

 

            A         —        —        —        —        —        —

 

            Б          —        —        —        —        —        —

 

            В         —                                                      

 

            Г          —        —        —        —        —        —

 

            м         241 (8/249)     7,86     1490    76 (13/89)       2,58     154

 

            A         52 (10/69)       1,72     71        —                    —

 

            Б          —        —        —        —        —        —

 

            В         —                                                      

 

            Г          —        —        —        —                    —

 

            м         430 (6/436)     14        4760    172 (10/182)   5,8       686

 

            A         126      3,63     359      17(29/46 )       0,61     8,25

 

            Б          —        —        —        —        —       

 

            В         —                                                      

 

            Г          —        —        —        —                    ,

 

            м         562

(5/567)            18        8280    204

(8/212)            6,91     11,1

 

            A         168 (11/179)   4,88     644      47 (17/64)       1,52     56

 

            Б          15

(28/43)            0,41     4,95     —        —        —

 

            В         —                                                      

 

            Г          —        —        —        —        —        — Таблиця 10

РОЗМІРИ ПРОГНОЗОВАНИХ ЗОН ЗАБРУДНЕННЯ МІСЦЕВОСТІ НА СЛІДІХМАРИ ПРИ АВАРІЇ HA АЕС (КАТЕГОРІЯ СТІЙКОСТІ — ІНВЕРСІЯ, Veep = 5 м/с)

 

Індекс зони

 

Тип реактора Вихід

актив-

ності, %

 

зони

 

Довжина (поч/кін),

KM

 

РБМК-1000

Ширина,

KM

 

Площа,

KM

 

Довжина (поч/кін),

KM

 

ВВЕР-1000

Ширина,

KM

 

Площа,

KM

 

 

3 3 3 3 3 10

30

50        м         115      30,4     275      —        —        —

 

            A         —        —        —        —        —        —

 

            Б          —        —        —        —        —        —

 

            В                                                                   

 

            Г          —        —        —        —        —        —

 

            м         239      6,81     1280    73        2,1       118

 

            A         42        1,18     38        —        —        —

 

            Б          —        —        —        —        —        —

 

            В                                                                   

 

            Г          —        —        —        —        —        —

 

            м         441      12        4470    162      4,4       558

 

            A         115      3,04     275      —        —        —

 

            Б          —        —        —        —        —        —

 

            В                                                                   

 

            Г          —        —        —        —        —        —

 

            м         579      17        7900    224      6,3       1410

 

            A         156      4,24     519      33        9,95     25

 

            Б          —        —        —        —        —        —

 

            В                                                                   

 

            Г          —        —        —        —        —        —

 

 

ДОЗА ВИПРОМІНЮВАННЯ, ОТРИМАНА ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

ЗА УМОВ ВІДКРИТОГО РОЗТАШУВАННЯ В СЕРЕДИНІ ЗОНИ ЗАБРУДНЕННЯ

ЗонаМ

 

Час початку опромінення після авари       Тривалість перебування в зоні забруднення

 

            години           ДНІ     місяці

 

            1          2          3          5          6          7          9          12        15        18        1          1,5       2          3          5            10        15        1          2          6          12

s

X X

ч о

и          1          0,04     0,07     01        0,16     0,19     0,21     0,26     0,33     0,38     0,45     0,55     0,74     0,9       1,18            1,64     2,51     3,19     4,7       6,78     11,5     15,8

 

            2          0,03     0,06     0,09     0,15     0,17     0,2       0,24     0,31     0,37     0,42     0,53     0,71     0,87     1,15            1,61     2,48     3,15     4,67     6,74     11,6     15,8

 

            3          0,03     0,06     0,08     0,14     0,16     0,19     0,23     0,29     0,35     0,41     0,51     0,69     0,85     1,13            1,58     2,45     3,12     4,63     6,71     114      15,7

 

            5          0,02     0,05     0,08     0,12     0,13     0,17     0,21     0,27     0,33     0,38     0,48     0,65     0,81     1,08            1,54     2,4       3,07     4,58     6,65     11,4     15,7

 

            6          0,02     0,05     0,07     0,12     0,14     0,16     0,2       0,26     0,32     0,37     0,47     0,64     0,79     1,07            1,52     2,38     3,05     4,55     6,62     11,4     15,6

 

            7          0,02     0,04     0,07     0,11,    0,13     0,16     0,2       0,25     0,31     0,36     0,45     0,63     0,78     1,05            1,5       2,36     3,03     4,53     6,6       11,3     15,6

 

            9          0,02     0,04     0,06     0,11     0,13     0,15     0,18     0,24     0,29     0,34     0,43     0,6       0,75     1,02            1,47     2,32     2,99     4,49     6,55     11,3     15,6

 

            12        0,02     0,04     0,06     0,11     0,12     0,13     0,17     0,22     0,27     0,32     0,41     0,57     0,72     0,9            1,42     2,27     2,93     4,43     6,49     11,2     15,5

 

            15        0,01     0,03     0,05     0,09     0,11     0,13     0,16     0,21     0,26     0,3       0,39     0,55     0,69     0,95            1,39     2,23     2,89     4,38     6,44     11,2     15,4

 

            18        0,01     0,03     0,05     0,08     0,1       0,12     0,15     0,2       0,25     0,29     0,37     0,53     0,67     0,92            1,35     2,19     2,84     4,33     6,39     11,1     15,4

'х ч      1          0,01     0,03     0,04     0,08     0,08     0,11     0,13     0,16     0,33     0,27     0,35     0,49     0,63     0,87            1,29     2,11     2,76     4,24     6,29     11        15,3

 

            2          0,01     0,02     0,03     0,06     0,07     0,06     0,13     0,14     0,18     0,21     0,28     0,4       0,52     0,74            1,13     1,02     2,53     3,9       6          10,7     14,9

 

            3          0,01     0,02     0,03     0,05     0,06     0,07     0,12     0,12     0,15     0,18     0,24     0,35     0,46     0,66            1,02     1,75     2,36     3,77     5,77     10,4     14,7

 

            5          —        0,01     0,02     0,04     0,05     0,06     0,07     0,1       0,12     0,15     0,19     0,29     0,38     0,55            0,87     1,55     2,11     3,47     5,42     10,3     14,3

 

            10        —        0,01     0,01     0,03     0,03     0,04     0,05     0,07     0,09     0,11     0,14     0,21     0,26     0,42            0,67     1,24     1,74     2,87     4,82     9,34     13,5

 

            15        —        0,01     0,01     0,03     0,03     0,03     0,04     0,06     0,07     0,09     0,12     0,17     0,23     0,35            0,52     1          1,51     2,05     4,4       8,81     12,9

х « о

'8         1          —        —        0,01     0,01     0,02     0,02     0,03     0,04     0,05     0,06     0,08     0,12     0,16     0,24            0,4       0,78     1,13     2,67     3,6       7,71     11,6

 

            2          —        —        —        0,01     0,01     0,01     0,02     0,02     0,03     0,04     0,05     0,08     0,11     0,17            0,28     0,55     0,81     1,53     2,17     6,4       10,1

 

            3                                                                                0,01     0,01     0,01     0,02     0,02     0,04     0,05     0,08            0,14     0,23     0,43     0,64     1,61     4,18     7,19

 

            12                                                                                                      0,01     0,01     0,01     0,02     0,03     0,05            0,09     0,18     0,27     0,54     1,06     2,91     5,29

Примітка:

1.         Дози випромінювання на внутрішній межі зони приблизно в 3,2 раза більші, а на зовніпшій - у 3,5 раза менпгі вказаних у таблиці.

2.         При визначенні за допомогою таблиці часу початку чи тривалості перебування (Т) у зоні необхідно задану зону випроміню-вання розділити на 3,2 при перебуванні л/с на внутрішній межі зони або помножити на 3,2 — при перебуванні на зовнішній межі зони.

 

ДОЗА ВИПРОМІНЮВАННЯ, ОТРИМАНА ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

ЗА УМОВ ВІДКРИТОГО РОЗТАШУВАННЯ В СЕРЕДИНІ ЗОНИ ЗАБРУДНЕННЯ

ЗонаА

 

Час початку опромінення після аварп       Час після аварії, на який перераховуються потужності дози випромінювання

 

            години           ДНІ     місяці

 

            1          2          3          5          6          7          9          12        15        18        1          1,5       2          3          5            10        15        1          2          6          12

s

X X

ч о

и          1          0,4       0,76     1,08     1,66     1,93     2,18     2,66     3,32     3,94     4,51     5,56     7,41     9,03     11,8            16,4     25,1     3,19     47        67,8     115      158

 

            2          0,35     0,67     0,97     1,52     1,77     2,02     2,48     3,t3      3,72     4,28     5,32     7,14     8,75     11,5            16,1     24,8     31,5     46,7     67,4     115      158

 

            3          0,32     0,62     0,9       1,42     1,66     1,9       2,35     2,97     3,56     4,11     5,13     6,93     8,52     11,3            15,8     24,5     31,2     46,3     67,4     114      157

 

            5          0,28     0,54     0,8       1,08     1,51     1,73     2,15     2,75     3,31     3,84     4,82     6,59     8,15     10,8            15,4     24        30,7     45,8     66,2     114      156

 

            6          0,26     0,52     0,76     1,02     1,45     1,66     2,07     2,66     3,21     3,73     4,77     6,44     7,99     10,7            15,2     23,8     30,5     45,5     66,2     114      156

 

            7          0,25     0,49     0,73     1,08     1,39     1,6       2          2,58     3,12     3,63     4,59     6,31     7,85     10,5            15        23,6     30,3     45,3     66        113      156

 

            9          0,23     0,46     0,68     1,1       1,31     1,51     1,89     2,44     2,96     3,46     4,15     5,79     7,21     9,88            14,2     22,7     29,3     44,9     61,5     113      156

 

            12        0,21     0,42     0,62     1,02     1,21     1,39     1,76     2,28     2,77     3,25     3,96     5,54     6,99     9,58            12,9     22,3     28,9     44,3     64,9     112      156

 

            15        0,18     0,39     0,58     0,95     1,13     1,31     1,65     2,15     2,62     3,08     3,78     5,33     6,77     9,27            13,5     21,9     28,4     43,8     64,4     112      154

 

            18        0,18     0,36     0,54     0,89     1,07     1,23     1,56     2,04     2,5       2,94     4,39     6,08     7,59     8,8            14,2     22,7     29,3     43,3     63,9     111      154

'х ч      1          0,16     0,33     0,49     0,81     0,97     1,12     1,43     1,87     2,3       2,71     3,51     4,98     6,34     8,79            12,9     21,1     27,6     42,4     62,9     110      153

 

            2          0,12     0,25     0,3       0,63     0,75     0,87     1,11     1,47     1,82     2,16     2,83     4,09     5,28     7,47            11,3     19        25,3     39,8     60        107      149

 

            3          0,1       0,21     0,32     0,53     0,64     0,74     0,95     1,26     1,56     1,66     2,44     3,57     4,63     6,63            10,2     17,5     23,6     37,5     57,7     104      147

 

            5          0,08     0,17     0,25     0,43     0,51     0,6       0,76     1          1,26     1,51     1,99     2,93     3,84     5,57            8,74     15,5     21,1     34,7     54,2     100      143

 

            10        0,06     0,12     0,18     0,34     0,37     0,43     0,55     0,74     0,92     1,1       1,46     2,17     2,87     4,21            6,76     12,4     17,4     29,7     48,2     93,4     135

 

            15        0,05     0,1       0,15     0,25     0,3       0,35     0,45     0,6       0,75     0,9       1,2       1,79     2,37     3,51            5,68     10,6     15,1     26,5     44        88,1     129

X

« о

'8         1          0,03     0,07     0,1       0,17     0,21     0,24     0,31     0,42     0,53     0,63     0,84     1,26     1,67     2,44            4,08     7,86     11,3     20,7     36        77,1     116

 

            2          0,02     0,04     0,07     0,12     0,14     0,16     0,21     0,28     0,36     0,43     0,57     0,86     1,14     1,7            2,82     5,52     8,1       15,3     27,7     64        101

 

            3          0,01     0,02     0,03     0,06     0,07     0,08     0,11     0,14     0,18     0,22     0,29     0,44     0,59     0,88            1,46     2,81     4,33     6,46     16,1     48,4     71,9

 

            12        —        0,01     0,02     0,03     0,04     0,05     0,06     0,09     0,11     0,13     0,18     0,27     0,37     0,55            0,92     1,84     2,76     5,45     10,6     29,1     52,9

Примітка:

1.         Дози випромінювання на внутрішній межі зони приблизно в 3,2 раза більші, а на зовніпшій — у 3,5 раза менші вказаних у таблиці.

2.         При визначенні за допомогою таблиці часу початку чи тривалості перебування (Т) у зоні необхідно задану зону випромінювання роз-ділити на 3,2 при перебуванні л/с на внутрішній межі зони або помножити на 3,2 — при перебуванні на зовнішній межі зони.

 

ДОЗА ВИПРОМІНЮВАННЯ, ОТРИМАНА ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

ЗА УМОВ ВІДКРИТОГО РОЗТАШУВАННЯ В СЕРЕДИНІ ЗОНИ ЗАБРУДНЕННЯ

ЗонаБ

 

                        Тривалість перебування в зоні забруднення

опромінення шсля аварп     години           ДНІ     місяці

 

            1          2          3          5          6          7          9          12        15        18        1          1,5       2          3          5            10        15        1          2          6          12

s

X X

ч о

и          1          2,23     4,17     5,93     9,11     10,5     11,9     14,6     18,2     21 ,5    24,7     30,4     40,6     49,4     64,9            90,1     137      174      257      371      633      868

 

            2          1,94     3,7       5,34     8,34     9,47     11        13,6     17,1     20,4     23,4     29,1     39,1     48        63,2            88,4     136      172      255      369      631      866

 

            3          1,76     3,4       4,39     7,79     9,13     10,4     12,8     16,3     19,5     22,5     28,1     37,8     46,7     62            87        134      171      254      367      629      864

 

            5          1,53     3          4,39     7,02     8,27     9,48     11,8     15        18,1     21        26,4     36,1     44,6     59,6            84,4     131      168      251      364      626      860

 

            6          1,46     2,85     4,19     6,73     7,93     9,11     11,3     14,5     17,5     20,4     25,7     35,3     43,8     58,7            83,4     130      167      249      363      624      859

 

            7          1,39     2,73     4,02     6,48     7,65     8,8       11        14,1     17        19,9     25,1     34,5     43        57,8            82,4     129      166      248      361      623      858

 

            9          1,29     2,53     3,74     '6,06    7,17     8,27     10,3     13,3     16,2     18,9     24        33,3     41,6     56,2            80,6     127      163      '246     359      671      855

 

            12        1,17     2,31     3,43     5,59     6,63     7,65     9,64     12,4     15,2     17,8     22,7     31,7     40        54            78        124      160      242      355      617      851

 

            15        1,08     2,15     3,19     5,22     6,2       7,17     9,06     11,7     14,3     16,9     21,6     30,3     38,7     52,3            76,1     177      158      240      357      614      848

 

            18        1,02     2,02     3          4,92     5,86     6,78     8,58     11,1     13,7     16,1     20,7     29,2     37        51            74,2     119      155      237      350      611      845

'х ч      1          0,92     1,82     2,72     4,47     5,33     6,17     7,84     10,2     12,6     14,8     19,2     27,3     ?          48            71,6     116      151      232      345      605      839

 

            2          0,7       1,4       2,69     3,46     4,13     4,8       6,13     8,08     9,9       11,8     15,5     22,4     ?          40,9            62        104      138      218      328      588      821

 

            3          0,59     1,18     1,7       2,93     3,51     4,08     5,22     6,91     8,57     10,2     13,4     19,5     ?          36,3            55,7     96,3     179      206      316      574      801

 

            5          0,47     0,94     1,41     2,35     2,82     3,82     4,21     5,58     6,94     8,28     11        16        21        30,5            47,8     85        116      190      797      557      783

 

            10        0,34     0,68     1,02     1,1       2,04     2,38     3,06     4,06     5,07     6,06     8,04     11,9     15,7     23,2            37,6     68,2     95,5     103      764      517      740

 

            15        0,28     0,55     0,83     1,39     1,67     1,95     2,5       3,33     4,16     4,98     6,61     9,84     13        19            31        58,9     875      145      741      4R?      708

X

« о       1          0,19     0,38     0,58     0,93     1,16     1,35     1,74     2,32     2,9       3,48     4,63     6,9       9,18     13,6            22,3     43        675      113      197      477      640

 

            2          0,13     0,26     0,39     0,65     0,79     0,92     1,18     1,57     1,97     2,36     3,15     4,7       6,27     9,36            15,4     30,2     44,4     84        157      350      555

 

            3          0,06     0,13     0,2       0,35     0,4       0,47     0,64     0,81     1,01     1,21     1,62     2,43     3,23     4,84            8          16        737      46,3     88,5     229      394

 

            12        0,04     0,08     0,12     0,21     0,25     0,29     0,38     0,51     0,63     0,76     1,02     1,53     2          3,05            5,08     10,1     15,1     30        58,2     159      289

О         Примітка:

О         1. Дози випромінювання на внутрішній межі зони приблизно в 1,7 раза більші, а на зовніпшій —у 1,7 раза менші вказаних у таблиці.

3          2. При визначенні за допомогою таблиці часу початку чи тривалості перебування (Т) у зоні необхідно задану зону випромінюван-

*          ня розділити на 1,7 при перебуванні л/с на внутрішній межі зони або помножити на 1,7 — при перебуванні на зовнішній межі зони.

 

ДОЗА ВИПРОМІНЮВАННЯ, ОТРИМАНА ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

ЗА УМОВ ВІДКРИТОГО РОЗТАШУВАННЯ B СЕРЕДИНІ ЗОНИ ЗАБРУДНЕННЯ

ЗонаВ

 

Час початку опромінення після аварп       Тривалість перебування в зоні забруднення

 

            години           ДНІ     місяці

 

            1          2          3          5          6          7          9          12        15        18        1          1,5       2          3          5            10        15        1          2          6          12

s

X X

ч о

и          1          7,05     13,2     18,7     28,6     33,4     37,8     46,1     57,6     68,2     78,1     96,3     128      156      205            285      436      553      815      1174    2004    2745

 

            2          8,14     11,7     16,9     26,3     30,8     35        43        54,2     64,5     74,2     92,1     123      151      200            279      430      547      808      1168    1997    2739

 

            3          5,58     10,7     15,9     24,6     28,8     32,8     40,7     51,6     61,7     71,2     88,8     120      147      195            274      425      541      803      1162    1991    2730

 

            5          4,86     9,48     13,9     22,2     26,1     29,9     37,3     47,6     57,3     66,5     83,6     114      141      188            267      416      532      793      1152    1981    2722

 

            6          4,61     9,03     13,2     21,2     25,1     28,8     3?,9     46,1     55,6     64,5     81,5     111      138      185            263      4?2      528      789      1148    1976    2717

 

            7          4,41     8,64     12,7     20,5     24,2     27,8     3?,8     44,7     54        62,9     79,5     109      136      182            260      4?9      525      785      1143    1971    2713

 

            9          4,08     8,02     11,8     19,1     22,7     26,1     3?,8     42,3     51,3     59,9     76,1     105      131      187            254      402      518      778      1136    1963    2704

 

            12        3,71     7,33     10,6     17,6     20,9     24,2     30,4     39,5     48,3     56,3     72        100      125      171            247      394      508      776      1125    1952    2692

 

            15        3,44     6,81     10,1     16,5     19,6     22,6     28,6     37,2     45,3     53,4     68,5     96        121      165            240      386      500      759      1115    1942    2683

 

            18        3,23     6,4       9,51     15,5     18,5     21,4     27,1     35,3     43,3     50,9     65,5     92,4     116      160            234      379      493      750      1107    1932    2673

'х ч      1          2,81     5,78     8,6       14,1     16,6     19,5     24,7     32,4     39,8     47        60,8     86,3     109      152            224      367      479      735      1091    1915    2655

 

            2          2,22     4,43     6,62     10,9     13        15,2     19,3     25,5     31,6     37,5     49        70,9     91,4     129            195      330      439      689      1040    1855    2598

 

            3          1,88     3,43     5          9,28     11,1     12,9     15,5     21,8     27,1     32,5     42,4     61,8     80,3     114            176      304      409      654      1000    1815    2552

 

            5          1,5       2,98     4,48     7,45     8,92     10,3     13,3     17        21,9     26,5     34,5     50,8     66,6     96,5            151      268      369      601      939      1745    2478

 

            10        1,08     2,16     3,24     5,39     5,47     7,54     9,67     12,8     16        19,1     25,4     37,7     49,7     73            117      216      302      515      835      1613    2342

 

            15        088      1,77     2,05     4,41     5,29     6,17     7,92     10,5     13,1     15,7     20,9     31,1     41,1     60,8            98,5     184      262      459      762      1526    2241

х « о

'8         1          0,61     1 23     1,84     3,07     3,68     4,29     5,52     7,35     9,18     11        14,6     21,8     29        43,1            70,7     138      197      369      625      1335    2025

 

            2          041      0,83     1,24     2,08     2,49     2,91     3,74     4,99     6,23     7,47     9,91     14,9     19,8     29,6            48,9     95,6     140      365      481      1109    1756

 

            3          0,21     043      0,64     1,07     1 29     1,5       1,92     2,56     3,21     3,85     5,13     7,68     10,2     15,3            25,4     50,4     75        146      280      725      1246

 

            12        0,13     0,26     0,4       0,64     0,81     0,94     1,29     1,01     2,01     2,42     3,22     4,68     645      9,67            16        32        47,8     94        184      504      914

 

Примітка:

1.         Дози випромінювання на внутрішній межі зони приблизно в 1,8 раза більші, а на зовнішній — у 1,8 раза менші вказаних у таблиці.

2.         При визначенні за допомогою таблиці часу початку чи тривалості перебування (Т) у зоні необхідно задану зону випроміню-вання розділити на 1,8 при перебуванні л/с на внутрішній межі зони або помножити на 1,8 при перебуванні на зовнішній межі зони.

 

ДОЗА ВИПРОМІНЮВАННЯ, ОТРИМАНА ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

ЗА УМОВ ВІДКРИТОГО РОЗТАШУВАННЯ В СЕРЕДИНІ ЗОНИ ЗАБРУДНЕННЯ

ЗонаГ

 

Час початку опромінення після аварп                   Тривалість перебування в зоні забрудь      іення              

 

            години           ДНІ     місяці

 

            1          2          3          5          6          7          9          12        15        18        1          1,5       2          3          5            10        15        1          2          6          12

s

X X

ч о

и          1          23,1     43,3     61,7     94,7     109      124      151      189      229      256      316      422      514      674            937      1433    1817    2679    3861    6586    9424

 

            2          20,1     48,5     55,5     96,7     101      115      141      178      212      244      302      406      498      857            918      1413    1797    2658    3835    6563    9001

 

            3          18,3     36,5     51,3     81        94,9     108      133      189      202      234      292      396      485      643            893      1367    1780    2740    3820    6544    8981

 

            5          16        31,1     45,6     73        85,9     98,5     122      156      188      218      274      375      464      620            877      1368    1758    2608    3787    6510    8947

 

            6          15,1     29,6     43,6     69,9     82,5     94,7     118      151      182      212      267      367      455      610            866      1350    1737    2594    3773    6495    8931

 

            7          14,5     28,4     41,8     67,3     75,5     91,4     114      146      177      206      261      359      447      600            856      1344    1725    2581    3759    6480    8916

 

            9          13,4     26,3     39        53        74,6     85,9     107      109      168      197      250      346      432      584            847      1323    1702    2557    3733    6453    8869

 

            12        12,2     24        35,7     58,1     68,9     79,5     100      129      158      185      236      329      413      562            812      1294    1672    2524    3698    6416    8851

 

            15        11,3     22,6     33,2     54,2     84,5     74,5     99,1     122      149      175      225      315      397      544            791      1269    1645    2494    3667    6383    8817

 

            18        10,6     21        31,2     51,2     60,9     70,5     89,2     114      142      167      215      303      384      522            772      1240    1620    2467    3638    6851    8785

'х ч      1          9,?7     19        28,2     46,4     55,3     64,1     81,4     106      130      154      199      283      361      500            738      1206    1576    2418    3585    ??95    8727

 

            2          ?          14,5     21,7     35,9     42,9     49,9     63,7     84        102      12?      161      233      300      425            944      1086    1443    2265    3417    6112    8537

 

            3          6,13     12,3     18,4     30,5     36,5     42,4     54,8     81,8     89,1     106      139      203      263      377            581      1001    1346    2150    3288    5907    8387

 

            5          4,93     9,85     14,7     24,4     29,9     34,1     43,7     58        72,1     86,1     113      167      218      317            497      882      1206    1977    3083    5737    6144

 

            10        3,56     7,11     10,6     17,4     21,2     24,7     31,8     42,2     52,6     63        83,5     123      163      240            385      708      992      1694    2744    5321    7699

 

            15        2,91     5,81     8,72     14,5     17,4     20,2     26        34,6     43,2     51,7     68,7     102      135      200            323      607      862      1510    2506    5017    7365

X

« о

'8         1          2,02     4,04     6,06     10,1     12,1     14,1     18,1     24,1     30,1     36,1     48,1     71,8     96,4     144            232      447      647      1182    2054    4389    6656

 

            2          1,36     2,73     4,1       6,84     8,12     9,57     12,3     16,4     20,4     24,5     32,7     48,9     65,1     97,3            160      314      461      871      1581    3646    5763

 

            3          0,71     1,4       2,12     3,51     4,22     4,93     6,34     8,43     10,5     12,5     16,8     25,2     33,6     50,3            84        165      246      484      920      2384    4097

 

            12        0,43     0,87     1,32     2,21     2,66     3,09     3,96     5,3       6,63     7,85     10,6     15,9     21,9     31,7            53        105      157      310      505      1657    3003

Примітка:

1.         Дози випромінювання на внутрішній межі зони приблизно в 1,8 раза більші, а на зовніпшій — у 1,8 раза менші вказаних у таблиці;

2.         При визначенні за допомогою таблиці часу початку чи тривалості перебування (Т) у зоні необхідно задану зону випромінюван-ня розділити на 1,8 при перебуванні л/с на внутрішній межі зони або помножити на 1,8 - при перебуванні на зовнішній межі зони.