Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3.3.3. МЕДИЧНІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ : Цивільна оборона : Бібліотека для студентів

3.3.3.3. МЕДИЧНІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Медичний захист населення є складовою частиною комплексу медичних заходів цивільної оборони. Він має на меті на основі прогнозування можливої небезпеки для здоров’я людей попередити чи послабити вражаючий вплив на них іонізуючих випромінювань, отруйних речовин і бактеріальних засобів шля-хом проведення спеціальних профілактичних заходів із застосу-ванням медичних засобів захисту, а також організації санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Застосування медичних засобів захисту може знизити чи за-побігти впливу на людей окремих вражаючих факторів надзви-чайних ситуацій, особливо при діях особового складу сил ЦО в осередку ураження (зараження). За певних умов застосування цих засобів може підвищити ефективність інших способів захис-ту (у ході розосередження й евакуації населення, при укритті в захисних спорудженнях і т. п.). Разом з тим не можна орієнтуватися тільки на один спосіб за-хисту, яким би надійним він не був. У кожному конкретному ви-падку перевагу слід віддавати тому з них, який найбільше відпо-відає обстановці, що склалася. Завдання полягає в тому, щоб підготувати і при необхідності застосувати будь-який або одно-часно усі в комплексі способи захисту і досягти тим самим на-дійнішого захисту населення.

Медичні засоби захисту призначені для профілактики і на-дання допомоги населенню, що постраждало від надзвичайних ситуацій. 3 їхньою допомогою можна врятувати життя великій кількості людей, попередити або значно знизити розвиток ура-жень у них, підвищити стійкість організму людини до вражаючо-го впливу радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засо-бів. До медичних засобів захисту відносяться:

•          радіозахисні препарати;

•          засоби захисту від впливу отруйних речовин — антидоти;

•          протибактеріальні засоби (антибіотики, вакцини, сироватки й ін.).

Радіозахисні препарати призначаються для профілактики ура-жень іонізуючими випромінюваннями й ослаблення прояву про-меневої хвороби.

Антидоти — специфічні протиотрути; використовуються для профілактики ураження людей отруйними речовинами. У випад-ку їх раннього застосування досягається високий ефект.

Протибактеріальні препарати — засоби профілактики інфек-ційних захворювань.

Зазначені вище медичні засоби захисту включаються в основ-ному в аптечки індивідуальні (АІ). Вони містять препарати: ра-діозахисні — засоби № 1 і 2; засіб, використовуваний при отру-єннях фосфорорганічними речовинами (ФОР); протиблювотний засіб; протибактеріальні засоби № 1 і № 2. Передбачено вклю-чення і протибольового засобу. В АІ-2 є інструкція щодо застосу-вання МСЗ.

До медичних засобів захисту відносяться: пакет перев'язу-вальний медичний (ППМ), який складається із стерильної пов'яз-ки для надання допомоги при пораненнях і опіках; індивідуаль-ний протихімічний пакет (ІПП-8), призначений для надання са-мо- і взаємодопомоги при ураженні ОР. 3 його допомогою про-водять часткову спеціальну обробку безпосередньо після ура-ження ОР або СДОР.

Профілактика уражень населення, надання першої медичної допомоги людям в осередках ураження, а потім і лікарської допомоги з використанням усіх медичних засобів захисту поклада-ються на формування й установи медичної служби ЦО. В той же час враховується необхідність у будь-якій складній обстановці надати першу допомогу у осередках ураження, як правило, у найкоротші терміни, що обчислюються хвилинами. Цього можна досягти лише при активній участі самого населення в порядку само- і взаємодопомоги. 3 урахуванням цього все населення на-вчається відповідним прийомам.

Слід зазначити, що якими б ефективними не були медичні за-соби захисту, усе-таки першорядне місце має попередження над-ходжень радіоактивних і отруйних речовин, а також бактеріаль-них засобів в організм людини.

Застосування індивідуальних засобів медичного захисту попе-реджає ураження людини, послаблює вплив на неї певних факто-рів. Наприклад, дотримання правил особистої гігієни і застосу-вання протибактеріальних засобів (антибіотиків, вакцин та ін.) оберігає від інфекційних захворювань.

Вчасно накладена стерильна пов'язка на рану або місце опі-ку — це не тільки надання медичної допомоги, а й засіб попере-дження ускладнень.

Порядок видачі і збереження медичних засобів індивідуального захисту

У першу чергу медичними засобами захисту забезпе-чується особовий склад формувань, робітники та службовці об'єк-тів, розташованих у категорованих містах, а також населення міст й інших населених пунктів, у яких є хімічно небезпечне вироб-ництво й АЕС.

У другу чергу засобами медичного захисту забезпечується інше населення категорованих міст, жителі населених пунктів, розташованих у зонах можливого руйнування, і все населення міст та інших населених пунктів, на території яких розташовані категоровані об'єкти народного господарства.

У третю чергу медичними засобами захисту забезпечується все інше населення, включаючи жителів сільських населених пунктів.

Медичні засоби захисту видаються, при цьому треба повідом-ляти, хто і де їх буде одержувати, де їх будуть видавати.

Після одержання аптечки необхідно перевірити її комплект-ність і вивчити правила користування нею за інструкцією. He ре-комендується розкривати аптечку без потреби, перекладати і розкривати пенали з таблетками. He можна порушувати герметич-ність упаковки перев'язувального і протихімічного пакетів.

Отримані медичні засоби зберігаються в населення до особли-вого розпорядження керівництва цивільної оборони. Невикорис-тані пакети й аптечки здаються на склад в установленому поряд-ку. При загрозі надзвичайних ситуацій медичні засоби індивідуального захисту повинні завжди перебувати в готовності до використання в будь-яку хвилину.

Зберігання, збереження і підтримання в готовності медичних засобів захисту, призначених для особового складу формувань, робітників та службовців, інших категорій працюючого населен-ня, учнів, студентів, покладається на начальників ЦО об'єктів, a для іншого населення — на начальників ЦО міст і районів.

Медичні засоби захисту зберігаються як безпосередньо на об'єктах народного господарства, так і на складах резерву поза містом.

Найважливішою вимогою, яка пред'являється організації до використання цих засобів, є забезпечення можливості найшвид-шого їхнього застосування в разі потреби.

Для цього засоби, що зберігаються безпосередньо на об’єктах, закріплюються за тими особами, для яких вони призначені, і по-винні знаходитися в постійній готовності до видачі в мінімально короткий термін як у мирний час, при аваріях і катастрофах, так і при загрозі нападу противника.

Планами ЦО визначений порядок видачі формуванням і насе-ленню медичних засобів захисту при введенні відповідних сту-пенів готовності ЦО. Разом з тим ці засоби можуть видаватися і до введення певного ступеня готовності розпорядницьким шля-хом за особливими вказівками.

Пакет перев’язувальний медичний (ППМ)

Промисловість випускає три типи пакетів: індивідуа-льний, звичайний, першої допомоги з однією подушечкою і пер-шої допомоги з двома подушечками. Розрізняються вони за спо-собом упакування, кількості подушечок і розмірами.

Індивідуальний перев'язувальний пакет складається з бинта, двох ватно-марлевих подушечок, чохла і шпильки. Розкривши пакет, виймають бинт і стерильні подушечки так, щоб не торка-тися їх внутрішньої сторони руками. Подушечки накладаються внутрішньою стороною на поранену поверхню, при наскрізних пораненнях — на вхідний і вихідний отвори і прибинтовують, кі-нець бинта закріплюють шпилькою. Порядок накладання пов’язки

•          розкрити пакет, вийняти шпильку і приколоти її до одягу;

•          лівою рукою взяти кінець бинта, а правою — скатку бинта і розгорнути його;

•          накласти подушечки, не торкаючись ними інших предметів, на рану чи опік тією стороною, яка не прошита нитками;

•          прибинтувати подушечки а кінець бинта закріпити шпиль-кою.

Аптечка індивідуальна (АІ-2)

Практика показує, що при вивченні аптечки індивідуальної вона повинна бути в руках у тих, кого навчають. У ній міститься набір медичних засобів, розподілених по гніздах. Розмір аптечки: 90 х 100 х 20 мм. Маса — 130 г.

Аптечка індивідуальна містить медичні засоби захисту і при-значена для надання допомоги, самодопомоги, взаємодопомоги при пораненнях і опіках (для зняття болю) і попередження чи ослаблення уражень фосфорорганічними ОР, бактеріальними за-собами і радіоактивними речовинами.

Протибольовий засіб знаходиться в гнізді № 1 у шприц-тюбику. В даний час це гніздо резервне. Шприц-тюбик застосо-вується при переломах, великих ранах і опіках. При його застосу-ванні дотримуються таких правил:

•          правою рукою візьміть корпус шприц-тюбика, а лівою — ребристий ободок корпуса;

•          обертальним рухом правої руки поверніть корпус за ходом годинникової стрілки;

•          лівою рукою зніміть з голки ковпачок;

•          тримаючи шприц-тюбик голкою нагору, видавіть з нього по-вітря до появи першої краплі на кінчику голки;

•          не торкаючись голки руками, введіть її в м’які тканини стег-на чи руки, у верхню частину сідниці і видавіть вміст шприц-тюбика;

•          не розтискаючи пальців, витягніть голку;

•          приколіть шприц-тюбик до одягу на груди. В екстрених ви-падках укол робити через одяг. Засіб для попередження отруєння фосфорорганічними ОР (антидот) знаходиться в гнізді № 2 у кру-глому пеналі червоного кольору. Приймають його за сигналом аварії на хімічно небезпечному об’єкті чи загрозі хімічного зара-ження — одну таблетку. Потім відразу ж надягають протигаз. 3 появою і наростанням ознак отруєння слід прийняти ще одну таблетку. Повторно приймати препарат рекомендується не рані-ше ніж через 5—6 годин.

Протибактеріальний засіб № 1 розміщується в гнізді № 5 у двох однакових чотиригранних пеналах без забарвлення. При-ймати потрібно у випадку застосування противником бактеріаль-них засобів, при інфекційному захворюванні, а також при пора-неннях і опіках. Спочатку приймають вміст одного пеналу (відразу 5 таблеток), потім через 6 годин приймають вміст іншого пеналу (також 5 таблеток).

Протибактеріальний засіб № 2 знаходиться в гнізді № 3 у великому круглому пеналі без забарвлення. Використовувати йо-го потрібно при шлунково-кишкових розладах, які виникають пі-сля опромінення. У першу добу приймають 7 таблеток (в один прийом), а в наступні дві доби — по 4 таблетки.

Радіозахисний засіб № 1 знаходиться в гнізді № 4 у двох во-сьмигранних пеналах рожевого кольору. Цей препарат прийма-ється за сигналом «Аварія на АЕС» і «Загроза радіоактивного за-раження» по 6 таблеток за 30 — 40 хвилин до входу на територію, заражену радіоактивними речовинами або негайно пі-сля одержання розпорядження штабу ЦО. Якщо тривалість пере-бування на території, зараженої радіоактивними речовинами, пе-ревищить 5 годин, прийняти вміст ще одного пеналу (6 таблеток), тому що термін дії ліків 5 — 6 діб.

Радіозахисний засіб № 2 знаходиться в гнізді № 6 у чотири-гранному пеналі білого кольору. Приймати його потрібно по од-ній таблетці щодня протягом 10 днів після випадання радіоакти-вних опадів за умови вживання в їжу свіжого молока. У першу чергу препарат давати дітям.

Протиблювотний засіб знаходиться в гнізді № 7 у круглому пеналі блакитного кольору. Відразу після опромінення, а також з появою нудоти після удару головою рекомендується приймати по одній таблетці через 3-4 години.

Примітка. Дітям до 8 років на один прийом давати ¼ дози дорослого, дітям від 8 до 15 років — S дози дорослого з перерахованих засобів, крім радіозахисного засобу № 2 і протибольового засобу, які даються в повній дозі.

У деяких випадках доведеться приймати одночасно кілька ме-дичних засобів. Так, при перших ознаках гострої променевої хво-роби, крім профілактичного прийому радіозахисного засобу № 1 і протибактеріального засобу. № 2, у випадку появи нудоти при-ймається ще і протиблювотний засіб (гніздо № 7). А при загрозі виникнення осередків комбінованого ураження фосфорорганічними OP і бактеріальними засобами виникає необхідність при-йому в профілактичних цілях антидота проти ФОР і протибакте-ріального засобу № 1.

Можуть бути й інші варіанти прийому медичних засобів апте-чки в залежності від конкретної обстановки.

Пакет складається зі скляного флакона з дегазуючим розчи-ном і чотирьох ватно-марлевих тампонів. Коли необхідно, ріди-ною з флакона змочуються тампони й у першу чергу протира-ються відкриті ділянки шкіри (наприклад, кисті рук, обличчя і т.д.), а потім краї коміра і манжети одягу, засоби індивідуального захисту і спорядження. При обробці рідиною може виникнути відчуття опіку шкіри, яке швидко минає і не впливає на самопо-чуття і працездатність. Рідина пакета отруйна — вона не повинна потрапити в очі. Дегазуюча рідина здатна вбивати мікробів, тоб-то має дегазуючі властивості: пакет може використовуватися і при зараженні бактеріальними засобами. Однак цільове його при-значення — це проведення часткової санітарної обробки при за-раженні отруйними речовинами.

При відсутності індивідуального протихімічного пакета зне-заражувати крапельно-рідкі ОР можна побутовими підручними хімічними засобами. Щоб обробити шкіру дорослої людини, не-обхідно завчасно підготувати 1 л 3-процентного перекису вод-ню і 30 г їдкого натру. їх змішують безпосередньо перед вико-ристанням. їдкий натр можна замінити силікатним клеєм (150 г клею на 1 л 3-процентного перекису водню). Спосіб застосуван-ня такий же, як і рідини з протихімічного пакета. При пово-дженні із сухим натром потрібно стежити, щоб він не потрапив в очі і на шкіру.