3.3.3.1 ЗАСОБИІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Для захисту органів дихання людини від впливу от-руйних речовин (ОР), сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), радіоактивних речовин (РР) використовуються засоби індивідуа-льного захисту, які за своєю захисною дією підрозділяються на фільтруючі та ізолюючі. Вибір засобів захисту проводиться з урахуванням їх призначення і захисних засобів, конкретних умов обробки і характеру зараження.

Фільтруючі засоби захисту — це такі засоби, робота яких за-снована на очищенні зараженого повітря через спеціальні фільт-руючі матеріали.

Захисні властивості фільтруючих засобів захисту характери-зуються: часом захисної дії, який визначається від початку над-ходження домішки в засоби захисту до появи її в підмасквому просторі лицьової частини протигаза в небезпечній концентрації; коефіцієнтом підсмоктування, що являє собою відношення кон-центрації домішки, яка потрапила під лицьову частину, минаючи фільтруючо-поглинаючу систему, до її початкової концентрації в зовнішньому зараженому повітрі. Найважливішим показником фільтруючих засобів захисту є опір потоку повітря, що видиха-ється, який вимірюється в мм водяного стовпа.

Фільтруючі засоби захисту органів дихання можуть викорис-товуватися тільки в навколишньому середовищі з вмістом віль-ного кисню не менше 16 %, а при перебуванні окремих домішок у повітрі, поглинання яких пов'язано з витратою кисню (напри-клад, окислювання окису вуглецю в двоокис), ця межа збільшу-ється до 18 %. Нижче цих меж використання фільтруючих засо-бів забороняється. В цих умовах використовуються ізолюючі засоби захисту. Фільтруючі протигази

Усі фільтруючі протигази поділяються на три групи: загальновійськові і спеціальні (для Збройних Сил); цивільні (для населення і невоєнізованих формувань ЦО); промислові (для пе-рсоналу об’єктів хімічної промисловості й інших шкідливих ви-робництв).

До цивільних протигазів належать протигази ГП-5 (ГП-5М) і ГП-7 (ГП-7В), які призначені для захисту органів дихання, очей та обличчя людини від ОР, РР і біологічних аерозолів (БА), а та-кож від ряду СДОР, які використовуються в технологічних про-цесах промислового виробництва.

До складу комплекту протигазів входять фільтруючо-погли-наюча коробка, лицьова частина, сумка, плівки, що не запотіва-ють. Узимку лицьові частини можуть доукомплектовуватися утеплювальними манжетами.

Протигаз ГП-5М відрізняється від протигаза ГП-5 тільки лицьовою частиною, що має переговорний пристрій і призна-чений в основному для забезпечення особового складу невоє-нізованих формувань і керівного складу об’єктів народного го-сподарства.

Шолом-маска протигаза ГП-5 виготовляється п’яти розмірів (0, 1, 2, 3, 4), а протигаза ГП-5М — чотирьох розмірів (0, 1, 2, 3).

Для визначення розміру лицьової частини необхідно вимірю-вати сантиметровою стрічкою вертикальне охоплення голови, що проходить по замкнутій лінії через маківку, щоки і підборіддя. Результат виміру округляється до 0,5 см і за таблицею визнача-ється розмір шолома-маски.

 

Лицьова частина протигаза            Розмір лицьової частини і відповідне йому вертикальне охоплення ГОЛОВИ, CM

 

            0          1          2          3          4

ШМ-62 (ГП-5)           ДО 63 63,5—65,5      66—68            68,5—70,5      71 і більше

ШМ-бб   My   (ГП-

5М)     ДО 63 63,5—65,5      66—68            68,5 і більше  

Протигази ГП-7 (ГП-7В) за будовою аналогічні ГП-5 (ГП-5М) і розрізняються лицьовою частиною, виготовленою у вигляді ма-ски з наголовником. Крім того, протигаз ГП-7В має пристосу-вання для прийому води в зараженій атмосфері. Маска протигаза ГП-7 (ГП-7В) випускається трьох розмірів (1, 2, 3) і має підмасковий обтюратор, що виключає підсмоктуван-ня повітря під час входу. Наголовник маски має лобові, скроневі і щічні лямки з номерами упорів для припасування маски на облич-чі людини. Правильно підібрана маска протигазів ГП-7 (ГП-7В) дозволяє безперервно перебувати в зараженій атмосфері до 10—12 годин, не викликаючи хворобливих відчуттів по лінії обтюрації на обличчі людини, на відміну від ГП-5 (ГП-5М), у якому навіть тре-нованій людині важко витримати безперервне перебування в за-раженій атмосфері понад 6—8 годин через виникнення сильних больових відчуттів у ділянці щік, надбрівних дуг, підборіддя.

Для визначення розміру маски протигаза ГП-7 (ГП-7В) необ-хідно сантиметровою стрічкою виміряти величину вертикального (замкнута лінія, що проходить через маківку, щоки і підборіддя) і горизонтального (замкнута лінія, що проходить через лоб, скроні і потилицю) охоплень голови. Результати вимірів округляються до 0,5 см і додаються. За допомогою таблиці за сумою двох вимі-рів визначається розмір маски і номера упорів лямок наголовника з боку кінців лямок відповідно до ростовочних інтервалів.

 

Сума вимірювань, см           Розмір лицьової частини маски      Номери упору лямок наголовника маски

 

           

            лобної скроневих      щічних

1          2          3          4          5

до 118,5          1          4          8          6 .

119—121        1          2          7          6

121,5—123,5  2          3          7          6

124—126        2          3          6          5

126,5—128,5  3          3          6          5

129—131        3          3          5          4

131,5 і більше 3          3          4          3

Правильно підібраний протигаз повинен обов’язково пройти технічну перевірку (підгонку) в атмосфері з навчальною отруй-ною речовиною. Звичайно з цією метою використовують хлорпі-крин або димові шашки з газом «Сі-ес».

Для технічної перевірки протигазів підготовляються спеціаль-ні намети чи приміщення, у яких створюється концентрація хло-рпікрину або «Сі-ес». Перед початком перевірки протигазів тих, кого перевіряють, ознайомлюють із засобами безпеки, а в безпо-середній близькості від поста перевірки розгортається санітарний пост із засобами надання медичної допомоги. У ці приміщення чи намети під наглядом інструктора направляються групи по 10-12 чоловік, де вони протягом 5 хвилин виконують у зараженій атмосфері різні рухи.

При правильно підігнаному протигазі не повинно спостеріга-тися сльозовиділення з очей, першіння носоглотки, відчуватися запах навчальної ОР й інших ознак її впливу. У випадку наявнос-ті цих ознак той, хто перевіряється, негайно виводиться з зараже-ної атмосфери, усуваються причини несправності протигаза чи здійснюється його заміна.

Крім протигазів типу ГП-5 і ГП-7, використовуваних для за-хисту дорослого населення, промисловістю випускаються дитячі протигази, що забезпечують захист органів дихання від ОР, РР і БА, а також деяких СДОР. До них відносяться протигази ПДФ-2д, призначені для дітей дошкільного віку (від 1,5 до 6—7 років), і ПДФш — для дітей шкільного віку від 7 до 17 років. Будова ди-тячих протигазів аналогічна дорослим.

Для захисту грудних дітей (до 1,5 року) застосовуються каме-ри захисні дитячі КЗД-4 (КЗД-6).

Для захисту органів дихання від окису вуглецю (CO) застосо-вується комплект додаткового патрона (КДП) з лицьовою части-ною протигаза ГП-5. КДП використовується при підвищеному вмісті окису вуглецю в повітрі, при цьому об’ємний зміст кисню повинен бути не менше 18 % в інтервалі температур від мінус 40°С до плюс 40°С.

Час захисної дії патрона ДП-2 залежить від умов використан-ня, насамперед від температури навколишнього повітря, і наве-дений в таблиці:

 

Параметр       Температура оточуючого середовища, °С

 

            -40 -5- -20        -20 -5-0         0-5-15          15-5-40

Час захисної дії (хв) при важ-кому трудовому навантаженні і при відсутності водню            320      320      360            400

Для захисту від окису вуглецю може використовуватися гоп-калітовий патрон ДП-1, який, на відміну від КДП, може застосо-вуватися тільки при плюсовій температурі (від +5 до +40°С). При від’ємних температурах цей патрон не спрацьовує. Промислові протигази

Крім зазначених вище табельних засобів ЦО для пра-цюючих на підприємствах хімічної, гірничодобувної, металур-гійної промисловості та в інших галузях, де виробляються, вико-ристовуються, зберігаються і транспортуються СДОР, для захисту органів дихання застосовуються засоби індивідуального захисту фільтруючого типу промислового призначення (марки А, В, Г, Е, КД БКФ, CO).

Промислові фільтруючі протигази призначені для захисту ор-ганів дихання, обличчя й очей людини від впливу шкідливих до-мішок, які містяться в повітрі у вигляді газів, пари і аерозолів (пилу, диму, туману). Промислові протигази комплектуються фі-льтруючими коробками великих і малих габаритних розмірів, спеціалізованими за призначенням. Спеціалізація коробки харак-теризується її маркою, літерними позначеннями і кольором заба-рвлення. Призначення коробок великих габаритних розмірів на-ведене в таблиці:

 

Марка коробки          Тип коробки і опізнавальне забарвлення  СДОР, від яких захищає коробка

1          2          3

А, А8  Без     протиаерозольного фільтра (ПАФ) Коричне-ва    Пари органічних сполук (бензин, гас, ацетон, бензол, толуол, ксилол, сірко-вуглець, спирти, ефіри, анілін, газо- та органічні сполуки бензолу і його го-мологів, тетраетилсвинець), фосфор і хлорорганічні отрутохімікати

A         3 ПАФ. Коричнева, з бі-лою вертикальною смугою       Те саме, а також пил, дим і туман

В, В8   Без ПАФ. Жовта       Кислі гази і пари (сірчистий газ, сірко-водень, синильна кислота, окиси азо-ту, хлористий водень, фосген), фосфор і хлорорганічні отрутохімікати

в          3 ПАФ. Жовта, з верти-кальною білою смугою   Те саме, а також пил, дим і туман

г, г8     Без ПАФ. Чорно-жовта       Пари ртуті, ртутьорганічні отрутохімі-кати на основі етилмеркурхлориду

г          3 ПАФ. Жовта, з білою вертикальною смугою     Те саме, а також пил, дим і туман, су-міш парів ртуті і хлору

Е, Е8   Без ПАФ. Чорна        Миш'яковий і фосфористий водень

Е          Без ПАФ. Сіра, з білою вертикальною смугою     Те саме, а також пил, дим і туман Закінчення табл.

 

Марка коробки          Тип коробки і опізнавальне забарвлення  СДОР, від яких захищає коробка

12        3

кд, кд8            Без ПАФ. Сіра           Аміак, сірководень і їх суміші

кд        3 ПАФ. Сіра, з білою ве-ртикальною смугою       Те саме, а також пил, дим і туман

м         Без ПАФ. Червона    Окис вуглецю в присутності органіч-них парів (крім практично несорбую-чих речовин, наприклад метану, бута-ну, етану, етилену й ін.), кислих газів, аміаку, арсенистого і фосфористого водню

м         3 ПАФ. Червона, з білою вертикальною смугою Те саме, а також пил, дим і туман

CO      Без ПАФ. Біла           Окис вуглецю

БКФ    3 ПАФ. Зелена, з білою вертикальною смугою    Кислі гази і пари, пари органічних ре-човин, арсенистого і фосфористого водню та від різних аерозолів (пил, дим, туман)

Примітки:

1.         При користуванні протигазом марки Г необхідно вести облік часу роботи кожної коробки. Після закінчення 100 і 80 годин відповідно для марок Г без ПАФ і Г з ПАФ во-ни вважаються відпрацьованими і заміняються на нові.

2.         Відпрацювання фільтруючих коробок марок М і CO визначається по збільшенню маси. При збільшенні маси коробка марок М на 35 г і CO на 50 г у порівнянні з початко-вою (на корпусі ця маса зазначена) коробки вважаються відпрацьованими і заміняються на нові.

3.         Горловини на дні і кришках коробок марок М і CO після використання протигаза необхідно закрити ковпачками с гумовими прокладками.

У комплект промислового протигаза великих габаритних роз-мірів входять: фільтруючо-поглинаюча коробка, лицьова части-на, сполучна трубка, комплект плівок, що не запотівають, сумка. Гарантійний термін збереження коробки великих габаритних розмірів — 3 роки.

У промисловості для захисту органів дихання від деяких СДОР, крім протигазових коробок великих габаритних розмірів, використовуються протигазові коробки малих габаритних розмі-рів із пластмаси. У залежності від призначень протигазові короб-ки малих габаритних розмірів виготовляються двох типів: з про-тиаерозольним фільтром (МКПФ) і без нього (МКП) і класифікуються за марками А, В, Г, КД та С. Призначення протигазо-вих коробок малих габаритних розмірів наведене в таблиці:

 

Марка коробки          Тип коробки і опізнавальне забарвлення  СДОР, від яких захищає коробка

12        3

A         МКП — корпус і дно кори-чневі    Пари  органічних  сполук  (бензин, бензол,   ацетон,   ксилол,   толуол, спирти), пари хлор- і фосфорорга-нічних отрутохімікатів

 

            МКПФ — корпус коричне-вий, дно жовте          Те саме, а також пил, дим і туман

В         МКП — корпус і дно жовті Кислотні гази і пари (хлор, сірчис-тий газ, сірководень, синильна кис-лота,   хлористий  водень,   фосген), пари хлор- і фосфорорганічних от-рутохімікатів

            МКПФ — корпус жовтий, дно біле           Те саме, а також пил, дим і туман

г          МКП — корпус чорний з жовтою кільцевою смуж-кою, дно чорне     Пари ртуті і ртутьорганічних отру-тохімікатів на основі етилмеркурх-лориду

 

            МКПФ — корпус чорний з жовтою кільцевою смуж-кою, дно біле     Те саме, а також пил, дим і туман

кд        МКП — корпус і дно сірі     Аміак, сірководень і їх суміші

 

            МКПФ — корпус сірий, дно біле   Те саме, а також пил, дим і туман

с          МКП — корпус і дно зелені Сірчистий газ і окиси азоту

 

            МКПФ — корпус зелений, дно біле          Те саме, а також пил, дим і туман

У комплект промислового протигаза малих габаритних роз-мірів входять: фільтруючо-поглинаюча коробка, лицьова части-на, комплект плівок, що не запотівають, сумка. Коробки малих габаритних розмірів приєднуються безпосередньо до лицьової частини.

Гарантійний термін збереження протигазових коробок малих габаритних розмірів марок А, В, КД С — 3 роки, марки Г — 1 рік.

Промислові фільтруючі протигази великих і малих габаритних розмірів комплектуються лицьовою частиною ШМП, що вигото-вляється п’яти розмірів. Крім лицьової частини ШМП, промислові протигази можуть комплектуватися і лицьовими частинами ШМ-41, ШМ-41М, ШМС і шмг.

Різноманіття фізико-хімічних і токсичних властивостей СДОР накладає певні особливості на застосування засобів індивідуаль-ного захисту від них. Насамперед це позначається на часі захис-ної дії засобів індивідуального захисту, який необхідно врахову-вати при їх використанні.

У наступній таблиці наведений час захисної дії засобів індиві-дуального захисту органів дихання фільтруючого типу, який по-казує, що він залежить від типу СДОР, його концентрації і змі-нюється в широких межах.

ЧАС ЗАХИСНОЇ ДІЇ КОРОБОК МАЛИХ ГАБАРИТНИХ

РОЗМІРІВ ПРОМИСЛОВИХ ПРОТИГАЗІВ

ПО КОНТРОЛЬНИХ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИНАХ

 

Марка коробки          Контрольна шкідлива речовина     Концентрація

контрольної

шкідливої

речовини, г/м            Кратність

перевищення

ПДК    Час захисної

дії коробки, хв,

не менше

 

           

           

           

            МКП   МКПФ

1          2          3          4          5          6

A         Бензол            10        2000    100      50

В         Сірчистий газ            2          200      140      57

кд        Сірководень   2          200      170      60

 

            Аміак  2          100      75        30

с          Сірчистий газ            2          200      360      150

г          Пари ртуті      0,01     1000    600      4800

 

            Аміак  1          50        25        15

Протигаз фільтруючий модульного типу

Промисловий фільтруючий протигаз модульного типу ППФМ-92 призначений для захисту органів дихання, очей і об-личчя людини від газо- і пароподібних шкідливих домішок і ае-розолів при об'ємній частці вільного кисню в повітрі не менше 18 % і сумарній частці газо- і пароподібних шкідливих домішок не більше 0,5 % при використанні одного поглинаючого елемента і не більше 1 % при використанні двох поглинаючих елементів, за винятком фосфористого і арсенистого водню.

Протигаз використовується із шоломом-маскою ШМП-1 (ШМ-62у) чи панорамною маскою ППМ-88, одним або двома поглина-ючими елементами з фільтруючим елементом або без нього. Поглинаючі елементи виготовляються таких марок:

A — від органічних газів і парів;

В — від кислих газів і парів;

ВР — від кислих газів і парів, радіонуклідів, радіоактивного йоду і його органічних сполук;

Г — від парів ртуті, ртутьорганічних сполук;

К — від аміаку;

КД — від суміші аміаку і сірководню;

С — від окисів азоту і сірчистого ангідриду;

ФОС — від фреонів, фтор-хлормономерів.

Фільтруючі елементи виготовляються трьох варіантів захисту:

Ф-1 — від високодисперсних аер3олів, що мають гранично при-пустимі концентрації менше 0,1 мг/м , і від радіоактивного пилу;

Ф-2 — від високо- і середньодисперсних а3озолів, що мають гранично припустимі концентрації 0,1-1,0 мг/м ;

Ф-3 — від середньо- і грубодисперсних аерозолів, що мають гранично припустимі концентрації, більше 1,0 мг/м .

 

Марка протигаза       Забарвлення

поглинаючих

елементів       Від чого захищає

A, А2  Коричнева     Органічні пари (бензол, ксилол, ацетон, то-луол, бензин, гас, галоідорганічні сполуки бензолу і його гомологів, ефіри, спирти, ані-лін, кетони, тетраетилсвинець, сірковуглець, хлор- і фосфорорганічні отрутохімікати)

АФ, А2Ф              Те саме             Те саме і аерозолі (пил, дим, туман)

В, В2   Жовта Кислі гази і пари (хлор, гідрид сірки, ціані-стий, хлорний і фосфористий водні, арси-ни, фосген), хлор- і фосфорорганічні отру-тохімікати

ВФ, В2Ф        Те саме           Те саме і аерозолі (пил, дим, туман)

Г          Чорна з жовтою смугою      Пари ртуті, ртутьорганічні отрутохімікати на основі етилмеркурхлориду

ГФ      Те саме           Те саме і аерозолі (пил, дим, туман)

К, К2  Зелена            Аміак

КФ, К2Ф        Те саме           Те саме і аерозолі (пил, дим, туман)

КД, КД2         Сіра     Суміш аміаку і гідриду сірки

КДФ, КД2Ф  Те саме           Те саме і аерозолі (пил, дим, туман)

с          Жовта з червоною смугою  Окиси азоту і диоксид сірки

СФ      Те саме           Те саме і аерозолі (пил, дим, туман)  

При високому вмісті в повітрі шкідливих до-мішок і аерозолів про-тигаз комплектується двома поглинаючими елементами однієї мар-ки і фільтруючим еле-ментом.

 

При спільній присут-ності в повітрі речовин різної хімічної природи та аерозолів протигаз комплектується елеме-нтами відповідно до марок.

 

При невеликому вмісті шкідливих домішок у повітрі допускається користуватися одним поглинаючим і фільт-руючим елементами, що поліпшує ергономі-чні показники.  

 

Ф

 

При відсутності в пові-

трі аерозолів допуска-

ється   користування

протигазом без фільт-руючого елемента.

 

При використанні од-

ного    поглинаючого

елемента допускається його приєднання до маски, що забезпечує зручність експлуатації.

 

Можливе використання фільтруючого елемента для захисту від токсич-них аерозолів при без-посередньому приєд-нанні його до лицьової

частини.  

 

К Деякі правила користування і зберігання протигазів

Особливості користування протигазом узимку

При користуванні протигазом узимку в сильні морози можливе затвердіння гуми, обледеніння окулярів, змерзання пе-люстків видихального клапана чи примерзання їх до клапанної коробки, замерзання вологи, що потрапила в сполучну трубку.

Попередження йусунення зимоеих незручностей:

•          надівши протигаз, періодично обігрівати клапанну пробку руками, одночасно продуваючи видихальний клапан;

•          при сильному морозі і незараженій атмосфері час від часу обігрівати лицьову частину під бортами пальта;

•          при вході в нагріте приміщення дати можливість металевим частинам протигаза прогрітися, після чого ретельно протерти шолом і металеві частини сухою тканиною;

•          знятий шолом (маску) насухо протерти, продути видихаль-ний клапан для видалення вологи і часток льоду.

Особлиеості користуеання пошкодженим протигазом:

•          при незначному розриві маски щільно притиснути порване місце долонею до обличчя;

•          при великому розриві маски, пошкодженні стекол окулярів, розриві сполучної трубки, пошкодженні видихального клапана (ко-ли не можна заьфити рукою отвір клапанної коробки) необхідно:

а)         затримати подих, закрити очі і зняти маску;

б)         відгвинтити сполучну трубку від протигазної коробки і взя-

ти горловину протигазної коробки в рот, затиснути ніс і дихати

(очі не відкривати);

•          при незначному розриві чи проколі сполучної трубки затри-мати подих, затиснути пальцями пошкоджене місце і продовжу-вати дихання;

•          при великому ушкодженні сполучної трубки протигаза зага-льновійськового зразка приєднати протигазну коробку безпосе-редньо до шолома-маски.

Зміна протигаза е отруєній атмосфері

Для заміни в отруєній атмосфері пошкодженого протигаза не-обхідно:

•          затримати подих, закрити очі;

•          зняти маску пошкодженого протигаза; •          надягти маску справного протигаза, зробити різкий видих, відкрити очі, відновити подих;

•          вкласти коробку справного протигаза у свою сумку.

Користування гопкалітовим патроном

Для користування гопкалітовим патроном (у випадках необхідності захисту від окису вуглецю) потрібно:

•          підготувати гопкалітовий патрон і вийняти із сумки протига-зну коробку;

•          затримати подих, відгвинтити сполучну трубку від протига-зної коробки і нагвинтити накладну гайку трубки на горловину гопкалітового патрона;

•          пригвинтити протигазну коробку до гопкалітового патрона і покласти коробку з патроном назад у сумку;

•          зробити сильний видих, відкрити очі і відновити подих.

Для захисту тільки від окису вуглецю протигазну коробку

можна не приєднувати до гопкалітового патрона. У цьому випад-ку патрон можна приєднати прямо до лицьової частини.

Праеила зберігання протигаза:

•          оберігати протигаз від ударів, поштовхів і струсів;

•          не тримати у вологому місці і ні в якому разі не допускати потрапляння води в коробку;

•          не сушити і не зберігати протигаз біля натопленої печі чи опалювальних приладів;

•          бережно поводитися з видихальним клапаном (якщо клапан засмічений або склеївся, обережно продути його);

•          зберігати протигаз у зібраному вигляді в сумці (із закритим кла-паном), підвішеній на лямці чи поставленій на полицю дном униз.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

•          зберігати в сумці які-небудь сторонні предмети;

•          зберігати протигаз поблизу летючих рідин (бензин, гас);

•          виймати клапан.

Респіратори

Для захисту органів дихання від радіоактивного пилу й інших аерозолів застосовуються фільтруючі матеріали, виготовлені у вигляді пов'язок і напівмасок. Ці засоби називаються респірато-рами. У системі Цивільної оборони використовуються респірато-ри Р-2, Р-2д, «Пелюстка», ватно-марлева пов'язка й ін. Принцип їх роботи заснований на очищенні повітря, яке вдихається, від  

твердих і рідких часток, що затримуються у волокнах фільтрую-чого матеріалу. Від отруйних речовин і СДОР респіратори не за-хищають (захищають респіратори промислового призначення).

Респіратори Р-2 призначаються для дорослого населення, a Р-2д — для дітей віком від 7 до 17 років і мають вигляд напівмаски, виготовленої зовні з пористого матеріалу, а всередині— з тонкої поліетиленової плівки, у яку вмонтовані два клапани. Між зовніш-ньою і внутрішньою частинами напівмаски міститься фільтр із син-тетичних волокон. При вдиханні повітря проходить через пористий зовнішній матеріал і очищається від великих часток, аерозолів. Дрі-бніші частки затримуються фільтруючим матеріалом із синтетичних волокон. Очищене повітря через клапан вдиху надходить у підмас-ковий простір, а потім у легені людини. При видиханні повітря ви-ходить через видихальний клапан назовні. Дпя герметизації респі-раторів Р-2, Р-2д в ділянці носа є носовий затискач, який необхідно стиснути, що не сталося підсмоктування повітря при вдиханні.

Захисна потужність респіраторів становить: для Р-2 — до 12 годин, Р-2д— 4 години. Респіратори можуть використовува-тися багаторазово, але загальний час використання не повинен перевищувати час захисної потужності.

РЕСШРАТОР Р-2

а)         — Р-2 (загальний вигляд);

б)         — Р-2 у «бойовому положенні»;

1          — клапан виходу;

2          — клапан входу;

3          — носовий затискач;

4          — корпус;

5          –оголів’я.

Респіратор Р-2 має три розміри (1, 2, 3), а респіратор Р-2д — чотири (0, 1, 2, 3). Розмір проставлений усередині підборідної ча-стини. Він визначається вимірюванням відстані між точкою най-більшого заглиблення перенісся і нижньою точкою підборіддя:

1-й розмір — до 109 мм;

2-й розмір — від 110 до 119 мм;

3-й розмір — понад 120 мм.

Для респіратора Р-2д:

0-й розмір — 80—100 мм;

1-й розмір — 100—115 мм;

2-й розмір — 115—125 мм;

3-й розмір — понад 125 мм.

Зберігається респіратор у поліетиленовому пакеті, а перено-ситься в сумці для протигаза.

 

При користуванні респіратором слід періодично перевіряти щільність прилягання напівмаски до обличчя. Для видалення во-логи з підмаскового простору через видихальний клапан потріб-но нагнути голову, а при рясному виділенні вологи слід (у залеж-ності від ситуації) на 1-2 хв. зняти респіратор, видалити вологу з внутрішньої порожнини напівмаски і протерти її.

Респіратор необхідно оберігати від механічного пошкоджен-ня, від води і впливу органічних розчинників та масел. Дезакти-вують респіратор шляхом видалення пилу з зовнішньої частини напівмаски. Внутрішню поверхню напівмаски протирають воло-гим тампоном (ганчірочкою), при цьому напівмаску не виверта-ють. Потім респіратор вкладають у пакет, закривають за допомо-гою кільця і вміщують у протигазну сумку.

На підприємствах промисловості для захисту органів дихання працюючих від СДОР у вигляді парів і газів, при їх концентрації в повітрі не більше 10-15 ПДК, широко використовуються проти-газові респіратори РПГ-67, РУ-60М і РУ-60МУ.

Протигазові респіратори складаються з гумової фільтруючо-поглинаючої напівмаски, патронів, пластмасових манжет із кла-паном вдиху і запобіжним екраном, трикотажного обтюратора, a також наголовника для закріплення респіратора на голові.

Фільтруючі патрони респіраторів випускаються марок A, В, КД і Г, які спеціалізовані за призначенням в залежності від фізи-ко-хімічних і токсичних властивостей СДОР. Патрони розрізня-ються між собою за складом поглиначів, а за зовнішнім вигля-дом — маркіруванням, нанесеним у центрі перфорованої сітки патрона. Призначення патронів наведене в таблиці:

 

Маркірування фільтруючого патрона         Сдор, від яких захищає патрон

РПГ-67-А       Органічні пари (бензину, гасу, ацетону, бен-золу і його гомологів, спиртів, ефірів), пари хлор- і фосфорорганічних отрутохімікатів

РУ-60М-А або РУ-60МУ-А            Те саме і аерозолі

РПГ-67-В       Кислі гази (сірчистий, ангідрид, сірководень та інші), пари хлор- і фосфорорганічних от-рутохімікатів

РУ-60М-В або РУ-60МУ-В Те саме і аерозолі

РПГ-67-КД    Аміак і сірководень

РУ-60М-КД або РУ-60МУ-КД      Те саме і аерозолі

РПГ-67-Г       Пари ртуті

РУ-60М-Г або РУ-60МУ-Г Те саме і аерозолі

 

140

 

 

Характеристика респіраторів наведена в таблиці:

 

Параметр       РПГ-67           РУ-60М

Час захисної дії

для марки A no бензолу (С0 = 10 мг/л), хв., не менше     60        30

для марки В по сірчистому ангідриду (С0 = 20 мг/л), хв., не менше      50        30

для марки КД по аміаку (С0 = 2 мг/л), хв., не менше       30        20

для марки КД по сірководню (С0 = 2 мг/л), хв., не ме-нше        50        20

для марки Г по парах ртуті (С0 = 0,01 мг/л), год., не менше       20        15

Маса, г, не більше     300      350

Опір вдиху, Па (мм. вод. ст.), не менше    58,8(6)            78,4(8)

Респіратори протигазові РПГ-67, РУ-60М і РУ-бОМУ заборо-няється застосовувати для захисту органів дихання від високото-ксичних речовин типу синильної кислоти, арсенистого і фосфо-ристого водню, тетраетилсвинця й інших, а також від речовин, що у паро- і газоподібному стані можуть проникнути в організм через шкірні покриви. Для захисту від парів ртуті респіратори повинні застосовуватися без трикотажного обтюратора.

Респіратори протипилові РП-91Ш і Ф-62Ш призначені для захисту органів дихання від різних видів пилу: силікатного, ме-талургійного, гірничорудного, вугільного, текстильного, тютю-нового, дустів, порошкоподібних добрив синтетичних миючих засобів та інших видів промислового пилу. Респіратори РП-91Ш і Ф-62Ш рекомендується використовувати при особливо важких фізичних навантаженнях і високій концентрації пилу в повітрі (понад 500 мг/м ). Респіратори мають змінні фільтри, які при від-працюванні легко заміняються новими. В залежності від концен-трації пилу, вологості і температури повітря, фізичного наванта-ження працюючого час експлуатації фільтрів респіраторів може коливатися від п’яти до тридцяти змін. Самі респіратори можуть використовуватися необмежену кількість разів. Технічна характеристика:     РП-91Ш         Ф-62Ш

Опір постійному потоку повітря, Па (мм вод.ст.), не більше                 

на вході          29        35

на виході        65        60

Коефіцієнт пилопроникності мікропорошку М-5 (ГОСТ 3647-80), %, небільше         0,1       0,1

Маса, г, не більше     200      250

Респіратор газопилозахисний У-2ГП. Полегшений газопи-лозахисний респіратор У-2ГП призначений для захисту органів дихання від шкідливих домішок у вигляді газів, пари і різних ви-дів пилу, який присутній у повітрі, при вмісті кисню не менше 18 об’ємних відсотків, концентрації газо- пароподібних шкідливих домішок, що перевищують ПДК не більше, ніж у 5-10 разів і концентрації пилу не більше 100 мг/м .

Респіратор У-2ГП виконаний у вигляді фільтруючо-погли-наючої напівмаски. Основою респіратора є активна вуглецева тканина, яка має розвинуту мікропористу структуру і забезпечує захист від газо- пароподібних шкідливих домішок. Фільтруючою складовою є фільтруючий матеріал на основі синтетичних ульт-ратонких волокон зі стійким електростатичним зарядом. Клапани вдихання і видихання респіратора забезпечують оптимальний режим роботи фільтруючо-поглинаючого елемента, виключаючи його зволоження, наслідком якого є зростання опору диханню.

У залежності від концентрації шкідливих речовин, вологості і температури повітря, фізичного навантаження працюючого час експлуатації респіратора У-2ГП може коливатися від п'яти до тридцяти змін.

 

Технічна характеристика

Опір постійному потоку повітря, Па (мм вод.ст. ), не більше     58 (60)

Коефіцієнт проникності по пилу мікропорошку М-5 (ГОСТ 3647-80), %, небільше   1

Маса, г, не більше     60

 

Марка                                                         Від чого захищає

A         Пари  органічних речовин  (бензин,  керосин,  ксилол,  толуол, етилхлоридгідрин, сірководень, спирти, кетони, ефіри, бензол і його гомологи, нітросполуки бензолу і його гомологів, хлор- і фосфорорганічні отрутохімікати), пил

Г          Пари ртуті, ртутьорганічні отрутохімікати, пил

кд        Суміш аміаку і гідриду сірки, пил

к          Аміак, пил

 

142

 

 

Захисні характеристики респіраторів

Марка респіратора    Найменування шкід-ливої домішки            Концентрація шкід-ливої домішки, мг/л    Час захисної дії, хв., не менше

A         Бензол            1,0       15

Г          Пари ртуті      0,001   5 год.

кд        Аміак Гідрид сірки    0,1 0,1 30 50

к          Аміак  0,1       40

Найпростіші засоби захисту органів дихання

Ватно-марлеві пов'язки

і протипилові тканинні маски

Пов’язки і маски, як правило, виготовляються самим населенням. Наприклад, ватно-марлева пов’язка виготовляється так: на шматок марлі розміром 100x50 см накладають рівний шар вати розміром 30 х 20 см і товщиною 1—2 см. Марлю з обох кінців загинають, кінці надрізають уздовж, щоб утворилися дві пари зав’язок. Пов’язкою щільно закривають рот і ніс шляхом зав’язування верхніх кінців пов’язки на потилиці, а нижніх — на тімені. Для герметизації в ділянці носа (праворуч і ліворуч) за-кладають шматочки вати. Для захисту очей можна вдягати про-типилові захисні окуляри.

Протипилова тканинна маска складається з корпуса, зшитого з 4—5 шарів тканини, і кріплення. У корпусі викроюються оглядо-ві отвори, куди вставляються стекла.

Розкрій тканини для виготовлення всіх частин маски здійсню-ється за допомогою викройок і лекал (є 7 розмірів). Після роз-крою обробляють краї оглядових отворів, з’єднують ліву і праву половинки й окантовують краї корпуса. Потім пришивають кріп-лення.

Маска кріпиться на голові резинкою, яка проходить у верх-ньому шві, а внизу— зав’язками і поперечною резинкою, яка пришита до верхніх кутів корпуса маски. Щоб надягти, маску, потрібно взяти її обома руками за нижній край кріплення (великі пальці повинні бути повернені всередину), щільно притиснути до підборіддя нижню частину і, заводячи кріплення за голову, натя-гнути маску на обличчя. Притиснувши маску до обличчя, зав’я-зати кріплення і натягнути поперечну резинку. Для захисту органів дихання від радіоактивного пилу можуть бути використані різноманітні підручні засоби — маски, напівмаски або пов'язки. До таких засобів належать маски ШБ-1, ШБ-2 («Пе-люстка»). Така маска надійно захищає від радіоактивного пилу. Високі захисні властивості ШБ-2 пояснюються тим, що, крім марлі, для її виготовлення використовують тканину, яка має властивість постійної наелектризованості. Наелектризованість тканини сприяє більш повній затримці не тільки дрібного пилу, а й аерозолів.

При відсутності зазначених засобів частковою мірою захисту може бути будь-який предмет з бавовняної тканини — хустка, рушник, згорнутий в кілька шарів, тощо.

Ізолюючі протигази

До ізолюючих засобів захисту органів дихання відно-сяться: автономні дихальні апарати, які забезпечують людину дихальною сумішшю за рахунок наявності в них балонів зі стис-неним повітрям чи киснем, або за рахунок регенерації видихува-ного повітря в спеціальних хімічних поглиначах; шлангові диха-льні апарати, у яких чисте повітря подається по шлангу за допомогою повітродувок чи з компресорних магістралей.

Основними табельними ізолюючими засобами захисту органів дихання в цивільній обороні є ізолюючі протигази ІП-4, ІП-5. Ізолюючі протигази ІПСА, КІП-8, «Влада», АСБ-2, ПШ-1, ПШ-2 є допоміжними засобами і застосовуються для виконання спеціа-льних робіт.

Ізолюючий протигаз ІП-4 (Ш-4м) призначений для захисту органів дихання, шкіри обличчя та очей від впливу будь-якої шкідливої домішки в повітрі незалежно від її концентрації при недостачі чи відсутності кисню в навколишнім середовищі. За-стосовуєтсья для робіт тільки на суші, підводні роботи в цьому протигазі проводити забороняється.

ІП-4 (Ш-4м) складається з лицьової частини зі сполучною трубкою, регенеративного патрона ІП-4, дихального мішка та алюмінієвого каркаса. Крім того, в комплект протигазів входять плівки, що не запотівають, утеплювальні манжети і сумка.

Принцип роботи ізолюючого протигаза заснований на прохо-дженні видихуваного повітря через регенеративний патрон, у яко-му вуглекислота і волога, що видихається, взаємодіє з кисневміс-ною речовиною, у результаті чого виділяється кисень. Кисень, який виділяється, надходить у дихальний мішок і наповнює його до об'єму, необхідного для вдихання людини. Надлишок дихальної суміші стравлюється через клапан надлишкового тиску, що розташовується в дихальному мішку. Регенерація видихуваного повітря супроводжується виділенням тепла, унаслідок чого реге-неративний патрон нагрівається до температури 50-б0°С, що необ-хідно враховувати в запобіжних заходах при користуванні проти-газом ІП-4.

Час роботи в ізолюючому протигазі визначається в основному фізичним навантаженням, яке пов’язане з об’ємом легеневої вен-тиляції. Так, наприклад, при відносному спокої і легкому фізич-ному навантаженні час роботи в протигазі становить близько 180 хвилин, при середньому навантаженні — 60 хвилин, при ве-ликому — 30 хвилин. Робочий інтервал протигаза — від -40°С до +40°С. Вага протигаза 2,5 кілограма.

Тип лицьової частини протигаза ІП-4 позначається ШШ-2б(к), і вона має 4 розміри (1, 2, 3, 4). Підбір лицьової частини здійсню-ється за виміром вертикального охоплення голови (безперервною лінією, що проходить через маківку, скроні і підборіддя). 1-й розмір — до 63,5 см, 2-й розмір — 64—67 см, 3-й розмір — 67,5—69,5 см, 4-й розмір — 70 см і більше.

Лицьова частина протигаза Ш-4м позначається МІА-1. Розмі-ри маски і її підбір здійснюється аналогічно протигазу ЦП-7.

Попередня перевірка справності ізолюючого протигаза здійс-нюється на вдиху шляхом закриття вхідного отвору долонею ру-ки. Якщо при цьому не спостерігається підсмоктування зовніш-нього повітря, то лицьова частина вважається правильно підіб-раною. Остаточна технічна перевірка протигаза здійснюється в палатці (приміщенні) із хлорпікрином і аналогічно перевірці фі-льтруючих протигазів.

У регенеративному патроні РП-4 є пусковий брикет і присто-сування, призначене для його запуску. Категорично забороняєть-ся користування протигазом, якщо не спрацював пусковий бри-кет. У цьому випадку регенеративний патрон необхідно замінити на новий.

До робіт в ізолюючому протигазі допускаються тільки після вивчення пристрою і правил його використання. Тривалість ро-боти в протигазі суворо контролюється. До робіт допускаються не менше 2 чоловік з метою взаємного контролю. У ході роботи необхідно періодично перевіряти роботу регенеративного пат-рона (по переміщенню розігріву корпуса патрона від пускового брикету до вихідного отвору до дихального мішка). Необхідно пам’ятати, що з відпрацюванням патрона різко збільшується концентрація    вуглекислоти    у    вдихуваній    газовій    суміші, з'являється відчуття задишки, що надалі призводить до знепри-томнення і смерті від задухи. Тому працювати до повного від-працювання патрона не рекомендується; звичайно використову-ється відпрацювання патрона на 3/4 його обсягу (визначається на дотик за поширенням гарячої і теплої зони розігріву корпуса патрона, починаючи від пускового брикету). Забороняється ви-користання неопломбованих регенеративних патронів, а також патронів, що мають прострочені терміни гарантійного зберіган-ня, вм'ятини, корозію, несправні пускові брикети і які були в ужитку.

Відпрацьовані патрони знищуються за актом в спеціально від-ведених місцях шляхом спалювання чи розчиненням у воді кис-невмісного реагенту патрона.

Ізолюючий протигаз ІП-5 є аварійно-рятувальним засобом і може використовуватися для виконання легких робіт під водою на глибині до 7 метрів. Він складається із шолома-маскн ШІП-М, дихального мішка з клапаном надлишкового тиску, регенератив-ного патрона РП-5, нагрудника і сумки. Час перебування в ІП-5 на суші при легкому фізичному навантаженні — 200 хвилин, при середньому — 75 хвилин, при великому — 45 хвилин, у воді при легкому фізичному навантаженні — не більше 90 хвилин. Для робіт у воді допускаються особи, які пройшли медичний огляд і спеціальну підготовку з підводних робіт.

Розглянемо типові задачі, що можуть виникнути при роботі в умовах зараження об’єкта сильнодіючими отруйними речовина-ми (СДОР).

Задача 1. Потрібно працювати на місцевості, зараженій хло-ром. У зоні робіт концентрація 0,02 мг/л. Визначити необхідні 313, дегазуючі засоби, час роботи зміни при t = 14°С в сонячну погоду, кількість робітників для виконання робіт із трудовими затратами 120 люд.год однієї зміни.

Розв'язання: 1. 3 табл. 3.6 визначаємо, що для захисту від хло-ру можна використовувати цивільні протигази ЦП-5, 7 або про-мислові протигази з коробками В, Г, КД, БКФ, М, CO. Викорис-товувати захисні костюми при їх наявності.

2.         3 урахуванням концентрації хлору і метеоумов час роботи (табл. 3.7) — 6 год.

3.         Дегазуюча речовина з табл. 3.8 — гашене вапно.

4.         3 урахуванням зниження продуктивності праці на 30 %

(табл. 3.7) буде потрібно трудових затрат 120 + 120 х 0,3 =

= 156 люд. год, кількість робітників = 156 : 6 = 26 чол.  

Задача 2. Необхідно виконати роботи обсягом 20 люд. год на хімічно забрудненій території. Вид СДОР невідомий. Фізичне навантаження — середнє. Визначити необхідні 313 і кількість ря-тувальників, якщо кожний має три комплекти регенеративних

Розв’язання: 1. Вид СДОР невідомий, тому рятувальники по-винні працювати в ізолюючих протигазах (ІП-4), захисних про-гумованих костюмах, гумових рукавичках і чоботях.

2.         При середньому фізичному навантаженні ІП-4 забезпечує роботу протягом 1 год. а з використанням 3-х регенеративних па-тронів — 3 год.

3.         Кількість рятувальників для виконання робіт 20 : 3 =7 чол.

Таблщя3.6

 

СДОР Марки протигазів

Аміак  Ц, КД, М, CO, ДП-2 з ФПК протигазів ЦП-5,7

Синильна кислота    А, В, Г, Е, КД, БКФ, М, CO, ЦП-5,7

Окис азоту     В, Е, М, CO

Окис вуглецю           CO, ДП-2, ДП-1

Сірководень   В, Г, КД, БКФ, М, CO, ЦП-5,7

Сірковуглець В, Г, КД, БКФ, М, CO, ЦП-5,7

Хлор   В, Г, КД, БКФ- М, CO, ЦП-5,7

Сірчистий ангідрид  В, БКФ, ЦП-5,7

Таблщя3.7

 

Тривалість зміни, годин       Зниження продуктивності праці, % в засобах захисту

 

            Протигаз        Протигаз і захисний костюм

1          5          10

2          10        20

3          15        30

4          20        40

5          25        45

6          30        50

Примітка: Температура повітря 15°С, слабкий вітер. Максимальний термін безпе-рервного перебування в протигазі — 6 годин, в протигазі і захисному костюмі — 3 го-

дини. g          Таблиця 3.8

 

СДОР Густи-на, г/см           Температура кипіння, °С     Токсичні властивості           Дегазуючі речовини

 

           

           

            Концентрація ураження, мг/л         Експози-ція    Смертельна концентрація,

мг/л     Експо-зиція   

 

Аміак  0,68     -33,4   0,2       6 ГОД 7          30 хв   Вода

Хлор   1,56     -34,6   0,01     1 год   0,1—0,2          1 год   Гашене вапно

Фосген           1,42     8,2       0,05     10 хв   0,4—0,5          10 хв   Лужні відходи і вода

Сірчистий ангідрид  1,46     -10      0,4-0,5            50 хв   1,4—1,7          50 хв   Гашене вапно, аміачна вода

Оксид

вуглецю         —        -190    0,22     2,5 год            3,4—5,7          30 хв   —

Сірковуглець 1,26     46        2,5-1,6            1,5 год            10        1,5 год            Сірчистий натрій або калій

Трихлористий фосфор         1,53     74,8     0,08-0,015      30 хв   0,5-1,0            30 хв   Лути, аміачна вода

Фтористий водень   0,98     19,4     0,4       10 хв   1,5       5 хв     Те саме

Синильна

кислота          0,7       25,6     0,02-0,04        30 хв   0,1-0,2            15 хв   Те саме