2.4. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Екологічна надзвичайна ситуація — обстановка на пе-вній території або акваторії, яка призвела до гострих несприятли-вих змін у середовищі проживання людей і, як правило, до масо-вої загибелі живих організмів.

В умовах подальшого розвитку науково-технічного прогресу постійно зростає обсяг сировинних ресурсів і корисних копалин, використовуваних у промисловому виробництві, а отже, зростає кількість промислових відходів, які забруднюють навколишнє середовище. Механізм саморегулювання біосфери не в змозі пе-

 

реробити всієї маси забруднюючих речовин. За рік у біосферу викидається 14,8-10 кДж теплової енергії, 1 млрд. т продуктів неповного згоряння, що призвело до так званого «теплового за-бруднення планети».

Тому перед людством виникли глобальні проблеми охорони навколишнього середовища від забруднення й організації раціо-нального природокористування.

Таблщя 2.9

 

 

НС, які пов'язані

зі зміною стану

гідросфери

 

НС, які пов'язані

зі зміною стану

біосфери

 

Класифікація надзвичайних ситуацій екологічного характеру

Надзвичайні ситуації, пов'язані зі зміною стану суші (ґрунтів, надр, ландшафту)

Катастрофічні осідання, зсуви, обвали земної поверхні через вироблення надр при видобутку корисних копалин та іншої діяльності людини.

Наявність важких металів (у тому числі радіоактивних) та інших шкідливих речовин у ґрунті понад гранично припустимі концентрації (ГПК).

Інтенсивна деградація ґрунтів, запустелювання на великих те-риторіях через ерозію, засолення, заболочування тощо.

Кризові ситуації, пов'язані з виснаженням невідновних при-родних копалин.

Критичні ситуації у зв'язку з переповненням сховищ (смітни-ків) промисловими і побутовими відходами і забруднення сере-довища ними. Надзвичайні ситуації, пов'язані

зі зміною складу і властивостей атмосфери

(повітряного середовища)

Різкі зміни погоди чи клімату в результаті антропоген-ної діяльності людини.

Шдвищення гранично припустимих концентрацій шкідливих домішок в атмосфері.

Температурні інверсії над містами.

Гострий і кисневий «голод» у містах.

Значні перевищення гранично припустимого рівня виробни-чого і міського шуму.

Утворення великої зони кислотних опадів.

Руйнування озонного шару атмосфери.

Значна зміна прозорості атмосфери.

Надзвичайні ситуації, пов'язані зі змінами стану біосфери

Зникнення окремих видів тварин і рослин у результаті зміни середовища життя.

Масова загибель тварин.

Загибель рослинності на великій території.

Різка зміна здатності біосфери до відтворення відновлюваних ресурсів.