Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_8d7eda1dc467ae57d931a34ced7e129b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 2.1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ I КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ<span style='mso-ansi-language:UK'> СИТУАЦІЙ : Цивільна оборона : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 2.1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ I КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Надзвичайна ситуація є наслідком сукупності винятко-вих обставин, що склалися у відповідній зоні в результаті над-звичайної події техногенного, природного, антропогенного та во-єнного характеру, а також під впливом можливих надзвичайних умов.

Таким чином, надзвичайна ситуація є наслідком надзвичайної події і можливих надзвичайних умов.

Надзвичайна подія — зональна (об’єктова, місцева, регіональ-на або загальнодержавна) подія техногенного, природного, ан-тропогенного та воєнного характеру, яка полягає в різкому від-хиленні від норм процесів та явищ, що відбуваються, і має значний негативний вплив на життєдіяльність людини, функціо-нування економіки, соціальну сферу і природне середовище.

Надзвичайні умови — характерні риси загальної обстановки, що склалася у відповідній зоні ( на об’єкті, у регіоні й ін.) у ре-зультаті надзвичайної події й інших одночасно діючих посилю-ючих та стабілізуючих факторів, у тому числі місцевих особли-востей.

У відповідності із Законом України «Про Цивільну оборону

України» (1999р.):

Наозвичаина ситуація — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, викликане аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітоті-єю, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, які при-звели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

У відповідності з постановою Кабінету Міністрів України № 1098 від 15.07.1998 р. «Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій» визначено:

Стшійне лихо — явище природи, яке викликає катастрофічні наслідки і характеризується раптовим порушенням нормальних умов життя і діяльністю населення, загибеллю людей, руйнуваннями або пошкодженнями будівель і споруд, знищенням матеріа-льних цінностей.

Аварія — надзвичайна подія техногенного характеру, яка створює на об’єкті чи території загрозу для життя і здоров'я лю-дей і призводить до руйнування будинків, споруд, устаткування і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортно-го процесу чи завдає шкоди навколишньому середовищу.

Катастрофа — велика за масштабами аварія чи інша подія, яка призводить до тяжких і трагічних наслідків.

Надзвичайні ситуації в залежності від типів і видів надзвичай-

™rCif ^І =i^f«^^: транспор™ аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи або їх загро-за, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, ра-діоактивних, біологічних речовин, раптові руйнування споруд і будинків, аварії на інженерних системах і спорудах життєзабез-печення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах.

Надзвичайні ситуації природного характеру: небезпечні гео-логічні, метеорологічні явища, деградація ґрунтів чи надр, при-родні пожежі, зміни стану повітряного басейну, інфекційні за-хворювання людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідни-

^Е^^^^Ж^^ого *а„у:п0-в'язані з протиправними діями терористичного й антиконститу-ційного напрямку; здійснення чи реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення й утримання важливих об'єктів ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку і телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного або морського судна), ви-крадення (спроба викрадення) або знищення судна, установлення вибухових пристроїв у громадських місцях, розкрадання зброї.

Надзвичайні ситуації воєнного характеру: пов'язані з наслід-ками застосування зброї масового ураження або сучасних зви-чайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фак-тори ураження населення в результаті руйнування атомних і гідроелектростанцій, складів і сховищ радіоактивних та токсич-них речовин і відходів нафтопродуктів, вибухових речовин, си-льнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій.

Показниками масштабу поширення надзвичайної ситуації є не тільки розміри територій, які безпосередньо піддавались впливу вражаючих факторів, а й можливі непрямі наслідки, які можуть являти собою тяжкі порушення організаційних, економічних, со-ціальних та інших важливих зв'язків, що діяли на значних від-станях, а також тягар наслідків.

За масштабом поширення з урахуванням тяжких наслідків надзвичайні ситуації можуть бути класифіковані:

Надзвичайна ситуація об'єктовогорівня—це надзвичайна ситу-ація, наслідки якої обмежуються межами об'єкта господарювання.

Надзвичайна ситуація місцевого рівня — це надзвичайна си-туація, що виходить за межі потенційно-небезпечного об'єкта, загрожує розширенню самої ситуації або її вторинних вражаючих факторів у простір, сусідні населені пункти, інженерні споруди, a також у випадку, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси обсягом, що перевищує можливості потенційно-небезпечного об'єкта.

Надзвичайні ситуаціїрегіонального рівня — це надзвичайні си-туації, що виникають на території двох чи більше областей (Авто-номної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя) або загрожу-ють переходу на територію суміжної області України, а також у випадку, коли для їх ліквідації необхідні матеріальні й технічні ре-

чайні ситуації, що відбуваються на території двох і більше облас-тей (Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя) або загрожують поширенню на інші держави.

Загальні ознаки співвідношення між рівнями надзвичайних ситуацій і критеріями розміру заподіяних чи очікуваних економі-чних збитків вибірково представлені в таблиці 2.1.

Кожному виду надзвичайних подій властива своя швидкість поширення небезпеки. Вона є однією із складових інтенсивності протікання надзвичайної ситуації і ступенем її небезпеки.

За швидкістю і раптовістю протікання надзвичайної події над-звичайні ситуації класифікуються на:

раптові (наприклад, вибухи, транспортні аварії, землетруси і т. д.);

з небезпекою, яка швидко розповсюджується (наприклад, ава-рія з викидом СДОР, гідродинамічні аварії з утворенням хвиль

■'та^Г'і.ч»»»,» , пОМІртЮ шт^тю („а-приклад, аварія з викидом радіоактивних речовин, аварія на ко-мунальних системах, виверження вулканів, повені тощо);

з небезпекою, яка повільно поширюється (наприклад, аварії на промислових очисних спорудах, посухи, епідемії, екологічні не-безпечні явища тощо).

2.         Економічні збитки        Процент   зага-льного   обсягу основних    фо-ндів    ОГ,    які пов'язані з НС доіо     від 10 до 15

до 1 % зведе-ного    річного місцевого бюджету  від 15 до 25

до 1 % зведеного річного місцево-го   бюджету об-ластей, АР Крим, м. Києва, Севас-тополя        понад 25

понад   1 % зведено-го річного бюджету АР Крим, областей, м.   Києва,   Севасто-поля

Населення: пер-сонал ОГ, меш-канці,  пасажи-ри   транспорт-них засобів     1.         Кількість

постраждалих

2.         Кількість загиблих

3 Суттєве погіршення умов для про-живання      40 л.

40 л. 40 л.       до20 1 від 20 до 50

1-2

до 1 %

зведеного   рі-чного    місце-вого бюджету           від 50 до 300

від 3 до 5

до 10 %

зведеного річно-го   бюджету АР Крим,    областей м. Києва, Севас-тополя  понад 300

понад 5

понад 1 %

зведеного річного бю-джету АР Крим, обла-стей, м. Києва, Севас-тополя

 

Надзвичайні ситуації у своєму розвитку проходять п’ять умо-вних етапних фаз:

Перша — нагромадження відхилень від нормального стану або процесу.

Д).га — ініціювання надзвичайної події (аварії чи стихійного

Третя — процес надзвичайної події, під час якого відбуваєть-ся вплив на людей, об’єкти і природне середовище. Практично третя фаза є наслідком і розвитком другої.

Четверта — дії вторинних вражаючих факторів під впливом можливих надзвичайних умов.

П'ята — ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. П’ята фа-за може за часом починатися ще до завершення третьої фази і по-єднуватися з четвертою.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_8d7eda1dc467ae57d931a34ced7e129b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0