Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.4. ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 3 ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯI РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО I ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ : Цивільна оборона : Бібліотека для студентів

1.4. ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 3 ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯI РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО I ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

У законі України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» (2000 р.) визначені цілі і завдання Єдиної системи: «3 метою за-безпечення реалізації державної політики у сфері захисту насе-лення і територій від надзвичайних ситуацій створюється Єдина державна система органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру (далі — Єдина державна система), що складається з територіальних і функціональних підсистем».

Захист населення і територій у випадку виникнення надзви-чайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечу-ється шляхом координації функціонування постійно діючих фун-кціональних і територіальних підсистем єдиної державної си-стеми (схема 1.3).

Функціональні підсистеми створюються центральними органами виконавчої влади для організації роботи, пов’язаної із запобіганням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру і захи-стом населення і територій у випадку їх виникнення.

Завдання, організація, склад сил і засобів, порядок функціону-вання функціональних підсистем захисту населення і територій ви-значаються положеннями про ці підсистеми, затвердженими відпо-відними міністерствами і погодженими зі спеціально уповнова-женим центральним органом виконавчої влади, до компетенції яко-го віднесені питання захисту населення від надзвичайних ситуацій.

Територіальні підсистеми створюються в Автономній Респуб-ліці Крим, областях, містах Києві і Севастополі для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і приро-дного характеру в межах їх територій.

Завдання, організація, склад сил і засобів, порядок функціону-вання територіальних підсистем захисту населення і територій ви-значаються положеннями про ці підсистеми, затвердженими Ра-дою Міністрів АРК, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за узгодженням зі спеціа-льно уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

 

Органи управління ЄДСНС

Координуючі                                    ІІОСТІЙНІ

Державна   комі-сія з ТЕБ і НС. Національна  ра-да з питань БЖД                   На

загально-

державному

рівні                КМУ, міністерства та інші центральні органи виконав-чої влади. Міністерство з пигань НС і ДЗН. від ПНК

1                                             і

Комісії Ради мі-ністрів АРК, об-ласні     державні адміністрації     з ТіП НС                 На

регіональному рівні              Рада міністрів АРК, об-ласні, київські та севас-топольські міські адміні-страції управління з НС і ДЗН. від ПЧК

1                                             і

Комісії    райдер-жадміністрацій і виконавчих орга-нів Рад з ТіП НС               На місцевому рівні                Райдержадміністрації   та виконавчі органи Рад, від-діли з питань НС і ДЗН. від ПЧК

1                                             1

Комісії з питань НС об'єкта             На об'єктовому рівні             Структурні підрозділи по-ділу об'єктів господарю-вання, спеціально призна-чені особи з питань НС

Схема 1.3. Структура органів управління ЄДСНС

У залежності від обстановки, ступеня поширення прогнозова-ної чи виниклої надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів АРК, обласних, Київської і Севастопольської мі-ських державних адміністрацій у межах конкретної території встановлюється один з режимів функціонування системи захисту населення і територій.

Режим повсякденного функціонування при умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної, сейс-мічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної обстановки, при відсутності епідемій, епізоотії, епіфітотій тощо.

Режим підвищеної готовності — у випадку істотного погір-шення виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної, сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки, при наявності можливості виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру.

 

 

Режим надзвичайної ситуацїї — у випадку виникнення і при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного і приро-

Режим надзвичайного становшца — вводиться відповідно до законів України.

Основні заходи, які виконує Єдина державна система, здійс-нюються в залежності від визначеного режиму її функціонування.

У режимі повсякденного функціонування:

—        ведеться спостереження і здійснюється контроль за станом навколишнього середовища на потенційно-небезпечних об’єктах і прилягаючих до них територіях;

—        розробка і виконання цільових та науково-технічних про-грам, заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій, забез-печення безпеки і захисту населення, зниження можливих мате-ріальних збитків, забезпечення стійкого функціонування об'єктів економіки і збереження національної культурної спадщини у ви-падку виникнення надзвичайних ситуацій;

—        організація навчання населення умінню використовувати засоби захисту, правильним діям в умовах надзвичайних си-туацій;

—        створення і відновлення резервів матеріальних і фінансо-вих ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій;

—        оцінка загрози виникнення надзвичайної ситуації та мож-ливих її наслідків.

В режимі підвищеної готовності:

—        виконання заходів, визначених для режиму повсякденної готовності;

—        формування оперативних груп для виявлення причин погі-ршення обстановки безпосередньо в районі можливого виник-нення надзвичайної ситуації;

—        посилення спостереження і контролю за станом обстановки на потенційно небезпечних об’єктах, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її наслідків;

—        розробка комплексних заходів щодо захисту населення і територій, забезпечення стійкого функціонування об'єктів еко-номіки;

—        приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і за-собів, переміщення їх у район можливого виникнення надзви-чайних ситуацій;

—        організація цілодобового чергування членів державної, ре-гіональної, місцевої та об'єктової комісії (у залежності від масш-табу прогнозованої надзвичайної ситуації).  

У режимі надзвичайної ситуації:

—        здійснюється відповідальною комісією в межах її повнова-жень безпосереднє керівництво функціональними підсистемами і структурними підрозділами Єдиної державної системи;

—        організовує захист населення і територій;

—        переміщує оперативні групи в район виникнення надзви-чайної ситуації;

—        організовує РІНР;

—        визначає межі території, на якій виникла надзвичайна си-туація;

—        організовуються роботи, спрямовані на забезпечення функ-ціонування насамперед об'єктів економіки й об’єктів першочер-гового життєзабезпечення постраждалого населення;

—        здійснюється постійний контроль за станом обстановки в осередку аварії (катастрофи);

—        здійснює постійну інформацію про обстановку, що склада-ється на об’єкті, у вищі органи, а також населенню.

У режимі надзвичайного стану:

—        виконуються заходи, передбачені Законом України «Про

надзвичайний стан». Для фінансування витрат, пов'язаних з лік-

відацією надзвичайних ситуацій усіх рівнів, створюються за ра-

хунок державного і місцевого бюджетів резерви фінансових і ма-

теріальних ресурсів.

На підставі спостереження змін навколишнього природного і техногенного середовища і відповідних регламентуючих докуме-нтів в областях, районах, містах і на об'єктах господарювання плани роботи з попередження надзвичайних ситуацій і реагуван-ня на прогнозовані варіанти можливого їх розвитку міністерство з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і його структурні підрозді-ли на місцях здійснюють організаційно-методичне керівництво плануванням дій Єдиної державної системи, організовують взає-модію органів керування і підлеглих їм сил усіх рівнів.