Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ НА ОБ’ЄКТАХ<span style='mso-ansi-language: UK'> ГОСПОДАРЮВАННЯ (ОГ) : Цивільна оборона : Бібліотека для студентів

1.3.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ НА ОБ’ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ОГ)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Відповідальність за організацію і стан ЦО за постійну готовність її сил і засобів до проведення РІНР несе начальник ЦО, підприємства, установи, організації — їх перший керівник.

Начальник ЦО об’єкта підкоряється відповідним посадовим особам міністерства, відомства, у віданні якого знаходиться об'єкт, а також начальнику ЦО міста (району), на території якого розташований об'єкт.

Для планування заходів ЦО, підтримки готовності до дій у НС сил і персоналу, застосування засобів захисту і спеціального майна на підприємствах створюються штатні органи управління ЦО на правах основних підрозділів адміністрації підприємства або призначаються окремі штатні працівники.

На радіаційно та хімічно небезпечних підприємствах, а також на підприємствах, які залучаються до виконання завдань ЦО, не-залежно від чисельності працівників, для безпосередньої органі-зації і ведення робіт із планування, забезпечення і здійснення за-ходів ЦО призначається штатний працівник.

Основними завданнями адміністрації підприємств є:

—        забезпечення захисту працівників і службовців на підпри-ємстві;

—        розробка і здійснення організаційних робіт та ІТМ з підви-щення безпеки роботи ОГ і їх стійкості в умовах НС;

—        керівництво створенням і оснащенням формувань для лік-відації наслідків НС, здійснення контролю за їх підготовкою;

—        підготовка з питань ЦО керівного складу і контролю за під-готовкою підлеглих органів і підрозділів.

На керівників потенційно небезпечних підприємств додатково покладаються:

—        розробка, створення і впровадження локальної системи ви-явлення зараження й оповіщення населення у випадку аварії;

—        створення, оснащення й утримання спеціалізованих форму-вань, готових до ефективних дійу НС;

—        проведення організаційних робіт та ІТМ з попередження виникнення НС і підвищення безпеки технології виробництва по-силення роботи з дотримання норм і правил безпеки зберігання, транспортування і використання СДОР;

—        керівництво РІНР у випадку аварії;

—        оповіщення громадян, які проживають у зонах можливого ураження при аваріях.

Організаційну структуру ЦО промислового підприємства роз-глянемо на прикладі металургійного підприємства (схема 1.2). Умовно з організаційної структури можна виділити:

—        керівництво ЦО;

—        служби ЦО;

—        формування ЦО.

 

Зам НЦО (техніч-ний директор)

Зам НЦО по заміській зоні

 

Евакуаційна комісія

 

Технічна комісія з підвищення сталості робіт підприємства

 

Комісія з ТЕБ і

НС (техногенної

й екологічної

безпеки) Служби   Цивільної   обо-рони

•          Оповіщення та зв'язку

•          Радіації і хімічного за-хисту

•          Розвідки

•          Протипожежна

•          Енергетики та світлома-скування

•          Транспортна

•          Медична

•          Аварійно-технічна

•          Матеріал техніки поста-чання

•          Сховищ і укриттів

•          Охорона       суспільного порядку

•          Торгівля і харчування

 

Формування служб

•          Група зв'язку

•          Команда РіХЗ, СОП

•          Розвідницькі групи, Пост РХС

•          Команди відділення

•          Аварійно-технічні команди

•          Автоколони COT

•          Санітарно-дружинні пости COT

•          Аварійно технічні команди

•          Пункти видачі засо-бів захисту

•          Групи, ланки з об-слуговування сховищ

•          Команди, групи охо-рони громадського по-рядку

•          Рухомі пункти хар-чування

 

Формування загаль-ного призначення і спеціальні

•          Зведені загони, ряту-вальні загони, команди, групи

•          Зведені групи, тери-торіальні аварійнотех-нічні групи

 

Схема 1.2. Організація Цивільної оборони

на металургійному підприємстві

(на прикладі к-ту «Азовсталь») До складу керівництва ЦО об’єкта входять: начальник ЦО (НЦО), заступники:

по евакуації, якому підпорядкована евакокомісія;

по заміській зоні;

по технічній частині, якому підпорядковується комісія з під-вищення сталості роботи підприємства;

— начальник штабу, який є першим заступником НЦО під-приємства.

Тільки йому надане право віддавати розпорядження з питань ЦО від імені НЦО. Штаб ЦО підприємства є основним органом управління ЦО підприємства.

Склад штабу залежить від категорії об’єкта по ЦО (особли-вої важливості, 1 і 2 категорії), а також від чисельності робіт-ників та службовців. Він комплектується як штатними праців-никами ЦО, так і за рахунок посадових осіб, не звільнених від основних обов'язків, і складається з начальника штабу та його заступників (помічників) по оперативно-розвідувальній части-ні, бойовій підготовці, а також інших спеціалістів на розсуд начальника ЦО.

Штаб ЦО здійснює заходи щодо захисту робітників, службов-ців і населення підвідомчих робітничих мікрорайонів і селищ при стихійних лихах, виробничих аваріях і катастрофах, а також від сучасних засобів ураження. Організовує і забезпечує безупинне управління ЦО. Розробляє плани ЦО об'єкта на мирний і воєнний час, періодично коректує й організовує їх виконання. Організовує і контролює навчання робітників та службовців з Цивільної обо-рони і підготовку формувань ЦО об’єкта.

На об’єкті в залежності від характеру виробничої діяльності і наявності бази створюються служби ЦО: оповіщення і зв'яз-ку, медична, протирадіаційного і протихімічного захисту, охо-рони громадського порядку, протипожежна, енергопостачан-ня і світломаскування, аварійно-технічна, сховищ і укриттів, транспортна, матеріально-технічного постачання й ін. На них покладається виконання спеціальних заходів і забезпечення дій формувань при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт.

Керівництво службами здійснюється їх начальниками, що призначаються наказом начальника ЦО об’єкта з числа керівни-ків відділів, цехів, на базі яких створені ці служби.

Служба оповіщення і зв'язку звичайно створюється на базі ву-зла зв'язку об’єкта. На службу покладається: організація своєча-сного оповіщення керівного складу, робітників та службовців і населення робітничих селищ об'єкта про загрозу нападу против-ника; організація зв'язку та підтримка його в стані постійної го-товності. Крім того, служба усуває аварії на мережах і спорудах зв'язку, що містяться у вогнищах ураження.

Медична служба організовується на базі медсанчастини (мед-пункту, поліклініки) об'єкта, начальник служби — головний лі-кар. Служба забезпечує комплектування, навчання і підтримку в готовності медичних засобів індивідуального захисту, медичну розвідку і санітарно-епідеміологічне спостереження. Надає меди-чну допомогу ураженим і евакуює їх до лікувальних установ, здійснює медичне забезпечення робітників, службовців і членів їх родин у місцях евакуації

Служба протирадіаційного і протшімічного захисту роз-робляє і здійснює заходи щодо захисту людей, харчувальних блоків.

Служба сховищ і укриттів організовується на базі відділу ка-пітального будівництва, житлово-комунального відділу, будіве-льних цехів. Вона займається: розробкою розрахунків укриття робітників, службовців, населення робітничих селищ об'єкта, за-безпеченням готовності сховищ і укриттів та контролем за пра-вильністю їх експлуатації, організацією будівництва захисних споруд. На її особовий склад покладається забезпечення своєчас-ного заповнення сховищ і укриттів за сигналами оповіщення Ци-вільної оборони. Крім того, ця служба бере участь у рятувальних роботах при розкритті завалених сховищ і укриттів.

Транспортна служба створюється на базі транспортного від-ділу, транспортного цеху (гаража). Вона розробляє і здійснює за-ходи щодо забезпечення перевезень, пов'язаних з розосереджен-ням робітників, службовців і доставкою їх до місця роботи, організовує підвезення сил і засобів до вогнища ураження, готує транспорт для перевезень робітників, службовців, евакуації ура-жених, а також для інших цілей Цивільної оборони, проводить роботи по знезаражуванню транспорту.

Служба матеріально-технічного постачання організовується на базі відділу матеріально-технічного постачання об’єкта. Вона розробляє план матеріально-технічного постачання об’єкта, вчасно забезпечує формування усіма видами оснащення і про-довольства, організовує ремонт техніки і різного майна, підве-зення його до ділянок робіт, збереження й облік, забезпечує продовольством і предметами першої необхідності робітників та службовців як на самому підприємстві, так і в місцях розосе-редження.

Ha невеликих об'єктах господарювання служби ЦО не ство-рюються, їх функції при проведенні необхідних заходів викону-ють структурні органи управління цих об’єктів. Начальником штабу ЦО звичайно призначається наказом директора один із працівників даного об'єкта.