Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3.2. ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ : Цивільна оборона : Бібліотека для студентів

1.3.2. ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

1. Попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження і впровадження заходів для зменшення збитків і втрат у випадку аварій, катастроф, вибухів, великих по-жеж і стихійного лиха.

3 метою виконання завдання:

—        вчасно розробляються і проводяться інженерно-технічні заходи щодо зменшення ризику виникнення надзвичайних ситу-ацій і захисту населення від впливу їх наслідків;

—        готується науково-обґрунтований прогноз наслідків мож-ливих надзвичайних ситуацій;

—        здійснюється безупинне спостереження за станом потен-ційно-небезпечних об'єктів і навколишнього середовища;

—        підтримуються в готовності до негайного використання за-соби оповіщення й інформаційного забезпечення населення, створюються локальні системи виявлення місць зараження і ло-кальні системи оповіщення;

—        створюються спеціалізовані формування і здійснюється їх підготовка до дій за призначенням;

— здійснюється забезпечення працівників підприємств, уста-нов, організацій індивідуальними засобами захисту, а також ве-деться будівництво захисних споруд відповідно до норм і правил інженерно-технічних заходів Цивільної оборони.

2.         Оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний час та постійне інформування його про обстановку, що складається.

3 метою виконання завдання в усіх ланках міських і позамі-ських пунктів (управління) на основі автоматизованих систем централізованого оповіщення, ліній зв’язку і радіомовлення, a також спеціальних засобів, створюється система оповіщення й інформаційного забезпечення. Це комплекс організаційно-тех-нічних засобів для передачі відповідних сигналів і розпоря-джень органам державної виконавчої влади адміністраціям під-приємств, установ і організацій, силам Цивільної оборони і на-селенню.

Автоматизована система оповіщення й інформаційного за-безпечення створюється на базі загальнодержавної мережі зв’язку і радіомовлення, підрозділяється на державну і регіо-нальну. Система повинна забезпечити циркулярне оповіщення посадових осіб з використанням для цього міської телефонної мережі, засобів радіомовлення і телебачення. Система опові-щення й інформаційного забезпечення використовується центра-лізовано.

3.         Захист населення від наслідків аварій, катастроф, вибухів,

великих пожеж і застосування засобів ураження.

3 метою виконання завдання здійснюється комплекс заходів щодо забезпечення укриття населення в захисних спорудах, його евакуацію, медичний, радіаційний і хімічний захист, а також за-хист від впливу біологічних засобів ураження.

4.         Організація життєзабезпечення населення під час аварій,

катастроф, стихійного лиха й у воєнний час.

Завдання передбачає заходи, здійснювані центральними і міс-цевими органами державної виконавчої влади, виконкомами міс-цевих рад народних депутатів, штабами Цивільної оборони, ад-міністрацією підприємств, установ і організацій завчасно, a також у випадку надзвичайної ситуації з метою створення умов для виживання населення, що може опинитися (опинилося) у во-гнищах ураження.

Заходами життєзабезпечення населення, спрямованими на за-доволення мінімуму життєвих потреб громадян, які потерпіли (можуть потерпіти) від наслідків надзвичайних ситуацій, надання їм побутових послуг і реалізації соціальних гарантій на період проведення рятувальних та інших невідкладних робіт є:

—        тимчасове розселення громадян у безпечних районах;

—        організація харчування в районах лих і тимчасового розсе-лення;

—        організація забезпечення потерпілого населення одягом, взуттям і товарами першої необхідності;

—        організація надання фінансової допомоги потерпілим;

—        забезпечення медичного обслуговування і санітарно-епідеміологічного нагляду в районах тимчасового розселення.

5.         Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лих і місцях ураження.

Це завдання полягає у виконанні заходів, передбачених чин-ним законодавством з питань ліквідації наслідків стихійних лих, аварій і катастроф, епідемій, епізоотії, що загрожують життю і здоров’ю населення, а також у випадках:

—        розвідування вогнищ ураження і визначення їх меж;

—        проведення робіт, пов’язаних з пошуком і порятунком людей;

—        надання допомоги потерпілим;

—        евакуація населення з небезпечних районів;

—        карантинно-обсерваційних заходів;

—        ізоляції вогнищ ураження;

—        забезпечення суспільного порядку в районах лих і у вогни-щах ураження;

—        здійснення заходів життєзабезпечення населення;

—        соціально-психологічної реабілітації населення;

—        здійснення санітарно-гігієнічних і протиепідеміологічних заходів.

6.         Створення систем аналізу і прогнозування управління, опо-

віщення і зв’язку, спостереження і контролю за радіоактивним,

хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримка їх готовності

для стійкого функціонування в надзвичайних ситуаціях мирного і

воєнного часу.

Організатором діяльності цих систем є постійно діючі органи управління зі справ Цивільної оборони, у тому числі створені в складі підприємств, установ та організацій силами і службами Цивільної оборони.

7.         Шдготовка і перепідготовка керівного складу Цивільної

оборони її органів керування і сил, навчання населення умінню

застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в надзви-

чайних ситуаціях.

 

Контроль за виконанням вимог Цивільної оборони, станом го-товності сил і засобів Цивільної оборони, проведенням РІНР у ви-падку виникнення надзвичайних ситуацій здійснює центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій і справ за-хисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.