Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Нормативно-правова база

1.         Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ // Відо-мості Верховної Ради України. — 2002. — № 3–4. — Ст. 27.

2.         Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відо-мості Верховної Ради України. — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.

3.         Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та про-фесійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 року № 2658-14 // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 47. — Ст. 251.

4.         Закон України «Про оцінку земель» №1378-IV від 11.12.2003 р.

5.         Закон України «Про плату за землю» № 2535-XII від 03.07.1992 р.

6.         Закон України «Про оренду землі» №161-ХІV від 06.10.1998 р.

7.         Закон України «Про власність» №885-XII від 26.03.1991 р.

8.         Закон України «Про відновлення платоспроможності борж-ника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 31. — Ст. 440.

9.         Закон України «Особливості приватизації об’єктів незавер-шеного будівництва».

 

10.       Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок, за-тверджена постановою КМУ № 1531 від 11.10.2002 р.

11.       Методика оцінки вартості майна під час приватизації від 22.07. 1998 № 1114. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 46. — Ст. 231.

12.       Методика оцінки майна від 10 грудня 2003 р. № 1891 // Відо-мості Верховної Ради України. — 2003. — № 40. — Ст. 151.

13.       Методика оцінки об’єктів оренди від 17 грудня 2003 р. № 1960 // Відомості Верховної Ради України. — 2003.

14.       Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» від 10 вересня 2003 року № 1440.

15.       Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна» від 28 жовтня 2004 року № 1442.

 

Література

16.       Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комп лексів» від 29 листопада 2006 року № 1655.

17.       Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелек-туальної власності» від 3 жовтня 2007 року № 1185.

18.       Положення «Про порядок ведення державного земельного кадастру» від 12 січня 1993 № 15.

19.       Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджений наказом Держкомзему України № 2 від 09.01.2003 р.

Обов’язкова література

20.       Економіка нерухомості: Підручник. Асаул А. М., Брижань І. А., Чевганова В. Я. — К.: «Лібра», 2004. — 304 с.

21.       Козодаев М., Пылов М. Оценка и бизнес. — М.: ОЛМА — ПРЕСС Инвест: Институт экономических стратегий, 2003 — 128 с.

22.       Круш П. В., Полищук С. В. Оцінка бізнесу: Навчальний посіб-ник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 264 с.

23.       Оценка бизнеса: Учебное пособие / Под ред. А. Г. Грязно-вой, М. А. Федотовой. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 320 с.

24.       Оценка имущества и имущественных прав в Украине: Мо-нография / Н. Лебедь, А. Мендрул, В. Ларцев, С. Скрынько, Н. Жиленко, В. Паликов. Под ред. Н. Лебедь. — К: ООО «Информационно-издательская фирма «Принт-Экспресс», 2002. — 688 с.

25.       Оценка собственности. Часть 1. Оценка недвижимости: Учеб-ное пособие / Под ред. Грабового П. Г., Коростелева С. П. — М.: МГСУ, 2003. — 180 с.

26.       Оценочная деятельность в экономике: Учебное пособие. — Мос ква: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003. — 304 с.

27.       Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: Монографія / Л. І Вороніна, В. Є. Воротін, В. Г. Лісник, В. М. Поліщук. — К.: Вид-во Европ. ун-ту, 2005. — 217 с.

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

28.       Ринок нерухомості / Асаул А. М., Павлов В. І., Пилипенко І. І., Павліха Н. В., Кривов’язюк І. В: Навч. посібник. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. — 387 с.

29.       Сивец С. А., Баширова Л. А. Как оценить имущество: Пособие для заказчиков и пользователей оценки. — Запорожье: «По-лиграф», 2003. — 252 с.

30.       Симионов Ю. Ф., Домрачев Л. Б. Экономика недвижимости. — Москва-Ростов-на-Дону. — 2004 г. — 222 с.

31.       Тэпман Л. Н. Оценка недвижимости: Учебн. пособие для ву-зов / Под ред. проф. Шандра В. А. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 303 с.

32.       Щербакова Н. А. Экономика недвижимости: Учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2002. — 320 с.

Додаткова література

33.       Бухгалтерський фінансовий облік / За ред. Ф. Ф. Бутинця — Житомир, РУТА, 2005.

34.       Григорьев В. В., Федотова М. А. Оценка предприятий: теория и практика. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 320 с.

35.       Зотов И. В., Моченков А. В., Ткачев А. А. Искусство проведения операций с недвижимостью: Учебное пособие. — 2-е изд. — Х.: «Каравелла», 2002. — 300 с.

36.       Карев В. П, Карев Д. В. Оценка бизнеса доходным подходом — констатация факта или прогнозное планирование // Вопросы оценки. — 2005. — № 1. — С. 15–26.

37.       Ковалев А. П. Рыночная стоимость имущества предприятия. — М:. Финстатинформ, 1996. — 80 с.

38.       Копылова В. В., Коркина В. С. Оценка рыночной стоимости недвижимости: Учебное пособие. — Иркутск: Из-во ИГЭА, 2001. — 96 с.

39.       Котик З. Нерухоме майно та методи його оцінки: Навчальне видання. — Львів: Каменяр, 2002. — 95 с.

40.       Котик З. Оцінка нерухомої власності: Навчальне видання. — Львів: Каменяр, 2001. — 31 с.

41.       Котов А. С. Оценка стоимости предприятия. — Харьков: Биз-нес Информ, 1999. — 56 с.

 

Література

42.       Ксенко Я. Оцінка вартості майна: правове і методичне регулю-вання та основні засади // Справочник економиста. — 2005. — № 5. — С. 21-26.

43.       Кузнецова О. П. Оценка рыночной стоимости объектов недви-жимости: Учебное пособие. — Омск: Из-во Ом ГТУ, 2001. — 84 с.

44.       Лісняк В. Г., Полищук В. М. Про визначення вартості відтво-рення нерухомого майна за методологією використання індек-сів змін кошторисної вартості // Вісник оцінки. — 2003. — № 3 (7).

45.       Международные стандарты оценки / Микерин Г. И., Пав-лов Н. В. — М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. — 384 с.

46.       Орлов С. В. Оценочная деятельность — основа управления собственностью // Городская собственность. — М. — 1999. — № 9 (25). — С. 11-15.

47.       Орлов С. В., Цыпкин Ю. А. Рыночная оценка имущества горо-да: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 240 с.

48.       Оценка объектов недвижимости: теоретические и практичес-кие аспекты / Под ред. Григорьева В. В. — М.: ИНФРА-М,

1997.   — 320 с.

49.       Оценка рыночной стоимости недвижимости / Белокрыс А. М.,

Болдырев В. С, Зарубин В. Н., Зарубина и др. — М.: Дело,

1998.   — 383 с.