Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Словник : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

Словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та під-готовці висновків щодо вартості майна.

Прямі збитки — поточна вартість витрат на дату оцінки на від-творення, заміщення або відшкодування ринкової вартості об’єкта оцінки без урахування недоотриманих майбутніх вигод.

Реверсія — загальна сума грошей від продажу об’єкта оцінки у кінці прогнозного періоду.

Ринкова вартість — грошова сума, що превалює на вільному, відкритому та конкурентному ринку, за яку можлива передача прав власності на майно від продавця покупцю на дату оцінки, після про-ведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності — документ, що засвід-чує право с4убєкта оціночної діяльності на внесення його до Держав-ного реєстру суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяльність у формі практичної діяльності з оцінки майна та визнані суб’єктами оціночної діяльності за напрямками оцінки майна, що в ньому зазначені.

Спеціалізоване майно — майно, яке не буває самостійним об’єк-том продажу на ринку і має найбільшу корисність та цінність у складі цілісного майнового комплексу.

Спеціальна вартість — сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації чи особливої заці-кавленості потенційного покупця (користувача) в об’єкті оцінки.

Ставка (коефіцієнт) капіталізації — норма доходу, що включає норму віддачі (прибуток — процент на капітал) та норму повернення капіталу і віддзеркалює його економічну суть.

Ставка дисконту — норма віддачі (прибутку) на суму капіталу. Цей термін віддзеркалює економічну сутність, тобто норму прибутку, що бажає отримати інвестор на основну суму інвестованого капіталу. Ставка дисконту не враховує норму повернення основної суми ка-піталу. Термін «коефіцієнт дисконтування», як і термін «коефіцієнт

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

капіталізації» віддзеркалює математичний смисл їх застосування — коефіцієнт, що використовується для перерахунку майбутніх грошо-вих потоків у їх теперішню вартість.

Ставка дисконтування (економічний термін) — мінімальна нор-ма прибутку (віддачі), на яку розраховує інвестор, що вкладає грошо-ві засоби в доходні активи.

Термін амортизації (фінансової) — період часу, впродовж якого здійснюються періодичні платежі з погашення кредиту.

Термін експозиції — час, протягом якого об’єкт оцінки може бути виставлений для продажу на ринку з метою проведення його адекват-ного маркетингу, тривалість якого залежить від співвідношення по-питу та пропозиції на подібне майно, кількості потенційних покупців, їх купівельної спроможності та інших факторів.

Тривалість економічного існування — період часу, протягом яко-го нерухоме майно привносить вклад у вартість. Економічне та фі-зичне існування нерухомого майна може бути різним за тривалістю. Тривалість економічного існування визначається періодом часу, про-тягом якого сума доходу перевищує витрати на експлуатацію і зале-жить від стану нерухомого майна в процесі експлуатації. Поновлення конструктивних елементів нерухомого майна продовжує термін еко-номічного існування.

Утилізаційна вартість — грошова сума, яку очікується отримати за об’єкт оцінки, що не може бути використана іншим чином, ніж за сукупністю матеріалів та агрегатів у процесі його ліквідації.

Фізичний знос — зношення, зумовлене втратою первісних тех-нічних властивостей об’єкта оцінки внаслідок впливу фізичних, тех-нічних, кліматичних та інших факторів.

Функціональне старіння — зміна відповідності споживчих ха-рактеристик об’єкта оцінки, що зумовлена моральним старінням.

Цілісний майновий комплекс — об’єкт, сукупність активів якого забезпечує проведення окремої господарської діяльності на постійній

 

Словник

і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи підприємств (цехи, виробництва, діль-ниці тощо), які виділяються в установленому порядку в самостійні об’єкти з подальшим складанням розподільного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні підприємства.

Ціна — факт, що фіксує на визначену дату грошову суму, за якою відбувся продаж прав власності на майно. За різних умов фінансу-вання, ціна на майно може бути різною та може визначатися часом проведення розрахунків за майно, умовами продажу, умовами креди-ту і не збігатися з вартістю (у випадку ціни — гроші виконують функ-цію обміну).

Чистий операційний доход — дійсний валовий доход після відра-хування операційних витрат до виплати сум за обслуговування кре-диту та бухгалтерської амортизації.