Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Н : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

Н


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Надлишкове майно — майно, що не використовується у госпо-дарській діяльності підприємства, максимальна цінність якого дося-гається внаслідок відчуження.

Найбільш ефективне використання (один з головних принципів оцінки ринкової вартості нерухомості) — це розумне найбільш ві-рогідне та законне використання об’єкта нерухомого майна (вільної земельної ділянки чи з поліпшеннями), яке технічно здійснене, юри-дично дозволене, економічно доцільне (має максимальну продуктив-ність), фінансово забезпечене.

Накопичуваний знос — сума визначеного в грошовому еквіва-ленті фізичного зносу, функціонального та зовнішнього знецінення, що вираховується з вартості відтворення або заміщення.

Незалежна оцінка майна — оцінка майна, що проведена суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання.

Нерухоме майно — нерухомість як фізичний об’єкт та права власності, що з ним пов’язані. Поняття нерухомого майна включає в себе всі права, інтереси та вигоди, що пов’язані з власністю на неру-хомість. Нерухоме майно являє собою свідоцтво юридичних майно-вих прав власності, пов’язаних з нерухомістю як фізичним об’єктом. Тому поняття нерухоме майно є не тільки фізичним поняттям.

 

Словник

Нерухомість — земельна ділянка, вільна від забудови, а також об’єкти, розташовані на ній і нерозривно з нею пов’язані (фізичні об’єкти) — будівлі, споруди, ліса, багаторічні насадження, а також надра і водні об’єкти, переміщення яких економічно недоцільне або неможливе без заподіяння непропорційної шкоди їхньому призначен-ню, а також інше майно, що законодавством віднесено до нерухомості.

Норма віддачі внутрішня — норма дисконтування, за якою тепе-рішня вартість всіх майбутніх грошових потоків дорівнює сумі по-чаткових інвестицій.

Операційні витрати — витрати, що пов’язані з експлуатацією майна.

Оренда — засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідне орендареві для здійснення підприємницької ді-яльності.

Орендна плата — платіж, який орендар уносить орендодавцеві за користування об’єктом нерухомості.

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство має з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, надання в оренду іншим особам, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Оцінка — наука про вартість майна, частина економічного аналі-зу, що здійснюється на визначених наукових принципах та методо-логічній базі, і є сполученням математичних методів та суб’єктивних міркувань оцінювача, що базуються на його професійному досвіді, мета якого полягає у виявленні найбільш ефективного з економічної точки зору використання об’єкта, у дослідженні попиту та пропозиції на відповідному ринку, а також у розробці моделі об’єкта оцінки, яка прогнозувала б найбільш вірогідну ціну його продажу. Оцінка вар-тості майна є процедура визначення корисності майна, що визначена у грошовому еквіваленті.

Оціночна вартість — вартість, яка визначається за встановленим алгоритмом та складом вихідних даних.

Оціночні процедури — дії (етапи), виконання яких у певній по-слідовності становить зміст підходів оцінки.

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

Оцінювачі — громадяни України, іноземці та особи без громадян-ства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог законодавства України.

Первісна вартість — вартість майна в цінах придбання. Тобто бухгалтерська вартість, що визначена в руб., грн, доларах США на дату придбання, виготовлення без ПДВ.

Підприємство — єдиний майновий комплекс, що використову-ється для здійснення підприємницької діяльності.

Підхід прямої капіталізації — проведення оцінки вартості до-ходного активу, що засновано на прямому перетворенні найбільш типового доходу у вартість шляхом ділення його на коефіцієнт капі-талізації, який отриманий з ринкової інформації про співвідношення доходу до вартості активів подібних об’єкту оцінки.

Повернення капіталу — процес амортизації первісних інвестицій на рахунок доходів та реверсії.

Податкова вартість — вартість, що визначена для цілей оподат-кування.

Подібна угода — цивільно-правова угода, предметом якої є по-дібне майно і яка має спільні ознаки з угодою, для ускладнення якої проводиться оцінка.

Подібне майно — майно, що за своїми технічними характерис-тиками та (або) функціональним призначенням подібне до об’єкта оцінки і має таку саму корисність.

Потенційний валовий доход — загальний валовий доход від не-рухомого майна при повній його зайнятості.

Прибуток підприємця — різниця між ціною продажу активу та витратами на його створення або придбання та реконструкцію.

Принципи оцінки — перелік методичних правил, на основі яких визначається сукупність впливу різноманітних факторів на вартість об’єкта оцінки.

Професійна оціночна діяльність — це діяльність оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, визнаних такими відповідно до зако-нодавства України, яка полягає в організаційному, методичному та