Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Вимоги до суб’єктів оціночної діяльності, їх права та обов’язки : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

4. Вимоги до суб’єктів оціночної діяльності, їх права та обов’язки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит і одержали квалі-фікаційне свідоцтво оцінювача. Не може бути оцінювачем особа, яка має непогашену судимість за корисливі злочини.

Професійну підготовку оцінювачів здійснюють навчальні закла-ди, які уклали договір про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів із Фондом державного майна України. Професійна під-готовка оцінювачів складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Загальні вимоги до змісту навчальних програм підлягають обов’язковому погодженню Нагля-довою радою з питань оціночної діяльності.

Закінчивши навчання за програмою базової підготовки, оціню-вачі отримують кваліфікаційне свідоцтво. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача є документом, який підтверджує достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки для самостій-ного проведення оцінки майна. Право на отримання кваліфікаційно-го свідоцтва набувають фізичні особи, які:

—        мають закінчену вищу освіту;

—        пройшли навчання за програмою базової підготовки та стажу-вання протягом одного року в складі суб’єкта оціночної діяль-ності разом з оцінювачем, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, отримали його позитивну рекомендацію;

—        успішно склали кваліфікаційний іспит.

Кваліфікаційне свідоцтво видається Фондом державного майна

України спільно з навчальним закладом, на базі якого проводилася підготовка та складався кваліфікаційний іспит, на підставі відповід-ного рішення Екзаменаційної комісії. За видачу свідоцтва сплачуєть-ся плата у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів гро-мадян. Ця плата спрямовується на покриття організаційних витрат, пов’язаних з видачею свідоцтва.

Не рідше від одного разу на два роки оцінювачі зобов’язані підвищувати свою кваліфікацію за програмою підвищення квалі-фікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

кваліфікаційного свідоцтва. Підвищення кваліфікації відбувається за напрямками, зазначеними у кваліфікаційному свідоцтві оцінюва-ча. За результатами підвищення кваліфікації видається посвідчення про підвищення кваліфікації, яке є невід’ємною частиною кваліфіка-ційного свідоцтва.

Фонд державного майна веде Державний реєстр оцінювачів, які отримали кваліфікаційне свідоцтво. Документом, що засвідчує право суб’єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного реє-стру суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяль-ність у формі практичної діяльності з оцінки майна та які визначені суб’єктами оціночної діяльності за напрямками оцінки майна є сер-тифікат суб’єкта оціночної діяльності. За видачу сертифіката справ-ляється плата у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується до Державного бюджету України.

Сертифікат видається терміном на три роки та може бути анульо-ваний. Оцінка майна, яка проведена суб’єктом господарювання без чинного сертифіката, є недійсною.

Згідно із законом України про оцінку, оцінювачі мають право:

—        доступу до майна, яке оцінюється, документації та іншої інфор-мації, що є необхідною або має суттєве значення для оцінки;

—        отримувати роз’яснення та додаткові відомості, необхідні для проведення оцінки майна та складання звіту про його оцінку, від замовника оцінки та інших осіб щодо інформації, яка міс-тить державну або комерційну таємницю, за наявності у оці-нювача відповідного дозволу або договору про конфіденцій-ність інформації;

—        відмовитися від проведення оцінки майна у разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню об’єктивної оцінки;

—        страхувати свою цивільну відповідальність, пов’язану з профе-сійною оціночною діяльністю;

—        бути безпосередньо присутнім на засіданні Екзаменаційної комісії під час розгляду питання щодо позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва;

—        оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади та ор-ганів місцевого самоврядування, рішення Екзаменаційної ко-місії у суді.

Оцінювачі та суб’єкти оціночної діяльності зобов’язані:

 

Тема 1. Сутність та призначенняоцінки вартості майна

—        дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог нормативно-правових актів з оцінки майна;

—        забезпечувати об’єктивність оцінки майна, повідомляти за-мовника про неможливість проведення об’єктивної оцінки че-рез виникнення обставин, які цьому перешкоджають;

—        забезпечувати збереження документів, які отримані ними під час проведення оцінки від замовника та інших осіб;

—        забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час виконання оцінки майна;

—        виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством.

Оцінювачі та суб’єкти оціночної діяльності несуть відповідаль-ність за невиконання або неналежне виконання умов договору, зокре-ма за недостовірність чи необ’єктивність оцінки майна, відповідно до умов договору і законодавства.