Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Е : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

Е


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Економічне знецінення — втрата вартості у часі, що зумовлена не тільки впливом фізичного зносу та морального старіння, а також зовнішнього зносу — соціально-економічних, екологічних та інших факторів зовнішнього середовища.

Експертна оцінка — процес визначення вартості майна із засто-суванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що за-безпечують процес збирання та аналізу даних, проведення розрахун-ків і оформлення результатів у вигляді звіту та висновків.

Ефективний вік — вік покращень (майна), що визначається їхнім теперішнім станом. Може бути більшим або меншим за хронологіч-ний (фактичний) вік.

Залишкова вартість заміщення (відтворення) — вартість за-міщення (відтворення) об’єкта оцінки за винятком усіх видів зносу (для нерухомого майна — з урахуванням вартості земельної ділянки при її існуючому використанні).

Звіт про оцінку майна — документ, що містить висновки про вартість об’єкта і підтверджує виконані процедури з оцінки майна

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання відпо-відно до договору.

Земельна ділянка — частина земельної поверхні з установленими межами, яка характеризується певним місцем розташування, госпо-дарським використанням, правовим режимом та іншими суттєвими ознаками, ї визначеними щодо неї правами.

Земельні поліпшення — зміна якісних характеристик земельної ділянки внаслідок розташування в її межах будинків, будівель, спо-руд, об’єкті інженерної інфраструктури, меліоративних систем, бага-торічних насаджень, лісової та іншої рослинності, а також господар-ської діяльності або проведення робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, тощо).

Знос (знецінення) — втрата вартості майна під впливом різних факторів. Залежно від факторів, під впливом яких знижується вар-тість майна виділяють фізичний, функціональний та зовнішній види зносу. Фізичний та функціональний знос можуть бути таким, що усу-вається та таким, усунення якого економічно недоцільне. Зовнішній знос завжди носить характер зносу, що не усувається.

Ідентифікація об’єкта оцінки — встановлення відповідності об’єкта оцінки вихідним даним про нього.

Інвестиційна вартість — вартість для конкретного інвестора, що визначена з урахуванням його вимог та мети інвестування в об’єкт оцінки.

Інвестор — особа, яка вкладає кошти в майно для отримання до-ходу.

Іпотечна постійна (константа) — коефіцієнт, що показує відно-шення щорічних витрат по обслуговуванню іпотечного кредиту до його величини.

Іпотечний коефіцієнт — результат синтезу різних співвідношень позикового та власного капіталу.

Капіталізація — процедура перерахунку майбутніх доходів у загальну суму їх теперішньої (поточної на дату оцінки) вартості. Капіталізація може здійснюватися із застосуванням методів прямої

 

Словник

капіталізації або капіталізації за нормою видачі (непряма капіталі-зація). Пряма капіталізація припускає визначення вартості майна шляхом конвертації річного доходу за визначеною ставкою капіта-лізації. Непряма капіталізація припускає дисконтування кожного майбутнього грошового потоку за відповідною нормою дисконту-вання або шляхом капіталізації із застосуванням розрахункових моделей, що є винятковими випадками аналізу дисконтованих гро-шових потоків.

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача документ, який підтвер-джує достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки для самостійного проведення оцінки майна.

Кінцева віддача — відношення ефективного річного прибутку на інвестиції до первісної ціни інвестицій.

Коефіцієнт дисконтування — коефіцієнт, що використовується для переводу майбутніх грошових потоків у теперішню вартість.

Коефіцієнт еластичності — економічний показник, що показує, на скільки відсотків у середньому зміниться значення результативної ознаки при зміні факторіальної ознаки на один відсоток.

Коефіцієнт капіталізації — коефіцієнт, що відображує взаємо-зв’язок між річним чистим операційним доходом та вартістю майна (економічний смисл).

Коефіцієнт капіталізації позикового капіталу відношення платежу по кредиту за перший рік до початкової суми кредиту (та саме, що й іпотечна постійна).

Кореляційний зв’язок — опосередкована тенденція зміни залеж-ності результативної ознаки (вартісного показника) від зміни пара-метрів (факторіальної ознаки), що розраховується як відношення середньої суми здобутків відповідних відхилень індивідуальних ве-личин факторіальної ознаки х та результативної ознаки у від їх се-реднього значення до здобутку відповідних середньоквадратичних відхилень.

г =       .

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

Ліквідаційна вартість — грошова сума, яка може бути реально отримана від продажу об’єкта оцінки на ринку в термін проведення адекватного маркетингу, що значно коротший, ніж середньоринко-вий термін експозиції об’єктів такого типу відповідно до визначення ринкової вартості. Ця вартість враховує витрати, які пов’язані з під-готовкою об’єкта до продажу, його зберіганням, охороною тощо. Інші випадки, що потребують визначення ліквідаційної вартості, можуть бути передбачені законодавством у частині примусовості та стислого терміну продажу з боку продавця.

Метод ринкових порівнянь (ринковий підхід, метод порівняль-ного аналізу ринкових даних) — підхід до проведення оцінки ринко-вої вартості майна, який засновано на порівнянні ринкових цін про-дажу чи оренди об’єктів, угоди з якими мали місце на ринку до дати оцінки об’єкта оцінювання.