Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СЛОВНИК : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

СЛОВНИК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Амортизація (основних активів) — бухгалтерські розрахунки, які одночасно забезпечують:

1.         Поступове списання з первісної вартості основних активів ви-трат на їх придбання та перенесення списаної суми на продукт або послугу, що вироблена за їх допомогою.

2.         Цільове накопичення грошових відрахувань за встановленими підприємством нормами знецінення основних засобів та їх по-дальше використання для заміни зношених основних активів.

Амортизація (фінансова):

1.         Процес погашення кредиту за рахунок сплати основної суми. Має місце, коли виплати за кредитом перевищують суму, необ-хідну для відсоткових платежів.

2.         Річні суми, на які дозволяється законом зменшувати грошові потоки, що підлягають оподаткуванню.

Аналіз грошового потоку, що дисконтується — метод визначен-ня теперішньої вартості майбутніх грошових потоків.

Безризикова ставка — ставка прибутку, який можна отримати від вкладення грошових коштів у найбільш надійні активи.

Вартість — міра цінності майна, яка виражається сумою грошей (або еквівалента), яку потенційний покупець готовий надати в обмін за придбання прав на майно (у випадку визначення вартості гроші виконують функції міри). Вартість є не факт сплати грошей, а розра-хункова величина цінності конкретних товарів і послуг у конкретний момент часу відповідно до вибраних тлумачень вартості.

Вартість відтворення (відновна вартість) — поточна сума витрат на створення в сучасних умовах точної копії об’єкта оцінки з вико-ристанням аналогічних матеріалів, стандартів та збереженням всіх якісних та експлуатаційних параметрів.

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

Вартість заміщення — визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення подібного об’єкта до оцінюваного майна, який має еквівалентну корисність і може бути йому рівноцінною.

Вартість ліквідації — поточна вартість, яку очікують отримати за об’єкт, що вичерпав термін корисного використання за призначен-ням.

Вартість поточна — вартість об’єкта оцінки, визначена у діючих цінах на дату оцінки.

Вартість скрапу — грошова сума, яку можна отримати від прода-жу майна, яке реалізується лише як сукупність вторинних матеріалів, брухту, що у ньому містяться.

Вартість теперішня — вартість майбутніх грошових потоків, що визначена у зіставлених цінах на дату оцінки.

Вартість у використанні — вартість, яка розраховується виходя-чи із умов сучасного використання об’єкта оцінки, і може не відпо-відати його найбільш ефективному використанню.

Витрати на заміщення — витрати, що враховують майбутні ви-трати на відновлення швидкозношуваних елементів майна.

Витратний підхід — один з підходів до оцінки вартості майна, за яким ринкова вартість об’єкта нерухомості розраховується як сума вартості земельної ділянки, умовно вільної від забудови та вартості покращень за винятком зносу.

Вихідні дані — інформація про об’єкт оцінки (технічні, економіч-ні та інші характеристики), а також економічна ситуація на відповід-ному ринку.

Грошовий потік — сума прогнозованих або фактичних грошових надходжень від об’єкта оцінки в процесі його експлуатації.

Дата оцінки — дата (число, місяць, рік), станом на яку проведено процедуру оцінки майна та визначено його вартість.

Дисконтування — процедура визначення теперішньої вартості майбутніх доходів.

 

Словник

Дисперсія — показник відхилення випадкової величини. Визна-чається як середнє значення квадрата відхилення випадкової величи-ни від її середнього значення.

Дійсна вартість майна для цілей страхування — залишкова вар-тість відтворення (заміщення) на дату страхування, за якою можли-ве відтворення майна у поточному його стані, коли настає страховий випадок (для нерухомого майна — вартість покращень без вартості земельної компоненти, і ні в якому разі не ринкова вартість) або за ринковою вартістю у разі неможливості відтворення майна у сучасній його цінності (витвори мистецтва, пам’ятники, коштовності тощо).

Дійсний (ефективний) валовий доход — потенційний валовий доход за відрахуванням втрат від недовикористання площ об’єкта, зміни орендарів та їх неплатежів.

Доходний підхід — підхід, що базується на визначенні вартості об’єкта на основі поточної вартості очікуваних доходів від володіння цим об’єктом найбільш ефективним способом.