Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Особливості оцінки нематеріальних активів. Сфера її застосування : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

3. Особливості оцінки нематеріальних активів. Сфера її застосування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Практичне використання нематеріальних активів в економічно-му обороті підприємств є за суттю процес комерціалізації інновацій-ної сфери, що умовно можна звести до наступних стадій.

Перша стадія — це грамотна класифікація об’єктів інтелектуаль-ної власності, на базі якої повинна формуватися попередня оцінка їхньої ринкової вартості. Однак у даний час підприємства або її не

 

Тема 11. Оцінка вартості нематеріальних активів

виконують, або роблять це по-дилетантські. Тому необхідна профе-сійна розробка базових методологічних і методичних рекомендацій.

Друга стадія — це включення вартості об’єктів нематеріальних активів до складу майна підприємств по бухгалтерському рахунку 04 «Нематеріальні активи». Відповідно до законодавства України ці засоби підлягають амортизації: щомісяця відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг) за нормами, що розраховує підприємство (фірма) виходячи з їхньої первісної вартості й терміну їхнього корис-ного використання, але не більш терміну діяльності самого підприєм-ства (фірми), потім реалізуються й осідають на розрахунковому ра-хунку підприємства. Надалі ці кошти використовуються винятково на розвиток даного виробництва, на винагороду авторам розробок (а також учасникам, що сприяли створенню чи використанню цих роз-робок), і тому не повинні обкладатися податками.

Третя стадія — комерціалізації нематеріальних активів. Вона по-лягає в активному виході підприємств на ринок науково-технічної продукції, в умінні знайти свого покупця, опановувати мистецтвом підприємця, тобто самому шукати замовника (споживача) для своєї ідеї чи розробки.

Суб’єкту будь-якої фірми, що хазяює, необхідно вміти грамотно аналізувати ситуацію на ринку продукції (послуг), вести облік тен-денцій попиту на свої розробки чи продукцію (послуги), закріплюва-ти за собою ринкову «нішу» і бути серйозно підготовленим в області підприємницької діяльності, маркетингу, знати правові, юридичні основи відносин з партнерами.

Тактика ігнорування подібних дій неминуче обернеться для під-приємств у майбутньому повною втратою конкурентної здатності їх-ньої продукції на зовнішніх і внутрішніх ринках.

Потреба в оцінці нематеріальних активів підприємства ви-никає в наступних випадках:

—        купівлі-продажу частки (внеску) у статутному капіталі това-риства чи товариства з обмеженою відповідальністю;

—        продажу підприємства цілком чи на аукціоні за конкурсом, що здійснюється при процедурі банкрутства чи при приватизації державного підприємства;

—        передача всього підприємства в оренду. Оцінка вартості важ-лива для призначення орендної плати й здійснення наступного викупу орендарем (якщо це передбачено договором оренди);

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

—        реорганізації (злиття, поділ, поглинання і т.п.) і ліквідації під-приємства, що проводиться як за рішенням власників підпри-ємства, так і за рішенням господарського суду при банкрутстві підприємства;

—        здійснення інвестиційного проекту розвитку підприємства, коли для його обґрунтування необхідно знати вихідну вартість майна. Зокрема, така проблема виникає перед інвестором при проведенні санації неспроможного підприємства;

—        одержання кредиту під заставу всього майна підприємства (іпотека).

Оцінка вартості фірмового товарного знаку чи інших засобів індивідуалізації підприємства і його продукції (послуг) необхідна:

—        при їхньому перекуповуванні, придбанні іншою фірмою;

—        при наданні франшизи новим компаньйонам, коли розширю-ється ринок збуту й збільшується обсяг продажу;

—        при визначенні збитку, нанесеного діловій репутації підприєм-ства незаконними діями з боку інших підприємств;

—        при використанні їх як внеску у статутний капітал створюва-ного товариства;

—        при визначенні вартості нематеріальних активів, «гудвілу», для загальної оцінки вартості підприємства.

Таким чином, обґрунтованість і вірогідність оцінки вартості не-матеріальних активів багато в чому залежить від того, наскільки пра-вильно визначена сфера використання оцінки: купівля-продаж, одер-жання кредиту, страхування, оподатковування й т.д. Особливу увагу варто звернути на спосіб оцінки нематеріальних активів, що надхо-дять безоплатно на баланс.

У даний час оцінка майна, отриманого безоплатно, здійснюєть-ся за ринковою вартістю на дату оприбуткування. Оцінка нематері-альних активів за ринковою вартістю в даний час утруднена, хоча в Україні й складається інститут оцінки інтелектуальної власності.

Нагадаємо, що суми коштів, отримані безоплатно від інших під-приємств, включаються до складу позареалізаційних доходів, тобто підлягають оподаткуванню на прибуток. Таке формулювання при-зводить до того, що деякі бухгалтери відображають безоплатно одер-жуване майно не по кредиту рахунків 87 чи 88, як пропонується, а по кредиту рахунка 80 «Прибутки та збитки», тому що саме на кредиті рахунка 80 враховуються позареалізаційні доходи.

 

Тема 11. Оцінка вартості нематеріальних активів

Дійсно, формально проблема правильності відображення в облі-ку цих угод існує. Однак у даний час гостро стоїть проблема терміно-логії, використовуваної в податковому законодавстві й запозиченні окремих розумінь з інших видів законодавства й галузей права.

Одержуване безоплатно майно не повинне враховуватися на кре-диті рахунка 80 «Прибутки та збитки», а підлягає відображенню на рахунках 87 чи 88 за приналежністю. Для цілей оподатковування прибуток збільшується на вартість безоплатно отриманих коштів без відображення на рахунках бухгалтерського обліку.