Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Сутнісна характеристика нематеріальних активів : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

2. Сутнісна характеристика нематеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Для успішного введення нематеріальних активів в економіч-ний оборот підприємства та їх оцінки, будь-який учасник цих дій зобов’язаний розбиратися в сутнісних характеристиках кожного об’єкта нематеріальних активів, у їхніх особливих властивостях, а та-кож у супутніх патентно-правових документах.

Авторські свідоцтва

Це правовий документ щодо винахідництва. Видача авторських свідоцтв була передбачена законодавством низки країн у системі СІВБА. Вимоги до винаходу у випадку одержання на нього авторсько-го свідоцтва були ті ж, що й при одержанні патенту. Різниця полягала в тому, що винахід, із-за розкрадання патентів, міг використовувати-ся тільки патентовласниками, а у випадку захисту його авторським свідоцтвом виключне право на його використання мала держава. Положення самого винахідника було однаковим: у будь-якому варі-анті захисту його винаходу ((патент чи авторське свідоцтво) закон передбачав справедливу винагороду авторові з боку організації, що використовувала даний винахід. Нині в державах, що утворилися на території колишнього СРСР, відповідно до нового законодавства ви-находи охороняються тільки на основі патентів.

Авторське право («копирайт»)

Авторське право поширюється на добутки науки, літератури, мистецтва, що є результатом творчої діяльності, незалежно від при-значення й переваг, а також способу його вираження.

Об’єктом авторського права виступають:

 

Тема 11. Оцінка вартості нематеріальних активів

—        літературні та літературно-художні твори (книги, брошури й інші письмові добутки), наукові, науково-технічні, у тому чис-лі топологія інтегральних мікросхем, навчальні та публіцис-тичні добутки, програми для ЕОМ, бази даних, мови, лекції, доповіді та ін.;

—        драматичні і музично-драматичні твори, музичні твори з тек-стом і без нього;

—        хореографічні постанови і пантоміми;

—        аудіовізуальна продукція (кіно-, теле-, відеофільми і програ-ми, слайдфільми, діафільми й інша кіно- і телепродукція);

—        твори живопису, скульптури, графіки, дизайну, графічні роз-повіді, комікси й інші твори образотворчого мистецтва;

—        досягнення в області декоративно-прикладного і стенографіч-ного мистецтва;

—        досягнення архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

—        географічні, геологічні й інші карти, ескізи, пластичні винахо-ди , що відносяться до географії, топографії і т.д.;

—        інші форми творчої діяльності.

Авторське право на винахід, створений спільною працею двох

і більш осіб (співавторство), належить усім, незалежно від того, чи цей винахід цілий, чи складається з частин, кожна з який має само-стійне значення. Авторське право визначає право на даний добуток, виготовлення й поширення його копій самим автором, або з дозволу останнього, а також право автора припиняти будь-які підробки свого добутку й одержувати протягом всього життя й 50 років після смерті доход, що може приносити його винахід.

Авторське право поширюється на оригінальні відомі і невідомі добутки, що знайшли своє вираження в таких формах:

—        письмова (рукопис, машинопис, нотний запис та ін.);

—        усна (публічний виступ, публічне проголошення і т.д.);

—        звуко- чи відеозапис (механічна, магнітна, цифрова, оптична і т.д.);

—        об’ємно-просторова (скульптура, модель, спорудження, макет і т.д.);

—        зображення (малюнок, ескіз, картина, план, креслення, кіно-, теле-, відео- чи фотокадр і т.д.);

—        інші форми.

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

Авторське право не поширюється на ідеї, принципи, методи, про-цеси. системи, способи, концепції, повідомлення про події й факти, що лежать в основі винаходів, які охороняються авторським правом. Авторське право на даний винахід не зв’язано з правом власності на матеріальний об’єкт, у якому винахід виражений.

Ділова репутація фірми («гудвіл») — вартісна категорія, що представляє різницю між вартістю фірми як єдиного цілісного майнового-фінансового комплексу й вартістю всіх її активів. В Укра-їнській практиці ціна «гудвіла» законодавчо визначена поки ще тіль-ки для процесу приватизації шляхом аукціону. У даному випадку цей вид нематеріальних активів розглядається як «різниця між покуп-ною й оцінною вартістю майна». Однак загальноприйнятої методики оцінки «гудвілу» поки немає. Ділова репутація підприємства (фірми) складається роками. Факторами, що визначають її є: ефективність ді-яльності, висока кредитоспроможність, першокласні кадри, культура обслуговування, порядність керівництва.

Фактична величина «гудвіла» є порівняння ринкової вартості ма-теріальних і нематеріальних активів з контрактною ціною на підпри-ємство, що здобувається. Якщо контрактна ціна перевищує ринкову вартість всіх активів, виникає «гудвіл позитивний». І навпаки, якщо контрактна ціна нижче ринкової вартості всіх активів, виникає «гуд-віл негативний».

Витрати НДДКР — витрати, пов’язані з процесом підготовки й проведення наукових аналізів, дослідження, експериментів, продик-тованих потребами фундаментальних, прикладних і галузевих наук та витрати на послуги непромислового характеру, що робляться сто-ронніми організаціям.

До них відносяться консультаційні послуги з правових, фінансо-вих і маркетингових проблем, що включають питання:

—        купівлі-продажу товарів, ведення бізнесу, комерційної інфор-мації;

—        фінансового планування і контролю, калькуляції собівартос-ті продукції, питання ціноутворення, експертної оцінки щодо інвестування засобів, прогнозу руху ліквідності, керування по-точними активами;

 

Тема 11. Оцінка вартості нематеріальних активів

—        стратегії бізнесу (дослідження інвестиційних проектів, техно-логічних рішень, обсяги інвестицій, витрати в процесі вироб-ництва і реалізації товару, очікуваний прибуток, реорганізація структури компанії, акціонування і т.п.);

—        ведення обліку і складання звітності на підприємстві, порядок виконання фінансових зобов’язань, аналіз фінансового плану-вання і т.п.;

—        складання бізнес-планів, надання комерційної інформації, складання прогнозів на базі економічних моделей, оцінка мож-ливих ризиків та ін.

Винахід — нове технічне рішення, якому притаманні істотні від-мінності, що дають позитивний ефект. Об’єктами винаходу є:

—        пристрій;

—        спосіб;

—        речовина;

—        штам мікроорганізму;

—        культури кліток рослин і тварин;

—        застосування раніше відомих пристроїв, способу, речовини, штаму за новим призначенням.

Ліцензія — правовий документ, що дає:

1)         дозвіл на використання іншими фізичними чи юридичними особами винаходів, технологій, технічних знань, виробничого досві-ду й т.д.

2)         дозвіл, виданий державними органами на здійснення якої-не-будь господарської діяльності.

Ліцензія є формою контролю з боку держави за зовнішньоторго-вельною діяльністю організацій (фірм), раціональним використан-ням експортних ресурсів і збалансованістю імпорту.

Наукове відкриття — визнання явищ, чи властивостей законів матеріального світу, що дотепер не були пізнані й не допускали пере-вірки. Згідно з Женевським договором про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів (1978 р.), об’єктом відкриття визнається невідо-ма раніше властивість чи закономірність матеріального світу.

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

«Ноу-хау» — цілком чи частково конфіденційні знання техніч-ного, організаційно-адміністративного, фінансового, економічного, управлінського характеру, що не є загальновідомими й практично за-стосовувані у виробничій і господарській діяльності. До «ноу-хау» від-носяться знання й досвід, що не мають правової охорони, у тому числі:

—        звіти про НДДКР;

—        науково-технічна, дослідно-конструкторська і технологічна документація;

—        способи і прийоми, без знання яких неможливо випустити про-дукцію, включаючи її проектування, розрахунки, будівництво і виготовлення яких-небудь об’єктів чи виробів; знання і досвід адміністративного, фінансового, економічного характеру;

—        склади чи рецепти матеріалів, речовин, сплавів, штамів;

—        методи і способи лікування захворювань, пошуку і видобутку корисних копалин;

—        звіти про патентні дослідження, що містять аналіз тенденцій розвитку й обґрунтування перспективних напрямків, аналіз технічного рівня, аналіз патентно-ліцензійної діяльності ве-дучих фірм, а також побудова інформаційно-математичної моделі перспективного об’єкта техніки з розрахунком ТЭО й перспективного технічного рівня;

—        маркетингові дослідження;

—        соціально-економічні концепції;

—        соціально-економічні прогнози;

—        інше.

Виявлення «ноу-хау» повинне відбуватися на всіх стадіях іннова-ційного процесу, включаючи розробку заводських методик, інструк-цій з експлуатації, що тече й капітальному ремонту, безпеці цих робіт, технічної й іншої документації й т.д.

В основу виділення й виявлення «ноу-хау» покладені критерії ХХІІ сесії Європейської економічної комісії (Женева, 1969 р.): кон-фіденційний характер; науково-технічні знання і досвід; цінність; можливість практичного застосування; правова захищеність на наці-ональному і міжнародному рівні.

Патент — юридично закріплені виключні права на користування, виробництво і продаж продукції на період, передбачений законодав-ством.

 

Тема 11. Оцінка вартості нематеріальних активів

Раціоналізаторська пропозиція — технічне рішення, що перед-бачає нову і корисну зміну конструкції, виробів, технології вироб-ництва, зміну складу матеріалу. До раціоналізаторських пропозицій відносяться:

—        проекти ( креслення чи технічні проекти);

—        конструкції;

—        технологічні процеси.

Суміжні права — це права виконавців. Суб’єктами суміжних прав можуть виступати:

—        виконавці винаходів;

—        виготовлювачі копій, фонограм;

—        організації ефірного і кабельного віщання.

Усі ці суб’єкти суміжних прав здійснюють свої права на поширен-ня, копіювання, виконання в межах прав, отриманих за договором з автором даного добутку, незалежно від способу й форми вираження.

Товарний знак — це елемент, що сприяє відмінності товарів і по-слуг одних юридичних осіб чи громадян від однорідних товарів і по-слуг (надалі — товари) від інших юридичних осіб чи громадян.

Товарні знаки можуть бути:

—        словесні;

—        образотворчі;

—        об’ємні;

—        інші позначення чи їхні комбінації в будь-якому кольорі чи ко-лірному сполученні.

Товарні знаки вказують, хто несе відповідальність за якість за-пропонованих населенню товарів.

Функції товарного знаку такі: вказати покупцю на якість товару (послуги); розпізнати свій товар (послугу); розпізнати власника то-вару (послуги); відрізнити даний товар (послугу) від аналогічних.

Правова захищеність товарного знаку як виду власності забезпе-чена: шляхом доказу акта реєстрації; наданням права заборони на ви-користання товарних знаків іншими особами без дозволу офіційних власників.

Якщо товарний знак пов’язаний з наданням послуг, то це знак об-слуговування й використовується він готелями, ресторанами, турбю-ро, пральнями, хімчистками, авіакомпаніями й ін.

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

Топологія інтегральних мікросхем (ІМС) — зафіксоване на ма-теріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів інтегральної мікросхеми і зв’язків між ними. Призначена для виконання функцій електронної мікросхеми. Правовий захист стосується тільки монолітних схем, тобто оригінальної технології, що створена в результаті творчої діяльності автора й невідомої роз-роблювачам і виробникам на дату створення ІМС безпосередньо в напівпровідниковій пластині. До ІМС, що одержуються на плівковій чи гібридній основі, правовий захист не відноситься.

Фірмові найменування — характеризують репутацію й положен-ня підприємства в цілому. Служать для його розпізнавання й виді-лення з числа інших, а також корисним джерелом інформації для споживачів. Охорона фірмових найменувань передбачена законодав-ством більшості країн. Але правові режими у відношенні до їх різко відрізняються, тому що визначаються положеннями цивільного й торговельного права. У багатьох країнах уведені різні системи реє-страції фірмових найменувань.

«Френчайзинг» — взаємовигідна угода, за якою велика «батьків-ська» фірма чи (підприємство) надають право малій фірмі (приватній чи державній) реалізовувати свою продукцію й вести свою діяльність під маркою (торговим знаком) «батьківської» фірми протягом визна-ченого терміну в спеціально зазначеному місці з правом вибору ринку збуту. За цю можливість мала фірма сплачує вступний внесок і відра-ховує визначений відсоток з обороту на користь «батьківської» фірми.