Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Професійна оціночна діяльність: форми, суб’єкти та об’єкти : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

3. Професійна оціночна діяльність: форми, суб’єкти та об’єкти


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Професійна оціночна діяльність — це діяльність оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, яка полягає в організаційному, мето-дичному та практичному забезпеченні процесу оцінки майна, роз-гляді та підготовці висновків щодо вартості об’єкта оцінювання. Ця діяльність може здійснюватися у таких формах:

 

Тема 1. Сутність та призначенняоцінки вартості майна

—        практична діяльність з оцінки майна, яка полягає у практич-ному визначенні вартості майна та виконанні всіх процедур, пов’язаних із нею. Практична діяльність з оцінки майна може здійснюватися виключно суб’єктами оціночної діяльності, ви-значеними такими відповідно до ст. 5 Закону про оцінку (див. нижче);

—        консультаційна діяльність, яка полягає у наданні консульта-цій з оцінки майна суб’єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки або іншим особам у письмовій або усній формах;

—        рецензування звітів про оцінку майна: полягає у критичному розгляді звітів про оцінку та наданні висновків щодо їх повно-ти, правильності виконання, відповідності застосованих про-цедур оцінки вимогам нормативно-правових актів з оцінки;

—        методичне забезпечення оцінки майна — розробка методичних документів з оцінки та надання роз’яснень щодо їх застосування;

—        навчальна діяльність оцінювачів — участь у навчальному про-цесі з професійної підготовки оцінювачів.

Процес оцінювання передбачає наявність оцінюваного об’єкта і оцінюючого суб’єкта.

Згідно з Законом про оцінку, об’єктом оцінки є майно та майнові права, які підлягають оцінюванню.

Майном, що може оцінюватися, вважаються об’єкти в матеріаль-ній формі, будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби тощо; нематеріальні активи, у тому числі об’єкти права інтелектуаль-ної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності.

Майновими правами, що можуть оцінюватися, визначаються будь-які права, пов’язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (право володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (наприклад, право використання природних ресурсів) та права вимоги.

У національному стандарті № 1 об’єкти оцінки класифікуються на об’єкти оцінки у матеріальній та нематеріальній формі, у формі цілісного майнового комплексу.

Об’єктами оцінки у матеріальній формі є нерухоме майно (неру-хомість) та рухоме майно. Нерухоме майно — земельна ділянка без покращень або земельна ділянка з поліпшеннями, які нерозривно з

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

нею пов’язані (будівлі, споруди), а також інше майно, що згідно з за-конодавством належить до нерухомого майна. Рухоме майно — ма-теріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди.

Об’єкти оцінки у нематеріальній формі — об’єкти, які не існують у матеріальній формі, але дають змогу отримати певну економічну вигоду. До них належать фінансові інтереси (частки (паї, акції), опці-они, інші цінні папери та їх похідні, векселі, дебіторська та кредитор-ська заборгованість тощо), а також майнові права.

Об’єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу — об’єкти, сукупність активів яких дає змогу проводити певну господарську ді-яльність. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а та-кож їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку у самостійні об’єкти або зареєстровані як самостійні суб’єкти господарської діяльності.

Учасниками процесу оцінювання є:

1)         суб’єкти оціночної діяльності,

2)         замовники: споживачі оціночних послуг (держава, інвестори, страховики, кредитори, громадяни тощо).

Закон «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» (ст. 5) визнає суб’єктами оціночної діяльності:

—        суб’єкти господарювання (професійних оцінювачів) — фізич-ні особи (індивідуальні підприємці), а також юридичні особи (консалтингові та юридичні фірми, оціночні фірми), які здій-снюють господарську діяльність і у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.

—        органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльнос-ті в процесі виконання функцій з управління та розпоряджен-ня державним майном та майном комунальної власності, та у складі яких працюють оцінювачі.

Незалежна оцінка (відома як експертна оцінка) — оцінка майна, яку проводить суб’єкт господарювання. Органи державної влади або органи місцевого самоврядування здійснюють самостійну оцінку.

 

Тема 1. Сутність та призначенняоцінки вартості майна