Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Нормативно-правова та методична база експертної оцінки : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

2. Нормативно-правова та методична база експертної оцінки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Головним законодавчим актом, який регулює сьогодні процес оцінки майна та майнових прав у нашій державі, є Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», прийнятий у 2001 році. Але відзначимо, що і до прийняття цього Закону в країні були певні законодавчі підстави для проведення оцінки. Так, питання оцінки майна, яке приватизувалося, неоднора-зово згадувалися, зокрема, у наступних Законах: «Про приватизацію майна державних підприємств» — ст. 20; «Про приватизацію невели-ких державних підприємств (малу приватизацію)» — ст. 9; «Про осо-бливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» — ст. 9. Наведені законодавчі документи свого часу стали імпульсом станов-лення та розвитку професійної оціночної діяльності в Україні. Адже з часом усі питання, що стосувалися оцінки майна у зв’язку з його при-ватизацією, знайшли своє відображення у прийнятій «Методиці оцін-ки вартості майна при приватизації» (від 22.06.1998 року № 1114).

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі Закон про оцінку) регламентує основні положення оціночної діяльності в Україні. В ньому визнача-ється: що таке професійна оціночна діяльність, в яких формах вона

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

може здійснюватися; коли виникає необхідність оцінювати майно, та наводиться перелік випадків, за яких вартість того чи іншого май-на повинна визначатися експертом-оцінювачем обов’язково; об’єкт оцінки; суб’єкти оціночної діяльності, їх права та обов’язки, вимоги до суб’єктів та інше.

Згідно із законом, проведення оцінки майна є обов’язковим у випадках:

—        створення підприємств (господарських товариств) на базі дер-жавного майна, або майна, що є у комунальній власності;

—        реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з дер-жавною часткою чайна;

—        виділення або визначення частки майна у суспільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);

—        визначення вартості внесків учасників та засновників госпо-дарського товариства, якщо до зазначеного товариства вно-ситься майно господарських товариств із державною (ко-мунальною) часткою, а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника зі складу такого товариства;

—        приватизації та іншого відчуження; оренди, обміну, страхуван-ня державного майна та майна комунальної власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;

—        переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;

—        оподаткування майна;

—        передачі майна під заставу;

—        визначення збитків або розміру відшкодування. У випадках, встановлених законом.

Однак власник має право оцінювати майно і на свій розсуд (про-водити добровільну оцінку). Він повинен знати вартість власності, щоб обґрунтувати та відстоювати свою позицію у взаєминах з інши-ми економічними суб’єктами.

Методичне регулювання оцінки (ст. 9 Закону про оцінку) здій-снюється у відповідних нормативно-правових актах з оцінки, якими є:

а)         положення (національні стандарти) з оцінки майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів України;

б)         методики та інші нормативно-правові акти, які розробляються з урахуванням положень (національних стандартів) і затверджу

Тема 1. Сутність та призначенняоцінки вартості майна

ються Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України.

Положення (національні стандарти) з оцінки майна, по-перше, містять: визначення понять, принципів оцінки, методичних підходів та особливостей оцінки відповідного майна залежно від мети оцінки, вимоги до змісту звіту про оцінку майна та порядок його рецензуван-ня; а по друге, визначають випадки застосування та випадки обме-ження застосування оцінювачами методичних підходів до розрахун-ку різних видів вартості майна.

В Україні розроблення положень (національних стандартів) з оцінки здійснюється на засадах міжнародних стандартів оцінки з урахуванням національного законодавства. На сьогоднішній день в Україні розроблені такі стандарти:

•          Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів від 10 вересня 2003 року № 1440. Стандарт є обов’язковим для застосуван-ня під час проведення оцінки майна та майнових прав суб’єктами оці-ночної діяльності, а також особами, які відповідно до законодавства здійснюють рецензування звітів про оцінку майна. Він містить такі розділи: «Загальні положення», «База оцінки та порядок її визна-чення», «Методичні підходи до оцінки майна та їх основні засади», «Загальні вимоги до проведення незалежної оцінки майна», «Загаль-ні вимоги до складання звіту про оцінку та підготовку висновку про вартість майна».

•          Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», за-тверджений постановою Кабінету Міністрів від 28 жовтня 2004 року № 1442. Стандарт містить такі частини: «Загальна частина», «Осо-бливості застосування методичних підходів» та «Особливості оцінки окремих видів нерухомого майна».

•          Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комп-лексів», затверджений постановою Кабінету Міністрів від 29 листо-пада 2006 року № 1655.

•          Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелекту-альної власності», затверджений постановою Кабінету Міністрів від 3 жовтня 2007 року № 1185. Стандарт є обов’язковим для застосування суб’єктами оціночної діяльності під час проведення оцінки майно-вих прав інтелектуальної власності, а також особами, які здійснюють

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

відповідно до законодавства рецензування звітів про оцінку. Може також застосовуватись для визначення розміру збитків, завданих у зв’язку з неправомірним використанням об’єктів права інтелектуаль-ної власності.

Що стосується методик та інших нормативно-правових актів: постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року за-тверджено нову «Методику оцінки майна» № 1891. Цей документ готувався як нова редакція «Методики оцінки вартості майна під час приватизації», яка нині втратила чинність. Нову назву методика отримала з огляду на те, що вона має застосовуватися не тільки для проведення оцінки майна в ході його приватизації, а й в інших випад-ках, віднесених Законом про оцінку до обов’язкових.

Нормативною базою оціночної діяльності є також:

•          Закон України «Про оцінку земель» (від 11 грудня 2003 року), який визначає правові засади професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в Україні та спрямований на регулювання від-носин, пов’язаних з процесом оцінки (визначення вартості) земель.

•          «Методика оцінки об’єктів оренди» (від 10 серпня 1995 року) — визначає особливості оцінки майна, що передається в оренду з метою визначення його вартості та використання отриманих результатів для розрахунку орендної плати.

•          «Методика товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх тран-спортних засобів» — встановлює порядок визначення вартості до-рожніх транспортних засобів, регламентує принципи, методи оцінки, а також вимоги до оформлення результатів оцінки та оціночні про-цедури;

•          інші нормативно-правові акти.