Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоперевірки: : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

Запитання для самоперевірки:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

1.         Під час яких напрямків приватизації використовується екс-пертна оцінка майна?

2.         Як вплинули різні етапи приватизації на формування принци-пів та методів експертної оцінки?

3.         Які елементи активів не входять до складу статутного фонду акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства?

4.         Як впливає кредиторська та дебіторська заборгованість на вар-тість цілісного майнового комплексу?

5.         Що таке сукупний знос основних фондів, які його складові, які методичні підходи до їх кількісного вимірювання?

Розрахункові завдання

№ 1. Постановка завдання. Визначити розмір статутного фонду ВАТ, яке створюється на базі державного підприємства.

Вихідні дані: Вартість необоротних активів державного підпри-ємства складає 25 млн грн, вартість оборотних активів — 2,4 млн грн, фонд забезпечення майбутніх витрат — 2,2 млн грн, дебіторська за-боргованість складає 0,7 млн грн, розмір поточних зобов’язань під-приємства — 1,8 млн грн, довгострокові зобов’язання — 4,9 млн грн. Вартість житлового фонду на балансі підприємства — 7,2 млн грн, вартість активів, що не підлягають приватизації — 0,7 млн грн.

№ 2. Постановка завдання: Визначити зважену середню вартість капіталу компанії.

Характеристика господарської ситуації: Ринкова вартість звичай-них акцій підприємства становить 450 000 дол., привілейованих ак-цій — 120 000 дол., а загальний позиковий капітал — 200 000 дол. Вар-тість власного капіталу дорівнює 14%, привілейованих акцій — 10%, а облігацій підприємства — 9%. Ставка податку на прибуток t = 30%.

№ 3. Постановка завдання: На основі наведеної інформації (табл. 1 та табл. 2.) оцінити ринкову вартість ВАТ «Круглий Вал», використовуючи метод галузевих співвідношень.

 

Тема 9. Особливості оцінки майна під час приватизації

Характеристика господарської ситуації:

ВАТ «Круглий Вал» здійснює операційну діяльність за такими напрямами: роздрібна торгівля, швейне виробництво, ресторанне господарство.

Для виконання завдання необхідно:

1.         Визначити фінансову базу розрахунку для кожного виду май-нового комплексу, що входить до окладу підприємства.

2.         Експертно визначити індивідуальне значення галузевого кое-фіцієнта співвідношення між фінансовою базою та ринковою вартістю для кожного майнового комплексу окремо, враховую-чи обсяги діяльності та місцезнаходження.

3.         Розрахувати ринкову вартість кожного елемента майнового комплексу окремо. Визначити ринкову вартість ВАТ «Круг-лий Вал».