Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Оцінка основних засобів : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

3. Оцінка основних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

В основу проведення незалежної оцінки основних засобів покла-дена їх класифікація за такими ознаками:

—        функціональне призначення відповідно до структури основ-них засобів, визначеної бухгалтерським обліком;

—        дата введення в експлуатацію (придбання);

—        фізичні й технічні характеристики (площа, будівельний об’єм, потужність, пробіг тощо): термін корисного використання;

—        спеціалізація (спеціалізовані та неспеціалізовані).

Спеціалізованими є основні засоби, що можуть бути використані

виключно з метою забезпечення основної діяльності підприємства, не можуть бути перепрофільовані та продані окремо без заподіяння шкоди (зупинки) основній діяльності підприємства. Неспеціалізова-ними є будь-які основні засоби, що мають такі ознаки:

—        відсутні фізична можливість та економічна доцільність використання основних засобів у процесі звичайної діяльності підприємства;

 

Тема 9. Особливості оцінки майна під час приватизації

—        не можливий продаж основного засобу як окремого об’єкта без заподіяння шкоди технологічному процесу (основній діяль-ності підприємства);

—        інші ознаки, які додатково обґрунтовуються у звіті про оцінку майна.

Незалежна оцінка основних засобів підприємства проводиться з урахуванням таких методичних умов:

1)         будинки та споруди переоцінюються повністю: об’єкти, від-несені до спеціалізованих оцінюються за залишковою вартістю за-міщення; об’єкти, віднесені до неспеціалізованих — за справедливою (ринковою) вартістю; термін корисного використання яких вичерпа-но, оцінюються за вартістю ліквідації; об’єкти, термін корисного ви-користання яких не вичерпано, але за певних причин не можуть бути використані в процесі звичайної діяльності підприємства, оцінюють-ся переважно за справедливою (ринковою) вартістю;

2)         машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, при-лади, інвентар та інші основні засоби поділяються залежно від дати придбання (введення в експлуатацію);

3)         введені в експлуатацію (придбані) до 1 квітня 1996 р., є неспе-ціалізованими та термін їх корисного використання вичерпано — оці-нюються за вартістю ліквідації;

4)         робоча й продуктивна худоба, багаторічні насадження оціню-ються за даними бухгалтерського обліку, с коригуванням на сукуп-ний коефіцієнт, який враховує перевищення річних індексів інфляції над 10-відсотковим рівнем, що визначається починаючи від часу їх придбання (створення) до періоду, в якому проводиться оцінка;

5)         земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель, що входять до складу цілісного майнового комплексу, оцінюються за дани-ми бухгалтерського обліку. В разі виявлення об’єктів певного функціо-нального призначення та технічних характеристик, оцінених за даними бухгалтерського обліку, які за терміном корисного використання анало-гічні тім, що оцінені іншими способами, експерт має право скоригувати вартість об’єктів, оцінених за даними бухгалтерського обліку, відповід-но до вартості аналогічних об’єктів, оцінених іншими способами. Об-ґрунтування цього рішення має бути зазначене у звіті про оцінку майна.

Технічний стан основних засобів з метою їх незалежної оцін-ки визначається на підставі їх обстеження особисто експертом та

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

залученими фахівцями, або документів, складених починаючи з 1999 року, що містять відомості про результати обстеження технічного стану, проведеного відповідними фахівцями, уповноваженими вико-нувати такі роботи. Технічний стан основних засобів, зазначений у вищенаведених документах, вважається таким, що відповідає техніч-ному стану цих об’єктів на дату оцінки.

Для визначення залишкової вартості заміщення будинків та спо-руд використовується витратний підхід, а переважно для типових об’єктів найбільш раціональним є використання функціональних аналогів. Для оцінки об’єктів, функціональні аналоги яких не від-різняються від їх за виробничою потужністю, конструктивними та планувальними характеристиками й на які є проектно-кошторисна документація як джерело інформації про фактичні витрати на будів-ництво цих об’єктів у цінах базового часу, використовується зазначе-на документація. Для перерахунку цін базового періоду в ціни на дату оцінки застосовуються відповідні коефіцієнти (індекси), що встанов-люються для визначення вартості будівництва, яке здійснюється на території України, а також помісячні індекси інфляції щодо періодів, для яких зазначені індекси ще не встановлені.