Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Організаційні та методичні засади оцінки майна під час приватизації : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

2. Організаційні та методичні засади оцінки майна під час приватизації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Оцінка вартості майна (крім об’єктів незавершеного будівництва, майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підпри-ємств та підприємств рибного господарства, холдингових компаній) під час приватизації (корпоратизації) з метою визначення вартості внесків учасників господарських товариств до статутних фондів з державною (комунальною) часткою передбачає такі етапи:

1) утворення державним органом приватизації (органом, уповно-важеним управляти державним майном) інвентаризаційної комісії в складі працівників підприємства;

 

Тема 9. Особливості оцінки майна під час приватизації

2)         визначення цими органами дати оцінки розміру статутного фонду ВАТ;

3)         проведення інвентаризаційною комісією попередньої інвента-ризації необоротних активів та затвердження її результатів у термін, що не перевищує 15 календарних днів від встановленої дати попере-дньої інвентаризації, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до ви-значеної дати оцінки;

4)         складання та затвердження державним органом приватизації (органом, уповноваженим управляти державним майном) основно-го переліку необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці, в 5-денний термін від дати надання інвентаризаційною комісією ре-зультатів їх попередньої інвентаризації;

5)         уточнення інвентаризаційною комісією в 20-денний термін після визначеної дати оцінки результатів попередньої інвентаризації необоротних активів на дату оцінки, проведення повної інвентариза-ції інших активів та зобов’язань;

6)         проведення експертом незалежної оцінки необоротних активів згідно з основним та додатковим переліком й подання в термін, що не перевищує 35 календарних днів від дати оцінки;

 

7)         проведення державним органом приватизації рецензування матеріалів незалежної оцінки необоротних активів та надання екс-перту висновків рецензування в 10-денний термін від дати надхо-дження цих матеріалів;

8)         надання державним органом приватизації до комісії з прива-тизації (корпоратизації) матеріалів незалежної оцінки необоротних активів та акта приймання-передачі робіт для затвердження висно-вків експерта;

9)         складання підприємством у 5-денний термін з дати отримання затверджених матеріалів незалежної оцінки передавального балансу на дату оцінки за наслідками інвентаризації та відповідно до резуль-татів незалежної оцінки необоротних активів і подання його разом з висновками аудиторської перевірки та іншими матеріалами, що ви-магаються для проведення оцінки, комісії з приватизації (корпора-тизації);

10)       складання комісією з приватизації (корпоратизації) та затвердження державним органом приватизації (органом, уповноваженим управляти державним майном) акта оцінки вартості майна

Ill

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

підприємства згідно з Методикою у термін, що не перевищує 2 місяці від визначеної дати оцінки.

Статутний фонд ВАТ, що створюється в процесі приватизації (кор-поратизації), визначається шляхом застосування процедур стандарти-зованої оцінки цілісного майнового комплексу підприємства. Стан-дартизована оцінка цілісного майнового комплексу для визначення статутного фонду ВАТ, що створюється на базі майна державних та орендних підприємств, проводиться на підставі результатів інвента-ризації майна підприємства, даних передавального балансу підприєм-ства, складеного на дату оцінки, у якому відображаються результати проведення переоцінки активів на засадах незалежної оцінки.

До переліку майна, що включається в сукупну вартість цілісного майнового комплексу, включаються: необоротні активи (основні засо-би, нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові фі-нансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстроче-ні податкові активи, інші необоротні активи); оборотні активи (запаси, векселі одержані, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками та інша поточна дебітор-ська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи); витрати майбутніх періодів.

З метою визначення чистої вартості цілісного майнового комп-лексу сукупна вартість цілісного майнового комплексу зменшуєть-ся на: забезпечення наступних витрат і платежів; довгострокових зобов’язань; поточних зобов’язань. Таким чином, чиста вартість ці-лісного майнового комплексу підприємства (ЦМК) визначається за формулою:

ЦМК = (Ан + Ао + Вм) — (Зв + Зд + Зп),

де Ан — вартість необоротних активів; Ао — вартість оборотних активів; Вм — вартість витрат майбутніх періодів; Зв — вартість забезпечень наступних витрат і платежів; Зд — вартість довгострокових зобов’язань; Зп — вартість поточних зобов’язань.

У процесі визначення розміру статутного фонду ВАТ чиста вар-тість цілісного майнового комплексу коригується на вартість держав-ного житлового фонду, об’єктів, що не підлягають приватизації, май

Тема 9. Особливості оцінки майна під час приватизації

на, для якого встановлено особливий режим приватизації, а також на додаткову вартість майна, яка отримана в результаті застосування заходів фінансової реструктуризації.

Розмір статутного фонду ВАТ, що створюється на базі майна дер-жавного підприємства (Сфд), визначається за формулою:

Сфд = ЦМК — ЖФ — Онп — Оор + Зр,

де ЖФ — вартість державного житлового фонду;

Онп — вартість об’єктів, що не підлягають приватизації;

Оор — вартість об’єктів, щодо яких законодавством встановлено особливий режим приватизації;

Зр — додаткова вартість державного майна, яка отримана в ре-зультаті застосування заходів фінансової реструктуризації. У разі від’ємного значення показника він вираховується з чистої вартості цілісного майнового комплексу.

Розмір статутного фонду ВАТ, що створюється на базі державно-го майна та майна орендаря (Сфор), визначається як сума державної частки статутного фонду ВАТ та частки орендаря в статутному фонді за формулою:

Сфор = Чд + Чор,

де Чд — державна частка статутного фонду ВАТ; Чор — частка орендаря в статутному фонді ВАТ.

Hа підставі зазначеного розрахунку в акті оцінки фіксується роз-мір статутного фонду ВАТ, а також розмір часток, що належать дер-жаві та орендарю. У разі від’ємного значення частки орендаря розмір статутного фонду вважається таким, що повністю належить державі й дорівнює вартості державної частки. Результати оцінки розміру статутного фонду ВАТ, що створюється на базі державного майна та майна орендаря, фіксуються в акті оцінки вартості майна підприєм-ства під час приватизації (корпоратизації). Акт оцінки складається та підписується комісією з приватизації (корпоратизації) підприємства та затверджується керівником державного органу приватизації (ке-рівником органу, уповноваженого управляти державним майном) у термін, що не перевищує 2 місяці від визначеної дати оцінки.

Передавальний баланс підприємства складається за результата-ми проведення незалежної оцінки активів підприємства на підставі

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

отриманої скоригованої балансової вартості необоротних активів. Незалежна оцінка активів підприємства передбачає оцінку необорот-них активів підприємства, що вносяться до статутного фонду ВАТ.

Проведенню незалежної оцінки необоротних активів передує складання їх основного й додаткового переліків за результатами проведення попередньої інвентаризації необоротних активів та повної інвентаризації майна підприємства. У переліках окремо ви-діляється майно, що не підлягає приватизації, об’єкти державного житлового фонду, об’єкти, для яких законодавством встановлено особливий режим приватизації. Переоцінці за результатами не-залежної оцінки не підлягають об’єкти, що вилучаються зі складу цілісного майнового комплексу під час приватизації (корпорати-зації). Переоцінюються шляхом проведення незалежної оцінки необоротних активів, що є власністю держави та орендаря. Немате-ріальні активи, які не відображені в бухгалтерському обліку, іден-тифікуються та оцінюються експертом у процесі проведення неза-лежної оцінки.