Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Особливості оцінки вартості цілого майнового комплексу в умовах банкрутства підприємства : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

4. Особливості оцінки вартості цілого майнового комплексу в умовах банкрутства підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

У випадку реалізації збанкрутілого підприємства не вроздріб, а як єдиного комплексу, виникає складна проблема — оцінити вартість підприємства як цілого майнового комплексу. Така оцінка вимагає декілька інших підходів, ніж оцінка окремих об’єктів активів підпри-ємства.

Цілісний майновий комплекс (ЦМК) — господарський об’єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг). Ціліс-ними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи підприємства (цехи, виробництва, дільниці), які виділяються в уста-новленому порядку в самостійні об’єкти приватизації зі складанням роздільного балансу. Вартість цілісного майнового комплексу не до-рівнює арифметичній сумі окремих майнових об’єктів виробництва.

Вітчизняне законодавство у випадку цілісного майнового комп-лексу передбачає всі три методи оцінки: балансової, ринкової й капі-талізованої вартості.

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

Відповідно до методики оцінки майна шляхом капіталізації, реко-мендовано для всіх випадків оцінки майна, вартість цілісного майно-вого комплексу визначати за методом відтворювальної вартості:

Вцмк = Оз + На + Вкі + Уні + Вдв + (Зз + Фа — Кр),

де Вцмк — вартість цілісного майнового комплексу;

Оз — залишк ова вартість основних засобів з урахуванням індекса-ції їх балансової вартості станом на 1 квітня 1996 року;

На — залишк ова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі;

Вкі — віднов на вартість незавершених капітальних вкладень;

Уні — віднов на вартість устаткування (невстановленого);

Вдв — довгос трокові фінансові вкладення;

Зз — запаси і затрати, які включаються у валюту балансу;

Фа — фінансо ві активи (інші позаоборотні активи, грошові ко-шти, розрахунки та інші активи);

Кр — креди торська заборгованість (довгострокові пасиви, розра-хунки та інші пасиви, резерви майбутніх витрат і платежів).

Як бачимо, на вартість ЦМК істотно впливає розмір кредиторської й дебіторської заборгованості підприємства. Це варто враховувати, визначаючи вартість ЦМК під час приватизації або реорганізації під-приємства. Але у випадку іпотеки або продажу майна боржника, мож-ливий також й інший порядок оцінки. Так, у випадку продажу майна боржника як ЦМК у ході продовження справи про банкрутство відчу-жуються всі види майна, призначеного для здійснення підприємниць-кої діяльності боржника, у тому числі приміщення, споруди, устатку-вання, інвентар, сировина, продукція й т.і. Але грошові зобов’язання не включаються до складу ЦМК і виходить, не впливають на вартість майна. Вимоги кредиторів погашаються за рахунок сум, отриманих від продажу цілісного майнового комплексу боржника.