Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Становлення цивілізованих ринкових відносин в Україні обу-мовлює необхідність більш якісної і різноманітної підготовки фахів-ців економічного профілю. Впровадження курсу «Оцінка бізнесу та нерухомості» продиктовано часом і об’єктивно необхідно для підви-щення професійного рівня майбутніх кадрів.

Треба відзначити, що питання оцінки бізнесу та нерухомості за-вжди були об’єктом пильної уваги економістів усього світу. У світо-вій практиці сформовані основні підходи до оцінки. Перехідні умови України вимагають інтерпретації і правильної адаптації закордонних методик до наших умов.

В Україні сформувалися первинний і вторинний ринки нерухо-мості, усе більше громадян і юридичних осіб беруть участь у бізнесі, в операціях з нерухомістю. Нерухомість є важливим об’єктом інвес-тиційної діяльності. Процес приватизації, виникнення фондового ринку, розвиток системи страхування, перехід комерційних банків до видачі кредитів під заставу нерухомості формує потребу в новій по-слузі — оцінці бізнесу, визначенні вартості нерухомості.

Розвивається й законодавство щодо регулювання відносин у сфе-рі нерухомості. Значною подією стало прийняття Земельного і Ци-вільного кодексів, Закону про оцінку. Уміння регулювати відносини, пов’язані з нерухомістю, її оцінкою та знання правової бази визначає ефективність системи менеджменту організації і в свою чергу є запо-рукою життєдіяльності структур, що працюють на ринку нерухомості.

Особливість навчального курсу «Оцінка бізнесу та нерухомості» визначається і тим, що він заснований на знанні інших дисциплін організаційно-економічного циклу і дозволяє не тільки практично застосувати ці знання, але і якоюсь мірою заповнити можливі про-галини.

Даний конспект лекцій підготовлено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з метою надання їм мето-дичної допомоги у доскональному вивченні навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу та нерухомості». Він допоможе студентам у підготов-ці до практичних, семінарських занять, а також буде сприяти більш

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

ефективному проведенню лекційних занять у формі прямого діало-гу зі студентами, більш глибокому розумінню сутності проблем, що вивчаються, розширенню теоретико-пізнавального рівня майбутніх економістів.

У даному конспекті лекцій представлені теоретичні та практичні питання експертної оцінки; розібрані підходи та методи оцінки бізне-су та нерухомості; наведені практичні приклади та задачі, що полег-шують засвоєння теоретичного матеріалу. Представлена характерис-тика правової бази оціночної діяльності в Україні. Видання містить питання для самоперевірки у кінці кожної теми, що дозволяє успішно засвоїти матеріал.