Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1. Характеристика витратного (майнового) підходу : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

2.1. Характеристика витратного (майнового) підходу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Майновий (витратний) підхід до оцінки бізнесу включає у себе ряд методів, які дозволяють оцінити бізнес як сукупність активів, що являють собою певний майновий комплекс достатній для виробни-цтва продукції, робіт та послуг. Методи витратного підходу дозволя-ють визначити, скільки коштів необхідно новому власнику для того, щоб створити компанію подібного профілю з такими ж характерис-тиками що і у підприємства, що оцінюється. Отримані оцінювачем результати дають підставу для прийняття рішення: придбати готову компанію чи самостійно створити нове підприємство.

Отже, витратний підхід побудований на аналізі активів підпри-ємства; він включає такі основні методи:

—        метод скорегованої балансової вартості (або метод чистих ак-тивів);

—        метод заміщення;

—        метод ліквідаційної вартості.

Метод скорегованої балансової вартості (чистих активів). Балан-сова вартість активів і зобов’язань підприємства внаслідок інфляції, змін кон’юнктури ринку, використовуваних методів обліку, як пра-вило, не відповідає ринковій вартості. В результаті постає завдання — коригування балансу підприємства. Для здійснення цього проводить-ся оцінка ринкової вартості кожного активу балансу окремо, потім визначається поточна вартість зобов’язань; далі з ринкової вартості суми активів підприємства віднімається поточна вартість всіх його зобов’язань. Результат показує оцінену вартість власного капіталу підприємства. Ця методика розрахунку вартості підприємства відпо-відає Міжнародним принципам бухгалтерського обліку і широко ви-користовується при нормативному оцінюванні — під час визначення вартості чистих активів акціонерних товариств і в процесі привати-52

 

Тема 4. Загальна характеристика процесу оцінки вартості майна

зації державних та комунальних підприємства, тобто у тих випадках, коли мова йде про угоди з державним та комунальним майном.

Метод заміщення полягає у визначенні витрат у поточних ці-нах на будівництво підприємства, яке має з оцінюваним аналогічну корисність, але на відміну від нього побудовано за новим, сучасним архітектурним стилем, з використанням прогресивних проектних та технологічних нормативів, із застосуванням прогресивних мате-ріалів, конструкцій та обладнання. Дана методика завжди викорис-товувалася у радянський період при розробці техніко-економічного обґрунтування будівництва об’єкта. Сьогодні оцінювачі можуть ви-користовувати цей метод для приблизних розрахунків ринкової вар-тості підприємства.

Метод розрахунку ліквідаційної вартості базується на врахуванні загального фінансового ефекту від процесу ліквідації підприємства (упорядкованої або примусової) шляхом окремого продажу його ак-тивів.

Призначення оцінки, визначеної за витратним підходом, різно-планове, наприклад, з метою оподаткування, страхування, техніко-економічного аналізу.

Основною перевагою використання методів у рамках майнового підходу є те, що вони базуються на реально існуючих активах та ви-тратах. В той же час вони «статичні», оскільки не враховують пер-спектив розвитку підприємства, його майбутню прибутковість.